Kallelse till årsstämma i Ecoclime Group AB

Report this content

Aktieägarna i Ecoclime Group AB, org.nr 556902-1800 (”Bolaget”), med säte i Vilhelmina, kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Anmälan

Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, deltaga vid årsstämman ska:

 • dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 april 2021,
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan, så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den 4 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast den 27 april 2021. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förhandsröstning

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid-19) har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman den 5 maj 2021. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.ecoclime.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 4 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Ecoclime Group AB, Att: Årsstämma, Norra Obbolavägen 139, 904 22 Umeå. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till torbjorn.hansson@ecoclime.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägare rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Ecoclime Group AB, Att: Årsstämma, Norra Obbolavägen 139, 904 22 Umeå eller via e-post till torbjorn.hansson@ecoclime.se senast den 25 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på www.ecoclime.se senast den 30 april 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Antal aktier och röster

Det totala antalet registrerade aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 45 026 955 aktier, varav

4 771 000 utgör aktier av serie A motsvarande 47 710 000 röster och 40 255 955 utgör aktier av serie B motsvarande 40 255 955 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 87 965 955 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorerna
 10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 11. Beslut om ändring av bolagsordningen
 12. Beslut om instruktion för valberedningen
 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 14. Beslut om nyemission av aktier
 15. Beslut om optionsprogram till ledande befattningshavare och anställda
 16. Beslut om optionsprogram till styrelsen
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut
 19. Övriga frågor
 20. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Till årsstämmans ordförande föreslås styrelsens ordförande Peter Nygårds.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under ärende 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, samt kontrollerats av justeringsmannen.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Niklas Ekblom, som representant för Celsium Group i Umeå AB, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 5 – Godkännande av dagordning

Styrelsen föreslår att ovanstående dagordning godkänns.

Punkt 8b) – Dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2020 disponeras enligt förslaget i årsredovisningen.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorerna

Ägare som tillsammans representerar cirka 60,5 procent av rösterna i Bolaget föreslår att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 95 200 kronor, samt till övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget med 47 600 kronor per person. Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Ägare som tillsammans representerar cirka 60,5 procent av rösterna i Bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma ska uppgå till sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att Peter Nygårds, Lennart Olofsson, Roger Östlin, Ylwa Karlgren och Svante Östblom omväljs samt Gaétan Boyer nyväljs som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Nuvarande styrelseledamot Bengt Tedebo har avböjt omval.

Vidare föreslås att Peter Nygårds omväljs som styrelsens ordförande och att Ernst & Young Aktiebolag omväljs som Bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har anmält avsikten att den auktoriserade revisorn Joakim Åström i så fall kommer utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra §§ 1 och 11 samt införa nya §§ 15 och 16 i bolagsordningen, enligt följande:

Nuvarande lydelse:

§ 1 Firmanamn

Bolagets firma är Ecoclime Group AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Ecoclime Group AB. Bolaget är publikt (publ).

Nuvarande lydelse:

§ 11 Föranmälan för deltagande på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Föreslagen lydelse:

§ 11 Anmälan och deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Föreslagen lydelse:

§ 15 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

Föreslagen lydelse:

§ 16 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 11 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman

Punkt 12 – Beslut om instruktion för valberedningen

Ägare som tillsammans representerar cirka 60,5 procent av rösterna i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande.  Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att, med utgångspunkt från Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per den sista bankdagen vid tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Styrelseordföranden ska vara sammankallande till det första mötet där valberedningen konstitueras och ordförande utses.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges. Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum.

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart. Valberedningen ska inför årsstämma lämna förslag till (i) val av ordförande vid årsstämma, (ii) val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse, (iii) styrelsearvode för styrelseordförande samt ledamöter, (iv) val av, samt arvode till, revisor, (v) beslut om instruktion för valberedningen.

Punkt 13 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner samt övriga förmåner.

Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Punkt 14 – Beslut om nyemission av aktier

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att 210 235 A-aktier ska emitteras i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 21 023,50 kronor. För nyemissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företräde, endast tillkomma JLO Invest AB, org.nr 556249-6595, och Gold Line Management & Financials AB, org.nr 556472-5363 (gemensamt ”Tecknarna”), i enlighet med nedanstående förteckning.
Tecknare A-aktier Teckningslikvid (kronor)
JLO Invest AB 165 354 2 100 000  
Gold Line Management & Financials AB 44 881 570 000                                 
Summa: 210 235 2 670 000                              
 1. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Tecknarna har fordringar på Bolaget motsvarande vad respektive Tecknare har att erlägga som teckningslikvid för A-aktierna. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt sker i syfte att reglera Bolagets skuld till Tecknarna.
 1. För de nya A-aktierna gäller samma förbehåll om omvandling som gäller för tidigare utgivna A-aktier (förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen).
 1. För varje ny A-aktie ska betalas 12,70 kronor. Teckningskursen grundas på överenskommelse mellan Bolaget och Tecknarna och bedöms som marknadsmässig. Av den sammanlagda teckningskursen avser 21 023,50 kronor A-aktiens kvotvärde och överstigande belopp ska föras över till den fria överkursfonden.
 1. Teckning av A-aktier ska ske på teckningslista senast den 19 maj 2021. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 1. De nya A-aktierna ska i sin helhet betalas genom kvittning av Tecknarens fordran på Bolaget. Betalning genom kvittningen ska ske senast den 19 maj 2021 och ska anses verkställd genom teckningen av de nyemitterade A-aktierna. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 1. De nya A-aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och A-aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 1. Handlingar enligt 13 kap. 7–8 §§ aktiebolagslagen har upprättats.
 1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, eller av annars formella skäl.

