Kallelse till Extra bolagsstämma i ECOMB AB (publ)

Aktieägarna i ECOMB AB (publ), org.nr. 556454-1109, kallas till extra bolagsstämma
onsdagen den 7 februari 2018 kl. 18.00 hos ECOMB på Tallvägen 2 i Södertälje.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”, fd VPC AB) förda
aktieboken senast torsdagen den 1 februari 2018
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 5 februari 2018 kl.
12.00.

Anmälan om deltagande på stämman kan göras på följande sätt:
a) per e-post till info@ecomb.se
b) per telefon till 08-550 12 550
c) per brev till ECOMB AB, Box 2017, 151 02 Södertälje.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt
registrerat aktieinnehav uppges.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att få utöva sin rösträtt på
bolagsstämman begära att tillfälligt föras in i den av Euroclear förda aktieboken.
Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 1 februari
2018, då sådan införing måste vara verkställd.

Ombud m m
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges
till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven
postadress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.ecomb.se alternativt
skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger
sin postadress alternativt e-postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman ställa frågor till styrelsen och verkställande
direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Bolaget har vid tiden för
utfärdande av kallelsen totalt 11 477 886 aktier, motsvarande 11 477 886 röster. Bolaget
ägde vid dagen för fastställande av kallelsen inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller emission
av teckningsoptioner och konvertibler.
8. Bolagsstämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet
aktier
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i enlighet med nedanstående.

Nuvarande lydelse
§ 4 Aktiekapitalet
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier skall uppgå till lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapitalet
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier skall uppgå till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 stycken.

Punkt 7: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller
emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att den intill tiden för nästkommande årsstämma bemyndigas att, vid ett eller
flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 20 000 000 stycken aktier. Bemyndigandet
omfattar även emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler som kan innebära
utgivande av eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för
emission av sådana teckningsoptioner eller sådana konvertibler. Nyemission av aktier eller
emission av teckningsoptioner och konvertibler skall kunna ske med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor.
Emissionerna skall ske på marknadsmässiga villkor. Skälen till styrelsens förslag är att
styrelsen önskar få en beredskap för att kunna tillgodose bolagets eventuella behov av
ytterligare kapital inför bolagets fortsatta internationella expansion samt vidare i
förekommande fall möjliggöra förvärv av bolag, rörelse eller rörelsegren.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan och övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst tre veckor närmast före
stämman på ovan angiven adress, samt sändas till aktieägare som så begär (se
kontaktuppgifter ovan) och som uppger sin postadress alternativt e-postadress.
___________________

Södertälje i januari 2018
ECOMB AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se

Kort extrakt om ECOMB AB (publ)

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I bifirman Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för produktion av väte och syre genom elektrolys. Syrgasen kan med fördel användas för syresättning av döda havsbottnar medan den ”gröna” vätgasen kan säljas på marknaden, t.ex. som fordonsbränsle. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på AktieTorgets lista. Bolaget är lokaliserat i Södertälje.   

Om oss

ECOMB bedriver verksamhet inom energi- och miljöområdet, där bolaget levererar en patenterad teknik - Ecotube-systemet - som effektiviserar förbränningsprocessen och minskar utsläpp från fastbränsleeldade ångpannor.

Prenumerera

Dokument & länkar