Kallelse till årsstämma i ECOMB AB (publ)

Report this content

Se pressmeddelande

Aktieägarna i ECOMB AB (publ), org.nr. 556454-1109, kallas till årsstämma måndag den 10 juni 2019 kl. 18.00 på Torpa Pensionat, Torpavägen 4 (OBS! Ej Tallvägen 2) i Södertälje.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska

-          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”, fd VPC AB) förda aktieboken senast måndag den 3 juni 2019

-          dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredag den 7 juni 2019 kl. 12.00.

Anmälan om deltagande på stämman kan göras på följande sätt:

a)      per e-post till info@ecomb.se

b)      per telefon till 08-550 12 550

c)      per brev till ECOMB AB, Box 2017, 151 02 Södertälje.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att få utöva sin rösträtt på årsstämman begära att tillfälligt föras in i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndag den 3 juni 2019, då sådan införing måste vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.ecomb.se alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordningen.

6 .Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 samt i anslutning härtill verkställande direktörens anförande.

7. Beslut om

       a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning.

       b)    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
      balansräkningen.

       c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor.

9. Beslut beträffande antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter.

10. Val av styrelse, revisor samt eventuella suppleanter för dessa.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och konvertibler.

12. Övriga frågor

13. Årsstämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna.

Punkterna 8 - 10: Styrelseval m.m.

Styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 190 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 65 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande, 50 000 kronor avser arvode till styrelsens övriga ledamöter vardera, samt ett halvt styrelsearvode (25 000 kronor) för pensionerade ledamöter med större ägande i bolaget. Inget styrelsearvode ska utgå till ledamöter som uppbär lön från bolaget.

Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av 5 styrelseledamöter, utan suppleanter.

Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna, Göran Ernstson, Ulf Hagström, Eric Norelius, Lars Sjödin och Martin Ridderheim.

Omval föreslås av revisor Johnny Svenander och revisor suppleant Henric Larsolle.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler 

Styrelsen föreslår att den intill tiden för nästkommande årsstämma bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 21.153.998 stycken aktier. Bemyndigandet omfattar även emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler som kan innebära utgivande av eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller sådana konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och konvertibler skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Emissionerna skall ske på marknadsmässiga villkor. Skälen till styrelsens förslag är att styrelsen önskar få en beredskap för att kunna tillgodose bolagets eventuella behov av ytterligare kapital inför bolagets fortsatta internationella expansion samt vidare i förekommande fall möjliggöra förvärv av bolag, rörelse eller rörelsegren.

___________________

Årsredovisningshandlingar, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst tre veckor närmast före stämman på ovan angiven adress, samt sändas till aktieägare som så begär (se kontaktuppgifter ovan) och som uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

___________________

Södertälje i maj 2019

ECOMB AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se

Kort om ECOMB AB (publ):

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för selektiv syresättning av övergödda sjöar och hav med döda bottnar. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.

Prenumerera

Dokument & länkar