Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284, kallas härmed till årsstämma

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 juni 2019, kl. 10:00 i EcoRubs lokaler Hökmark 114  930 93 Lövånger.   

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 juni 2019, och 
 •  anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 20 juni 2019 skriftligen till EcoRub AB, Hökmark 114, 930 93 Lövånger. Anmälan kan också göras per e-post ake.paulsson@ecorub.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd i god tid före den 20 juni 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Handlingar inför årsstämman Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor och hemsida www.ecorub.se senast två veckor före årsstämman.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 11. Beslut angående styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemissioner, apportemissioner, utgivande av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner.
 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 13.  Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Pkt 9. Styrelsen föreslår ersättning till revisor enligt löpande räkning samt årligt arvode på 30.000 till styrelseledamöterna samt 60.000 till styrelseordförande.

Pkt 10. Styrelsen föreslår omval. Emma Lundkvist har valt att tacka nej till omval på grund av mycket hög arbetsbelastning i sin nuvarande roll som vd för Nordic Sport AB.  Styrelsen vill utöka med en person med gedigen erfarenhet av företagsuppbyggnad nämligen:

Sven-Eric Svensson. 

Arbetsliv.

1,5 år som ombudsman i CUF

15 år inom plastråvaruindustri. Huvudsakligen inom laboratorium / utveckling. Sista åren som teknisk service ingenjör med huvudsaklig t arbetsfält Norden och Tyskland. Unifos/Neste AB (nu Borealis)

4 år som teknisk- inköps- och produktionsansvarig på Uniplast AB i Gällivare. Ansvarig för uppbyggnad av produktionsenheten. Investering ca. 30 Mkr i maskiner och formverktyg.

Senaste 27 år egenföretagare i plastbranschen genom företaget Nord Polymer AB i Gällivare. Verksamheten omfattar huvudsakligen formsprutning, produktutveckling och import av formverktyg och maskinutrustning.

Har arbetat med bl.a. Norge, Finland, Taiwan, Kina, Italien, Portugal, Tyskland. Arbetar kontinuerligt med Kina sedan 15 år tillbaka.

Styrelsearbete mm.

Uppdrag inom Föreningsbanken Stenungsund under 70- och 80-tal.

Styrelsen för Föreningsbanken och senare Föreningssparbanken i Gällivare

Styrelsen för Sparbanken Nord under 12 år

Kommunalt.

Kulturnämnden i Stenungsund 14 år varav 9 år som ordförande

Göteborg och Bohusläns kulturnämnd

Styrelsen för gemensamma turiststiftelsen Bästkusten

Gällivare Kulturnämnd

Föreningar och organisationer:

En mängd uppdrag på olika nivåer sedan 1968 inom politik, kultur och näringsliv.

Bl.a. ledamot och ordförande i Företagarna lokalt och regionalt i Norrbotten

Suppleant och ordinarie ledamot Företagarnas riksorganisations riksstyrelse.

Styrelsesuppleant Teknikföretagens arbetsgivarekrets i Malmfälten

Ordförande och ledamot i Gällivare Uppfinnarförening

Ledamot i Sveriges Allmänna Biblioteksförenings riksstyrelse. En period som vice ordförande i dess Folkbibliotekssektion.

Styrelseledamot eller suppleant i ett antal olika företag genom åren. Bl.a. olika utvecklingsbolag samt servicebolag inom organisationer. Bl.a. ledamot och styrelseordförande i Gällivares näringslivsbolag Expandum AB under ca 20 år. Merparten av tiden som styrelseordförande.

Nuvarande uppdrag.

Ledamot Norrskenet AB. Affärsutvecklingsbolag ägt av LKAB, Gällivare Näringsliv AB och Progressum AB

Styrelseledamot Företagarna Gällivare

Ordförande OK Gällivare

Pkt 11. EcoRubs styrelse behöver mandat för att fullfölja bolagets finansieringsbehov.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 10 Mkr (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

EcoRub AB

Styrelsen

Åke Paulsson

CEO

ake.paulsson@ecorub.se 

+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar