• news.cision.com/
  • Ecoclime/
  • Ecoclime visar på fortsatt kraftiga resultatförbättringar under Q2 och första halvåret 2020

Ecoclime visar på fortsatt kraftiga resultatförbättringar under Q2 och första halvåret 2020

Report this content

Ecoclime Group AB släpper idag sin halvårsrapport och redovisar bland annat att:

  • Nettoförsäljningen ökade under Q2 med 86% och för halvåret med 100% varav 10% i organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, under Q2 ökade till 5,4 MSEK, 14% av nettoomsättningen och för halvåret till 8,7 MSEK, 12%.
  • Resultatet efter finansiella poster ökade under Q2 till 3,4 MSEK och för halvåret till 3,8 MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för halvåret uppgick till 13,4 MSEK (-13,7) varav 1,3 MSEK som följd av sänkta arbetsgivaravgifter, en förbättring av kassaflödet med 27 MSEK i jämförelse med samma period 2019.
  • Soliditeten minskade under halvåret från 75% till 70%.

Lennart Olofsson, VD i Ecoclime: ”Våra snabba åtgärder i samband med covid-19-utbrottet i kombination med vår flexibla tillväxtstrategi har varit framgångsrik under kvartalet. Stärkta av vår framgång i Spotlights disciplinnämnd går vi nu vidare och återupptar den pausade ansökan om notering på First North Premier. Vi har nyttjat våren för att stärka vår säljverksamhet och satsar nu framåt på en ökad försäljning av våra kärnprodukter med ökad säljkapacitet och en rad aktiviteter för att öka tillväxttakten såväl för våra mer klimatsmarta och miljövänliga inomhusklimatsystem som våra unika energiåtervinningssystem, som recirkulerar den köpta energin i spillvatten mer än 10 ggr”.

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Ecoclime Group AB är plattform för en grupp företag med klimat- och miljösmarta erbjudanden baserade på teknologier, system- och affärslösningar som ökar direktavkastningen i fastigheter och processer. Bolagen i gruppen skapar, utvecklar och etablerar innovationer för ett mer hälsosamt inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Prenumerera

Dokument & länkar