Ecoclime Group AB beslutar om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen i Ecoclime Group AB, org. nr. 556902-1800 (”Ecoclimeeller ”Bolaget”) beslutar med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2017 om en företrädesemission om högst 2 793 966 aktier av serie B, samt högst 1 396 983 teckningsoptioner av serie TO 1. Aktierna och teckningsoptionerna ges ut i enheter om två (2) aktier och en (1) teckningsoption (”Units”). Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen tillförs Bolaget 11,7 MSEK före emissionskostnader (beräknas uppgå till ca 1,4 MSEK). I den mån teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare kapital vilket baseras på den teckningskurs för aktierna som då är aktuell (uträkning för detta framgår av villkoren för företrädesemissionen nedan), dock lägst 139 698 SEK (till kvotvärde 10 öre per aktie) och högst 11,3 MSEK (till högsta kurs 8,06 SEK per aktie). 

Bakgrund 

Den 1 juni 2017 meddelades att Bolaget gjort ett förvärv av Flexibel Luftbehandling AB ett lönsamt bolag med omsättning på 33 MSEK. Ett antal ytterligare förvärv utvärderas för närvarande. För att tillförsäkra bolaget kapital för expansion via fler förvärv under nästa år, har styrelsen beslutat föreslå en nyemission om maximalt 11,7 + 11,3 MSEK, totalt högst 23 MSEK.  

Huvudsakliga villkoren för företrädesemissionen 

Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid åtta (8) innehavda aktier per avstämningsdagen den 7 november 2017, berättigar till teckning av en (1) Unit. En befintlig aktie ger en (1) uniträtt och det krävs åtta (8) uniträtter för att teckna en (1) ny Unit. 

  • Teckningskursen uppgår till 8,40 SEK per Unit bestående av två (2) aktier och en (1) teckningsoption, varvid aktierna emitteras till en teckningskurs motsvararande 4,20 SEK och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. 
  • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 7 november 2017. 
  • Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att delta i emissionen är den 3 november 2017. Första dag exklusive rätt att deltaga i emissionen är den 6 november 2017. 
  • Teckning av Unit med stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med den 9 november 2017 till och med den 24 november 2017, genom samtidig betalning. Teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tidsperiod och betalas inom tre (3) bankdagar från det att styrelsen beslutat om tilldelning och avräkningsnota erhållits. 
  • Handel med uniträtter äger rum på Aktietorget under perioden från och med den 9 november 2017 till och med den 22 november 2017. 
  • Handel med BTU:er äger rum på Aktietorget under perioden från och med den 9 november 2017 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. 
  • Varje teckningsoption ger en rätt att under tiden från och med den 2 maj 2018 till och med den 15 maj 2018 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 60 procent av volymvägd genomsnittlig handelskurs för Bolagets aktie under 10 handelsdagar innan den 27 april 2018, dock högst 8,06 SEK och lägst 10 öre (kvotvärdet). 

Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett Informationsmemorandum innan teckningstiden inleds. 

Informationsmemorandumet kommer kunna laddas ned från www.ecoclime.com samt från www.partnerfk.se

Finansiell rådgivare 

Partner Fondkommission AB 

Kontakt 

Ecoclime Group 

Lennart Olofsson 

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se 

Storgatan 38, 903 26 UMEÅ   

www.ecoclime.se 

Denna information är sådan information som Ecoclime Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23:e oktober 2017. 

Ecoclime Group erbjuder kunder hållbarare och lönsammare inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad och ackumulerad termisk energi. För energieffektivisering i fastigheter, vårt välmående inomhus och för det globala klimatet.

Om oss

Ecoclime Comfort Ceilings AB utvecklar, tillverkar, installerar och säljer produkter och tjänster som erbjuder hyresgäster och boende i olika typer av fastighetslokaler och boenden, en bättre inomhuskomfort.

Prenumerera

Dokument & länkar