Kommuniké från extra bolagsstämma i Ecoclime Group AB

Report this content

Extra bolagsstämman i Ecoclime Group AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) beslutade idag att godkänna styrelsens beslut avseende riktad nyemission av B-aktier till Sveafastigheter Bostad AB, om 77,7 miljoner kronor.

Stockholm, 17 mars 2021 08:30

Ecoclime offentliggjorde, den 24 februari 2021, att Bolaget genomfört en riktad nyemission och därigenom tillförts 74,7 miljoner kronor samt att Bolaget avsåg att kalla till extra bolagsstämma, för att möjliggöra emission av ytterligare 6 115 428 B-aktier (”B-aktierna”), till Sveafastigheter Bostad AB (”Sveafastigheter”).Den 26 februari 2021 beslutade styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att emittera B-aktierna innebärandes en ökning av Bolagets aktiekapital med 611 542,80 kronor, varvid styrelsen även kallade Bolagets aktieägare till extra bolagsstämma.

Styrelsen beslutade om emission av B-aktierna enligt följande huvudsakliga villkor. Rätt att teckna B-aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företräde, endast tillkomma Sveafastigheter. Det huvudsakliga skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att Bolaget kan tillföras en strategiskt viktig ägare. Teckningskursen för B-aktierna är 12,70 kronor per aktie, vilket är samma teckningskurs som i den riktade nyemissionen som Ecoclime offentliggjorde att Bolaget genomfört den 24 februari 2021.

Ecoclimes extra bolagsstämma har idag godkänt styrelsens emissionsbeslut. Sveafastigheter har i anslutning till dagens extra bolagsstämma även tecknat sig för B-aktierna.

För mer detaljerad information avseende beslutets innehåll hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt till styrelsens emissionsbeslut, vilka har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.ecoclime.se.

För ytterligare information, kontakta:

Lennart Olofsson, verkställande direktör, telefon 070-537 16 42     
För mer information, vänligen besök: www.ecoclime.se

Ecoclime AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Dokument & länkar