Halvårsrapport Januari-Juni 2019

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande

delårsrapport för det första halvåret 2019

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande

delårsrapport för det första halvåret 2019.

Fortsatt stark framtidstro med två ben

 •  Crowdfunding i dotterbolaget Ocean Recycle
 •  LOI tecknat med Burgsviken för syresättningsprojekt
 •  Ett prestandaprov avklarat på Martinique
 •  Come back i USA på gång
 •  Flera stora budgetofferter tillsammans med OEM-bolag

Delår 1 januari-30 juni 2019 

 • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 1 048 TSEK (2 175 TSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster -875 TSEK (-1 014 TSEK)
 • Resultat per aktie: -0,08SEK ( -0,09 SEK)
 • Antal aktier: 18 846 002st (11 477 886st)
 • Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 173 TSEK              

(358 TSEK)                            

Q2 1 april-30 juni 2019

 • Resultatet efter finansiella poster -616 TSEK (93 TSEK)
 • Nettoomsättningen för Q2 uppgick till 0 TSEK (1 994 TSEK)

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år omräknat enligt ny redovisnings metod

Orderstocken kvartalsvis under 2017-2019

Orderstocken** har legat på ungefär samma nivå under 2018-2019, främst beroende på att Martinique-projektet mer eller mindre stått stilla. Se nedan kvartalsvisa jämförelser.

**Redovisningen av orderstocken baseras på ordervärden i projekten minus fakturerade belopp under resp. kvartal

Kvartalsvis jämförelse, senaste kvartalet

Q2 2019: 2 750 TSEK / Q2 2018: 2 167 TSEK

Verksamheten under halvåret januari-juni 2018

Ekonomi

Vi avvaktar utgången av pågående förhandlingar med ACBoilers/ALBIOMA, angående fakturering av del som motsvarar det första godkända prestandaprovet, innan beslut tas om eventuella förstärkningar av kassan. Även utgången av den pågående crowdfundingen i dotterbolaget Ocean Recycle spelar in i detta beslut.    

Vid utgången av perioden uppgick likvida medel inkl. kortfristiga placeringar till 0,2 MSEK. Kundfordringarna uppgick till ca 0,1 MSEK och leverantörsskulderna till ca 0,1 MSEK. 

Tidigare genomförda kostnadsbesparingar, i form av minskade personalkostnader och lokalkostnader, har tillsammans med reservdelsförsäljningar och mindre projekt inneburit en resultatförbättring på 0,1 MSEK (-0,9 MSEK) jämfört med första halvåret 2018 (-1,0 MSEK).

Nettoomsättningen minskade dock med 1,1 MSEK under samma period.

Marknad

Ocean Recycles mobila syresättning

Övergödningsproblemen i insjöar och havsområden, som resulterar i algblomning och bildande av cyanobakterier är globalt sett gigantiskt. Många sjöar har också stora områden med döda bottnar utan marint liv, där endast bakterier kan leva.

Vi har under det senaste året trängt allt djupare in i detta, för bolaget nya område. ECOMB Ocean Recycle AB bildades 2018 som helägt dotterbolag för att vidareutveckla den nya tekniken. Användningen av mikrobubbelteknik för att lösa syre i vatten till fiskodlingar, avloppsdammar mm är sen länge en väl etablerad teknik. I USA finns också 45 projekt från sjöar och innanhav där man med stationär mikrobubbelteknik tillfört syre med lyckade resultat.

Tillsammans med Chalmers testades framdrift med en vindturbin med stor framgång i ett tidigare projekt. Byggstenarna i vår nya patenterade mobila syresättningsteknik är alltså verifierade var för sig, men inte tillsammans. Det handlar alltså om ett helt nytt koncept för att på ett kostnadseffektivt sätt lösa dessa globala problem. Marknaden är givetvis enormt stor, men vi tar ett steg i taget. Till att börja med ska hela konceptet testas i en insjö eller havsvik, där Burgsviken på Gotland ligger högt upp på listan. Allt talar för att bidragsmöjligheterna i Sverige från t.ex. LOVA (Lokala Vattenvårdsprojekt), Havs- och Vattenmyndigheten och inte minst EU kommer att öka väsentligt de kommande åren, för kommunerna handlar det då inte om att prioritera vattenvård framför skolor och sjukvård.

Mini-Ecotuber offererade till ny partner i USA

Vi har startat ett nytt samarbete med ett amerikanskt bolag med fokus på mindre pannor, till att börja med. Kraven i Kalifornien har stramats åt ytterligare, marknaden handlar om att förbättra redan installerad reningsteknik för t.ex. NOx. Under lång tid har vi framfört argumentet ”gör maximalt i pannan - då krävs en mindre katalysator (SCR) efter pannan”. Med måttliga utsläppskrav klarade man kraven genom att köra sin SCR på ”sparlåga”. När kraven nu skärps innebär det att man måste maximera insatsen både i eldstaden (med primäråtgärder som Ecotube) och efter pannan (SCR). Vi var tidigt ute, men nu ser ett nytt marknadsfönster ut att öppna sig. I den första fasen kommer vi att fokusera på leverans av ”Mini-Ecotuber”, en enklare och billigare utrustning som bygger på Ecotube-tekniken.

