Kvartalsredogörelse januari-mars 2019

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge

följande kvartalsredogörelse för det första kvartalet 2019;

De viktigaste punkterna:

 • Crowdfunding-kampanjen i Ocean Recycle igång
 • Martinique-projektet nära driftsättning
 • Ökad omsättning och förbättrat resultat

Perioden januari-mars 2019

 • Nettoomsättningen januari-mars uppgick till 1 048 TSEK (181 TSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster -259 TSEK (-1 107 TSEK)
 • Resultat per aktie -0,01 SEK (-0,09 SEK)
 • Antal aktier: 18 846 002 st (11 447 886 st)
 • Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 651 TSEK ( 335TSEK)

Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.

.

Orderstocken kvartalsvis

 • Orderstockens förändring sedan 2017 visas i figuren nedan. Förändringen under det senaste året speglar utvecklingen av Martinique-projektet, som är ett att våra största projekt genom tiderna.

Årsvis jämförelse av kvartal

Q1 2019 – 2 750 TSEK / Q1 2018 – 2 514 TSEK

Verksamheten under Q1

Ekonomi

Bolagets kassa uppgick till 0,7 MSEK vid periodens utgång. Kundfordringarna låg på 0,5 MSEK och leverantörsskulder på 0,3 MSEK vid samma tidpunkt.

Resultaträkningen för Q1 visar ett resultat på -0,3 MSEK, vilket är en förbättring med 0,8 MSEK jämfört med föregående års resultat under samma period.

Projekt

Crowdfunding-kampanj i ECOMB Ocean Recycle AB

Arbetet har under Q1 fortsatt med planerna på att kapitalisera vårt helägda dotterbolag Ocean Recycle genom en crowdfunding-kampanj. Se vidare under ”Händelser efter periodens utgång”.

Martinique-projektet nära driftsättning

Vårt projekt på den franska ön Martinique i Västindien innebär att ett Ecotube-system för första gången installeras i en ny panna (alla tidigare projekt har handlat om att bygga om eller komplettera befintliga pannor). Den nya biobränsleeldade pannan är på 120 MW och eldas med en kombination av träpellets och bagasse (restprodukten från sockerrör). Ecotube-systemet består av 4 Ecotuber på 2 olika nivåer. Detta möjliggör att ett S-format strömningsmönster kan skapas, vilket i våra datorberäkningar visat sig vara särskilt gynnsamt för att effektivisera förbränningsprocessen och minska utsläppen av NOx och andra miljöstörande ämnen. Driftsättningen är planerad till juli 2019.

Dubbla panndiagnoser i Finland

Efter en första panndiagnos på ett massa- och pappersbruk i Finland under hösten 2018 fortsatte diskussionerna om en installation av ett Ecotube-system för att minska NOx-utsläppen. Detta resulterade i ytterligare en panndiagnos under Q1 2019 för att explicit studera NOx-bildningen vid maxlast. Under kalla dagar startas kolbrännare upp för att klara lasten. Totalt går kolbrännarna ca 2 månader per år och NOx-utsläppen ökar under denna period till minst det dubbla. Ecotube-systemet utgör här en unik teknisk lösning, ingen konkurrent finns på världsmarknaden. Tyvärr valde kunden ett billigare, standardiserat SNCR-system med ammoniak-tillförsel, som inte klarar låga NOx-utsläpp under denna kalla period, med förhoppningen om att få dispens från de finska myndigheterna.

Avfallspannor i Kina

Efter panndiagnosen till den avfallseldade pannan i östra Kina under Q3 2018 har diskussionerna fortsatt om en referens-installation av Ecotube-systemet på pannan. Tillsammans med vår partner Wushi Technologies kommer vi att dela upp leveransen, en hel del av de standardmässiga komponenterna (kyl- och luftsystem mm) kommer att levereras från kinesiska underleverantörer. Oklarheter om tidplanen för implementeringen av hårdare krav, i linje med EU-kraven, för framförallt ammoniak-slip (oreagerad ammoniak i rökgasen) har också försenat processen.

Marknaden

Ny offert i Polen

Vår referensanläggning i polska Lublin går fortsatt mycket bra. Detta är självfallet av största vikt för att få nya kunder. En budgetoffert till en ny avfallseldad panna har skickats in, goda förhoppningar om en installation, planerad projektstart dock först under 2021.

Nytt prospekt tillsammans med OEM

Vårt samarbete med det engelska OEM(Original Equipment Manufacturer)-bolaget har resulterat i en budgetoffert till en panna med hög OPEX (Operating Expenditure), där man tvingas byta katalysator vartannat år. Tanken är att istället installera ett Ecotube-system.

Ingen NOx-skatt i Sverige?

En NOx-skatt eller högre NOx-avgift (idag 50 kr/kg) med nuvarande system skulle innebära en klart intressantare hemmamarknad för oss. Men i princip ingenting har hänt sedan regeringskrisen i höstas, har ambitionerna försvunnit? Konsekvensen är att de flesta pannägare i Sverige tills vidare ligger lågt och bara avvaktar.

Händelser efter periodens utgång

Crowdfunding ECOMB Ocean Recycle AB

I dagarna har Crowdfunding-kampanjen av vårt helägda dotterbolag ECOMB Ocean Recycle AB startat. FundedByMe tillhandahåller plattformen för kampanjen och är samtidigt koordinator för projektet.

Vi har kommit i mål med den privata delen, den första fasen av kampanjen, där 16 ”lead investors” anmält sitt intresse, motsvarande ett belopp på 315 kkr, för att vara med på denna ny spännande resa i ECOMB. Utbytet är nya aktier i dotterbolaget till ett värde av 10 kr/aktie. Dotterbolagets pre-money värdering har satts till 20 MSEK.

Den publika delen av crowdfunding-kampanjen gick igång den 29 maj 2019, den vänder sig till alla intressenter i Europa och målet är att få in ett kapitaltillskott på motsvarande 5 MSEK. Först till kvarn gäller, ingen förtur för ECOMB AB’s aktieägare. Anmälan om intresse sker till FundedByMe (www.fundedbyme.com). Kampanjen stänger per automatik när maxmålet 5 MSEK uppnåtts, dock senast 12 juli 2019. Kapitalet planeras att användas till att bygga den första båten ”Ocean Recycle One” och med full kraft starta upp verksamheten.

Ocean Recycle’s patenterade teknik för Mobil syresättning av döda bottnar i sjöar och hav har en mycket stor potential. Förutom över 500 större havsområden i världen finns problemen med syrebrist orsakat av övergödning även i insjöar och vikar med dålig cirkulation. Dricksvattentäkter i Sverige är en specifik marknad i kortsiktig fokus.

Timingen är alltid A och O när en ny produkt ska ut på marknaden, det här är några exempel som belyser att timingen är rätt;

-          Ökad utbredning av syrefria bottnar i Östersjön trots minskad näringstillförsel (SMHI, maj 2019) 

-          Algblomning och cyanobakterier i dricksvatten (Livsmedelsverket, jan 2019) 

-          Laxdöd i norska laxodlingar orsakat av algblomning kostar 2,2 miljarder kr (VA, maj 2019)  

Ett informationsbrev kommer att gå ut med posten till alla ECOMB ABs aktieägare, preliminärt den 3 juni 2019. Mer info om crowdfunding-kampanjen finns också på www.ecomb.se och www.oceanrecycle.com.

Kommande rapporter 2019

 • Halvårsrapport den 29 augusti 2019.
 • Kvartalsredogörelse Q3 den 28 november 2019

Denna kvartalsredogörelse har ej granskats av bolagets revisor.

Stockholm den 31 maj 2019

Göran Ernstson                        Ulf Hagström

(Styrelseordförande)                             (VD)

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD

ECOMB AB (publ)

Telefon: 08-550 12 550

E-post: ulf@ecomb.se 

Kort om ECOMB AB (publ)

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle är verksamheten knuten till Mobil syresättning av övergödda sjöar och hav med farkoster som drivs med energi från vind och sol. ECOMB grundades 1992 och har ca 1200 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.  