Punkt 15 – Beslut om optionsprogram till ledande befattningshavare och anställda

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om antagande av långsiktigt incitamentsprogram, innefattande emission av teckningsoptioner.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 1 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 1 000 000 nya B-aktier på villkor enligt nedan.

Teckningsberättigad är endast dotterbolaget Goldcup 27482 AB, org.nr 559309-6752. Dotterbolaget ska förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till deltagare som beroende på befattning i Bolaget kommer att erbjudas olika antal teckningsoptioner.

För det fall någon av deltagarna avböjer att förvärva erbjudet antal teckningsoptioner så kommer sådana överblivna teckningsoptioner att behållas av dotterbolaget i syfte att dessa ska kunna erbjudas eventuella tillkommande deltagare.

Deltagarna kommer att erbjudas att förvärva teckningsoptionerna från dotterbolaget till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmetod. Värderingen kommer att utföras av oberoende värderare.

Innehavare av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 1 november 2024 till och med den 31 december 2024 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget för en teckningskurs som motsvarar 130 procent av genomsnittet av B-aktiens volymvägda senaste betalkurs under en period om tio (10) handelsdagar efter årsstämman 2021, dock med förbehåll för den ändring av teckningskursen som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av ändringar i aktiekapitalet etc.

Styrelsens motiv till emissionsförslaget och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att emissionen är fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 100 000 kronor genom utgivande av 1 000 000 B-aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,1 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av förändringar i aktiekapitalet etc. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 2,17 procent av totalt antal utelöpande aktier och cirka 1,12 procent av totalt antal röster i Bolaget.

Stämman föreslås, i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, att godkänna ovanstående överlåtelser av teckningsoptionerna från dotterbolaget till deltagarna.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Punkt 16 – Beslut om optionsprogram till styrelsen

Ägare som tillsammans representerar cirka 60,5 procent av rösterna i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om antagande av långsiktigt incitamentsprogram, innefattande emission av teckningsoptioner.

Ägare som tillsammans representerar cirka 60,5 procent av rösterna i Bolaget föreslår att stämman beslutar att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 500 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 500 000 nya B-aktier på villkor enligt nedan.

Teckningsberättigad är endast dotterbolaget Goldcup 27482 AB, org.nr 559309-6752. Dotterbolaget ska förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till styrelseordförande och styrelseledamöter.

För det fall någon av styrelseledamöterna avböjer att förvärva erbjudet antal teckningsoptioner så kommer sådana överblivna teckningsoptioner att behållas av dotterbolaget i syfte att dessa ska kunna erbjudas eventuella tillträdande styrelseledamöter.

Deltagarna kommer att erbjudas att förvärva teckningsoptionerna från dotterbolaget till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmetod. Värderingen kommer att utföras av oberoende värderare.

Innehavare av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 1 november 2024 till och med den 31 december 2024 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget för en teckningskurs som motsvarar 130 procent av genomsnittet av B-aktiens volymvägda senaste betalkurs under en period om tio (10) handelsdagar efter årsstämman 2021, dock med förbehåll för den ändring av teckningskursen som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av ändringar i aktiekapitalet etc.

Motivet till emissionsförslaget och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos styrelseledamöterna kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Förslagsställarna bedömer därför att emissionen är fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 50 000 kronor genom utgivande av 500 000 B-aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,1 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av förändringar i aktiekapitalet etc. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 1,1 procent av totalt antal utelöpande aktier och cirka 0,57 procent av totalt antal röster i Bolaget.

Stämman föreslås, i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, att godkänna ovanstående överlåtelser av teckningsoptionerna från dotterbolaget till styrelseledamöterna.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 10 000 000 aktier totalt. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo kommer utspädningen uppgå till cirka 18 procent av antalet aktier i bolaget (beräknat efter att bemyndigandet har utnyttjats fullt ut).

Bemyndigandet syftar till att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, samt möjliggöra för Bolaget att genom utgivande av teckningsoptioner skapa föreutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bemyndigandet även syftar till att trygga den fortsatta finansieringen av Bolaget genom att Bolaget tillförs nya strategiskt viktiga ägare.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 17 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 18 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Övrigt

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser avseende räkenskapsåret 2020 tillsammans med fullmaktformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.ecoclime.se) under minst tre veckor närmast före stämman samt kommer även finnas tillhanda hos Bolaget. Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget under minst två veckor före stämman. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig på Bolagets huvudkontor och fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på www.ecoclime.se.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

______________

Vilhelmina i mars 2021

Ecoclime Group AB

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, vd, telefon 070-537 16 42

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Dokument & länkar