Ecoclime Group AB (publ) kallar till extra bolagsstämma för beslut om genomförande av apportemission – uppdaterad med kursiverat stycke

Styrelsen i Ecoclime Group AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 29 november 2017. Bolagsstämman föreslås fatta beslut om nyemission av 3 571 000 röststarka A-aktier med betalning genom apport (”Apportemissionen”). Genom apportemissionen kommer Ecoclime att få in cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader i form av apport av samtliga aktier i Celsium Facility Partners AB. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Celsium Group i Umeå AB (”Celsium Group”).

Sammanfattning av Apportemissionen:

  •  Rätt att teckna de 3 571 000 nya A-aktierna ska tillkomma Celsium Group
  •  Aktiekapitalet ökas med 357 100 kronor
  •  Teckningskursen är 7 kronor per aktie
  •  Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av samtliga aktier i Celsium Facility Partners AB. Apportegendomen kommer att tas upp till ett totalt värde om tjugofem miljoner (25 000 000) kronor i Bolagets balansräkning 
  •  Teckning av nyemitterade A-aktier ska ske senast den 8 december 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning 
  •  De nya A-aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket 
  •  Beslutet förutsätter att bolagstämman beslutar om ändring av bolagsordningen med bl.a. beslut om införande av ett nytt aktieslag, serie A, med 10 röster per aktie 
  •  Efter genomförd aktieteckning kommer Celsium Groups andel av kapitalet i Bolaget att vara ca 38,8% och röstandelen ca 74,6 % 

Celsium Group har på villkor att (i) aktieägarna informeras om hur stor kapital- och röstandel Celsium Group högst kan få genom att teckna aktierna i apportemissionen och (ii) att emissionen biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna och företrädda aktierna (varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Celsium Group) av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från budplikt.

Den föreslagna Apportemissionen innebär att Bolaget kommer att förfoga över och kontrollera den anläggning och fastighet i vilken de producerande verksamheterna i dotterbolagen Suncore AB och Evertech Energy Solutions AB bedrivs, vilket styrelsen ser som positivt och till gagn för Bolaget och dess aktieägare. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad och produktionsanläggningen är försäkrad till ett belopp om femtio miljoner (50 000 000) kronor. Apporten innebär vidare att Bolaget själv förfogar över hela kedjan från anläggningar där produktionen sker till säljkedjan och slutkund, som aktör och leverantör av unika komfort- och energilösningar.

Kallelse till den extra bolagsstämman, för att bland annat godkänna besluten gällande ändring av bolagsordningen och apportemssionen, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Ecoclime Group AB (publ)

För ytterligare information: www.ecoclime.se eller kontakta:
Lennart Olofsson, VD
Tel: 070-537 16 42
E-mail:
lennart.olofsson@ecoclime.se 

Torbjörn Hansson, CFO
Tel: 070-517 53 29
E-mail:
torbjorn.hansson@ecoclime.se 

Denna information är sådan som Ecoclime Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 16:00 CET.

Ecoclime Group erbjuder kunder hållbarare och lönsammare inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad och ackumulerad termisk energi.
För energieffektivisering i fastigheter, vårt välmående inomhus och för det globala klimatet.

Om oss

Ecoclime Comfort Ceilings AB utvecklar, tillverkar, installerar och säljer produkter och tjänster som erbjuder hyresgäster och boende i olika typer av fastighetslokaler och boenden, en bättre inomhuskomfort.

Prenumerera

Dokument & länkar