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge

följande kvartalsredogörelse för det första kvartalet 2019;

De viktigaste punkterna:

 • Crowdfunding-kampanjen i Ocean Recycle igång
 • Martinique-projektet nära driftsättning
 • Ökad omsättning och förbättrat resultat

Perioden januari-mars 2019

 • Nettoomsättningen januari-mars uppgick till 1 048 TSEK (181 TSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster -259 TSEK (-1 107 TSEK)
 • Resultat per aktie -0,01 SEK (-0,09 SEK)
 • Antal aktier: 18 846 002 st (11 447 886 st)
 • Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 651 TSEK

     ( 335TSEK)

Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.

.

Orderstocken kvartalsvis

 • Orderstockens förändring sedan 2017 visas i figuren nedan. Förändringen under det senaste året speglar utvecklingen av Martinique-projektet, som är ett att våra största projekt genom tiderna.

Årsvis jämförelse av kvartal

Q1 2019 – 2 750 TSEK / Q1 2018 – 2 514 TSEK (se graf i bifogad pdf)

Verksamheten under Q1

Ekonomi

Bolagets kassa uppgick till 0,7 MSEK vid periodens utgång. Kundfordringarna låg på 0,5 MSEK och leverantörsskulder på 0,3 MSEK vid samma tidpunkt.

Resultaträkningen för Q1 visar ett resultat på -0,3 MSEK, vilket är en förbättring med 0,8 MSEK jämfört med föregående års resultat under samma period.

Projekt

Crowdfunding-kampanj i ECOMB Ocean Recycle AB

Arbetet har under Q1 fortsatt med planerna på att kapitalisera vårt helägda dotterbolag Ocean Recycle genom en crowdfunding-kampanj. Se vidare under ”Händelser efter periodens utgång”.

Martinique-projektet nära driftsättning

Vårt projekt på den franska ön Martinique i Västindien innebär att ett Ecotube-system för första gången installeras i en ny panna (alla tidigare projekt har handlat om att bygga om eller komplettera befintliga pannor). Den nya biobränsleeldade pannan är på 120 MW och eldas med en kombination av träpellets och bagasse (restprodukten från sockerrör). Ecotube-systemet består av 4 Ecotuber på 2 olika nivåer. Detta möjliggör att ett S-format strömningsmönster kan skapas, vilket i våra datorberäkningar visat sig vara särskilt gynnsamt för att effektivisera förbränningsprocessen och minska utsläppen av NOx och andra miljöstörande ämnen. Driftsättningen är planerad till juli 2019.

Dubbla panndiagnoser i Finland

Efter en första panndiagnos på ett massa- och pappersbruk i Finland under hösten 2018 fortsatte diskussionerna om en installation av ett Ecotube-system för att minska NOx-utsläppen. Detta resulterade i ytterligare en panndiagnos under Q1 2019 för att explicit studera NOx-bildningen vid maxlast. Under kalla dagar startas kolbrännare upp för att klara lasten. Totalt går kolbrännarna ca 2 månader per år och NOx-utsläppen ökar under denna period till minst det dubbla. Ecotube-systemet utgör här en unik teknisk lösning, ingen konkurrent finns på världsmarknaden. Tyvärr valde kunden ett billigare, standardiserat SNCR-system med ammoniak-tillförsel, som inte klarar låga NOx-utsläpp under denna kalla period, med förhoppningen om att få dispens från de finska myndigheterna.

Avfallspannor i Kina

Efter panndiagnosen till den avfallseldade pannan i östra Kina under Q3 2018 har diskussionerna fortsatt om en referens-installation av Ecotube-systemet på pannan. Tillsammans med vår partner Wushi Technologies kommer vi att dela upp leveransen, en hel del av de standardmässiga komponenterna (kyl- och luftsystem mm) kommer att levereras från kinesiska underleverantörer. Oklarheter om tidplanen för implementeringen av hårdare krav, i linje med EU-kraven, för framförallt ammoniak-slip (oreagerad ammoniak i rökgasen) har också försenat processen.

