Kvartalsredogörelse 2019 - Ecoclimes omsättning ökar kraftigt

Nettoomsättningen steg med 59% till 15,6 MSEK (9,9). Justerat för engångsintäkt 2017 ökade nettoomsättningen med 128%. Totala omsättningen ökade till 18,7 MSEK (11,8). Resultatet före avskrivningar justerat för nämnd engångsintäkt, förbättrades till 0,15 MSEK (-0,66). Det egna kapitalet ökade till 4,20 kr/aktie och soliditeten till 77%. De nyemissioner som beslutades 2018 stängdes då en av Ecoclimes huvudägare Celsium Group tecknade 1,2 miljoner A-aktier om 8,16 MSEK, som reglerats kontant efter periodens slut.

Lennart Olofsson, VD i Ecoclime: 

”Vi fortsätter på den inslagna vägen och ökar tillväxten kraftigt även första kvartalet, trots att det normalt är den svagaste perioden under året. Vi ökar nu säljkapaciteten med ökade säljkostnader. Den totala omsättningen ökar också kraftigt, huvuddelen utgörs av tidigare investeringar i cirkulära energisystem-projekt med långtidskontrakt som ger oss repetitiva intäkter. Den enskilt största händelsen var kontraktet om 55 MSEK som nordisk partner till ett världsledande molntjänstbolag. Därtill har order avseende flera miljonprojekt tagits där order- och avtalsstocken vid periodens utgång överstiger 70 MSEK. 

Efter periodens slut har styrelsen fattat ett inriktningsbeslut om att utvidga vår tillväxtstrategi att även innefatta investeringar som ger synergier med vår verksamhet och vårt varumärke i energi- och fastighetsbranschen. Härtill inleder vi processen för ett eventuellt byte av lista till First North Premier. Vi förstärker även aktiviteterna att slutföra pågående investeringsaffärer enligt scenarierna för året. Därtill har vi den 1 maj en prospektstock av ännu inte avgjorda offerter och projekt för start under året eller början av 2020, som överstiger 75 MSEK.” 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019.

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Ecoclime Group AB är ett miljöteknikföretag för fastighetsmarknaden. Bolaget levererar inomhusklimat med komfortgaranti, cirkulära energisystem för återvinning av värme från spillvatten samt standardisering av data för fastighetsautomation. Energilösningarna baseras på IoT-teknologi som kan integreras med kundernas befintliga energisystem för värme och komfortkyla samt fastighetsautomation. Ecoclime har huvudkontor i Umeå, tillverkning i Vilhelmina samt sälj- och projektledning som utgår från Stockholm och Arvika. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Om oss

Ecoclime Comfort Ceilings AB utvecklar, tillverkar, installerar och säljer produkter och tjänster som erbjuder hyresgäster och boende i olika typer av fastighetslokaler och boenden, en bättre inomhuskomfort.

Prenumerera

Dokument & länkar