Tre budgetofferter till stora kolpannor i Europa med OEM-bolaget

Vårt samarbete med det brittiska OEM(Original Equipment Manufacturer)-bolaget fortsätter och sen en tid tillbaks med fokus på stora kolpannor. I dagsläget har vi tre budgetofferter inne, men ledtiderna är långa. Många projekt börjar dock med förstudier, där vi kan komma in med en typ av konsultinsats.

Ny avfallspanna i Indien

En ny s.k. state-of-the-art avfallsanläggning ska byggas i Indien med överstatlig finansiering. Vi är hoppfulla om att våra pågående diskussioner angående en leverans av NOx-reningsutrustning till pannan ska leda fram till en ny affär på denna helt nya marknad.

Projekt

Crowdfunding i Ocean Recycle

Vår crowdfunding-kampanj i vårt dotterbolag ECOMB Ocean Recycle AB tillsammans med FundedByMe har pågått över sommaren och avslutas 31 augusti 2019. Vi har under årens lopp genomfört ett antal nyemissioner i moderbolaget och i samtliga fall har merparten av investerarna tecknat sina aktier under de allra sista dagarna. Om så blir fallet även med denna crowdfunding, där intressenter erbjuds nya aktier för att vara med på vår nya resa, kan vi bara spekulera i. För en minsta insats på 2000 kr är utbytet 200 st nya aktier i Ocean Recycle. Anmälningar motsvarande totalt drygt 0,6 MSEK hade inkommit den 26 augusti 2019.

Min.målet är 1 MSEK.

LOI tecknat med Burgsviken

ECOMB Ocean Recycle har tecknat ett LOI (Letter Of Intent) med Forum Östersjön och Burgsvikens Utveckling AB på Gotland. Burgsviken är en stor grund havsvik på södra Gotland som är drabbad av övergödning och algblomning. Hela hamnområdet ska utvecklas, ett projekt som kommer att ta minst 4 år. Miljöhänsyn är ett ledord och här passar vår nya mobila syresättningsteknik perfekt in i bilden. Planen är att starta projektet redan nästa år.

Prestandaprov 1 avklarat på Martinique

I princip samtliga kontrakt gällande både helt nya pannor och uppgraderingar av befintliga pannor innehåller någon form av krav på prestanda. Vårt kontrakt som underleverantör till italienska ACBoilers för den nya pannan till franska ALBIOMA på Martinique var inget undantag. Här eldas både träpellets och bagasse (resterna av sockerrör), därför handlar det i princip om två olika prestandaprov. Alla leverantörer försöker alltid att minimera sina risker och offererar därför konservativa garantier, medan kunden önskar det motsatta. Ett naturligt spel av ge och ta i kontraktsförhandlingen. Godkända prestanda med träpellets klarades av under våren och planen var att även prestandaprovet med bagasse skulle genomföras. Men tillgången på bagasse är säsongsberoende och det finns helt enkel inget bagasse-bränsle förrän i okt-nov 2019.

Detta scenario om uppdelat prestandaprov fanns inte med i kontraktet, men vi är förhoppningsfulla att få ut en relevant del efter avslutade förhandlingar. En större reservdelsoffert ligger också uppe för beslut under hösten.


Händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång, utöver vad som ovan angivits.

Framtidsutsikter

Potentialen för vår nya patenterade mobila syresättningsteknik är mycket stor, detta är ett gigantiskt globalt problem som måste lösas. Ocean Recycles LOI med Burgsviken är ett kvitto på att vi är på rätt väg mot den första affären. Helt klart har vi nu två ben att stå på.

Men även i vårt ursprungliga område med reningsteknik för fastbränslepannor kommer efterfrågan att öka, nya hårdare utsläppskrav tillsammans med företagens allt grönare profil där hållbarhet och miljötänk blir allt starkare ledord.

Övrigt

Redovisningsprinciper

ECOMB AB tillämpar årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättande av finansiella rapporter.

Granskning

Denna rapport har inte blivit granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporter

Kvartalsredogörelse Q3 lämnas den 28 november 2019.

Styrelsen och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat samt att de risker och osäkerhets faktorer som bolaget står inför är belysta efter bästa förmåga.

Södertälje den 29 augusti 2019

ECOMB AB (publ)

Styrelsen och VD

Göran Ernstson, Ordförande

Eric Norelius, Ledamot

Martin Ridderheim, Ledamot

Lars Sjödin, Ledamot

Ulf Hagström, VD

Vid frågor om denna kommuniké kontakta :

Ulf Hagström, VD

Tfn 08-550 12 550

ulf@ecomb.se

Kommunikén finns tillgänglig på www.ecomb.se

ECOMB AB (publ)

Box 2017

151 02 Södertälje

Tfn.08-550 12 550

www.ecomb.se

Kort extrakt om ECOMB AB (publ)

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle är verksamheten knuten till Mobil syresättning av övergödda sjöar och hav med farkoster som drivs med energi från vind och sol. ECOMB grundades 1992 och har ca 1200 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.  

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se

Kort om ECOMB AB (publ):

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för selektiv syresättning av övergödda sjöar och hav med döda bottnar. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.

Prenumerera

Dokument & länkar