Marknaden

Ny offert i Polen

Vår referensanläggning i polska Lublin går fortsatt mycket bra. Detta är självfallet av största vikt för att få nya kunder. En budgetoffert till en ny avfallseldad panna har skickats in, goda förhoppningar om en installation, planerad projektstart dock först under 2021.

Nytt prospekt tillsammans med OEM

Vårt samarbete med det engelska OEM(Original Equipment Manufacturer)-bolaget har resulterat i en budgetoffert till en panna med hög OPEX (Operating Expenditure), där man tvingas byta katalysator vartannat år. Tanken är att istället installera ett Ecotube-system.

Ingen NOx-skatt i Sverige?

En NOx-skatt eller högre NOx-avgift (idag 50 kr/kg) med nuvarande system skulle innebära en klart intressantare hemmamarknad för oss. Men i princip ingenting har hänt sedan regeringskrisen i höstas, har ambitionerna försvunnit? Konsekvensen är att de flesta pannägare i Sverige tills vidare ligger lågt och bara avvaktar.

Händelser efter periodens utgång

Crowdfunding ECOMB Ocean Recycle AB

I dagarna har Crowdfunding-kampanjen av vårt helägda dotterbolag ECOMB Ocean Recycle AB startat. FundedByMe tillhandahåller plattformen för kampanjen och är samtidigt koordinator för projektet.

Vi har kommit i mål med den privata delen, den första fasen av kampanjen, där 16 ”lead investors” anmält sitt intresse, motsvarande ett belopp på 315 kkr, för att vara med på denna ny spännande resa i ECOMB. Utbytet är nya aktier i dotterbolaget till ett värde av 10 kr/aktie. Dotterbolagets pre-money värdering har satts till 20 MSEK.

Den publika delen av crowdfunding-kampanjen gick igång den 29 maj 2019, den vänder sig till alla intressenter i Europa och målet är att få in ett kapitaltillskott på motsvarande 5 MSEK. Först till kvarn gäller, ingen förtur för ECOMB AB’s aktieägare. Anmälan om intresse sker till FundedByMe (www.fundedbyme.com). Kampanjen stänger per automatik när maxmålet 5 MSEK uppnåtts, dock senast 12 juli 2019. Kapitalet planeras att användas till att bygga den första båten ”Ocean Recycle One” och med full kraft starta upp verksamheten.

Ocean Recycle’s patenterade teknik för Mobil syresättning av döda bottnar i sjöar och hav har en mycket stor potential. Förutom över 500 större havsområden i världen finns problemen med syrebrist orsakat av övergödning även i insjöar och vikar med dålig cirkulation. Dricksvattentäkter i Sverige är en specifik marknad i kortsiktig fokus.

Timingen är alltid A och O när en ny produkt ska ut på marknaden, det här är några exempel som belyser att timingen är rätt;

-          Ökad utbredning av syrefria bottnar i Östersjön trots minskad näringstillförsel (SMHI, maj 2019) 

-          Algblomning och cyanobakterier i dricksvatten (Livsmedelsverket, jan 2019) 

-          Laxdöd i norska laxodlingar orsakat av algblomning kostar 2,2 miljarder kr (VA, maj 2019)  

Ett informationsbrev kommer att gå ut med posten till alla ECOMB ABs aktieägare, preliminärt den 3 juni 2019. Mer info om crowdfunding-kampanjen finns också på www.ecomb.se och www.oceanrecycle.com.

Kommande rapporter 2019

 • Halvårsrapport den 29 augusti 2019.
 • Kvartalsredogörelse Q3 den 28 november 2019

Denna kvartalsredogörelse har ej granskats av bolagets revisor.

Stockholm den 31 maj 2019

Göran Ernstson                        Ulf Hagström
(Styrelseordförande)                             (VD)

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD
ECOMB AB (publ)
Telefon: 08-550 12 550
E-post: ulf@ecomb.se 

Kort om ECOMB AB (publ)

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle är verksamheten knuten till Mobil syresättning av övergödda sjöar och hav med farkoster som drivs med energi från vind och sol. ECOMB grundades 1992 och har ca 1200 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.  

Prenumerera

Dokument & länkar