ECOMB Ocean Recycle ska syresätta Dynestadsjön – unikt Demoprojekt

Report this content

Efter en sommar kantad med stora leveransförseningar av komponenterna till vår första Demobåt Ocean Recycle One är vi äntligen nära en sjösättning och det första syresättningsprojektet i bolagets unga historia!

ECOMB Ocean Recycle AB är ett dotterbolag till ECOMB AB, ägandet uppgår till 97%. Övriga 3% är fördelade på 76 st mindre privata aktieägare. Ocean Recycle har utvecklat och patenterat ett nytt sätt att syresätta övergödda sjöar med döda bottnar, en mobil precisionsteknik där syre tillsätts där det gör maximal nytta för återskapandet av marint liv.Under lång tid har många sjöar och hav utsatts för stora mängder näringsämnen, främst kväve och fosfor. Med oförändrad naturlig syretillförsel (från luften) har sjöarna så småningom kommit i obalans – en syreskuld har uppstått och det är den skulden vi nu kommer att attackera med vår mobila precisionsteknik.

Syre tillförs med s.k. mikrobubbelteknik, där de mycket små syrgasbubblorna löser sig fullständigt i bottenvattnet. En viss del av syret konsumeras momentant av de aktiva delarna i bottensedimenten, resten blir kvar som ökad syrehalt i vattnet med nytt marint liv som resultat.

Projektet kommer att inledas i början av november med en kartering, där djup, topografi, syreförhållanden, växtlighet etc kartläggs. Dynestadsjön har dock ett väsentligt bättre utgångsläge jämfört med de flesta sjöarna i Sverige; djupkartor finns och syrehalten har mätts i ett flertal punkter. Dynestadsjön ligger i Västerviks kommun och är en 50 ha stor insnörd Östersjövik. Kommunen startade redan 1995 ”Projekt Havsmiljö Gamlebyviken” med syfte att förbättra vattenkvaliteten och öka den biologiska mångfalden. 2013 gick nästa projekt igång, ”Övergödningen som en resurs”, där näringsrikt bottenvatten används för att bevattna den angränsande åkermarken under växtsäsong. Syrehalten är året runt noll under 6 m i den 16 m djupa sjön och det övergripande målet med projektet är att använda Ocean Recycles mobila syresättningsteknik för att förbättra syrenivåerna.

Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med Västerviks kommun och vår partner Kolmårdens djurpark, som har en lång och gedigen erfarenhet av olika vattenvårdsprojekt. Ocean Recycle One är 4 x 9 m och utrustad med solceller, en mindre vindturbin och on-line produktion av syrgasen. Den har ingen egen drivning utan kommer att sakta bogseras fram av en båt från Kolmårdens djurpark.

  • Det här blir ett ypperligt tillfälle att få testa vår nya teknik. Dynestadsjön har ju en unik historia med alla mätresultat och inte minst är projektet med bevattning av närliggande åkrar en synnerligen intressant kombination med vår teknik. En milstolpe i bolagets historia, menar VD Ulf Hagström.

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se

Kort om ECOMB AB (publ):

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för selektiv syresättning av övergödda sjöar och hav med döda bottnar. ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.

Prenumerera