• news.cision.com/
 • EcoRub/
 • Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284, kallas härmed till årsstämma

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284, kallas härmed till årsstämma

Report this content

Årstämman kommer att hållas onsdag den 24:e juni, kl. 10:00 genom digital medverkan via anpassad programvara

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

·      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16:e juni 2020, 

·      anmäla sig till bolaget senast måndag den 22 juni 2020 skriftligen till EcoRub AB, Hökmark 114, 930 93 Lövånger. Anmälan kan även göras per e-post till susanne.stenmark@ecorub.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd i god tid före den 22 juni 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Digitalisering av årsstämman

Corona-pandemin har föranlett oss att anpassa arbets- och mötesformerna. Vi avser att följa Folkhälsoinstitutets rekommendationer genom att samla stämman med ett presidium på plats lokalt samt övriga behöriga aktieägare via länk anpassad för årsstämmoförhandlingar - GoPlenum. Vi har en förhoppning att detta skall slå väl ut och att vi i framtiden kan kommunicera med samtliga våra ägare på ett enkelt och modernt sätt i syfte att öka engagemang och deltagande. 

Inför stämman

Handlingar inför årsstämman såsom Bilaga 1 Årsredovisning och revisionsberättelse Bilaga 2 Valberedningsinstruktion kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor och hemsida www.ecorub.se senast två veckor före årsstämman. Instruktion för digital medverkan kommer samtidigt, håll koll!

Förslag till dagordning:

1.      Stämmans öppnande

2.      Val av ordförande vid stämman

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd

4.      Val av en eller två justeringsmän

5.      Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad

6.      Godkännande av dagordning

7.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

8.      Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.     Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn samt valberedningens ordförande

10.  Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

11.  Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

12.  Fastställande av valberedningsinstruktion

13. Val av valberedning

14.  Beslut angående styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemissioner, apportemissioner, utgivande av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner.

15.  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

16.   Stämmans avslutande

 Valberedningsrapport 2020 – Ecorub AB

Valberedningen i Ecorub valdes på årsstämman 2019 och har utgjorts av Suzanne Sandler (Nordenhed Invest), Mats Allanson (styrelseordförande) och Åke Paulsson (Åke Paulsson).

Sammanfattning av valberedningen förslag:

 • att styrelsearvodet för ordförande är 1 inkomstbasbelopp per år (pkt 9)
 • att styrelsearvodet för ledamot som ej är anställd i bolaget 0,5 inkomstbasbelopp per år (pkt 9)
 • att revisor ersätts enligt löpande räkning/offert (pkt 9)
 • att valberedningens ordförande arvoderas med 0,5 inkomstbasbelopp (pkt 9)
 • att styrelsen ska bestå av fem ledamöter (pkt 10)
 • omval av ledamöterna Mats Allanson, Svante Larsson, Per Dunder och Sven-Erik Svensson. (Jens Malmgren har avböjt omval och Susanne Stenmark har anställts som vd och adjungeras) (pkt 11)
 • nyval av Petra Kreij (pkt 11)
 • till revisor föreslås KPMG (omval) (pkt 11)
 • att Suzanne Sandler, Mats Allanson väljs som ledamöter i valberedningen. (pkt 13)

Valberedningens arbete

Valberedningen har sedan första konstituerande möte i juli 2019 haft sju (7) protokollförda möten samt ett antal avstämningar däremellan. 

För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på den har valberedningen följt bolaget nogsamt under året, intervjuat större ägare, vd och samtliga styrelseledamöter.

Valberedningen har använt sig av flera olika kanaler för att söka efter lämpliga kandidater. Förutom bolagets, styrelsens och valberedningens sammantagna nätverk har valberedningen nyttjat Styrelseakademiens Kandidatbank, ett flertal andra styrelsenätverk varav flera kvinnliga samt sociala medier. 

En ny ledamot, Susanne Stenmark, föreslogs och valdes in på extra bolagsstämma den 18:e november och nu föreslår valberedningen ytterligare en ny kandidat till årsstämman då Susanne Stenmark har anställts som VD för bolaget. Valberedningen föreslår också, i enlighet med styrelsens rekommendation, att antalet ledamöter minskas till fem från tidigare sju. Arbetet mynnade ut i ett 60-tal kandidater sammantaget (34 män/24 kvinnor) varav 3 kvinnor kallades till intervju under vårens sökning. 

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sina förslag

Kartläggning av styrelsens kompetens och erfarenheter har gjort genom att valberedningens ordförande har intervjuat samtliga ledamöter samt tagit fram en kompetensmatris för att mappa in eventuella kompetensgap. Detta gav bra underlag för en profil där huvudsakliga kompetensområden inom försäljning, internationella affärer, kommersiellt fokus och inköp och logistik behövdes stärkas upp. Viktigt är att en inkommande ledamot har gott om tid och stort engagemang då bolagets situation i kombination med omvärldshändelser gör att det krävs mer tid än vanligt löpande styrelsearbete. Valberedningen bedömer att Petra Kriej (se ytterligare information nedan) uppfyller flera av punkterna i profilbeskrivningen då hon bland annat har gedigen försäljnings-, produkt- och inköpserfarenhet - kan hjälpa bolaget med hur en inköpare tänker och agerar samt att Petra har internationell erfarenhet. Dessutom är Petra kunnig inom aktivt hållbarhetsarbete vilket även det kommer att vara en viktig fråga för bolaget framöver. Petra har styrelseerfarenhet och är certifierad styrelseledamot hos Styrelseakademien. 

SvA är inte skyldig att följa svensk kod för bolagsstyrning men valberedningen avser arbeta i dess riktning. Valberedningen anser till exempel att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att arbeta aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning. Valberedningens arbete och presenterade förslag är ett steg i den riktningen.

Valberedningen har också i uppdrag att se över och föreslå styrelsens arvoden. Bolagets ekonomiska situation samt omvärldshändelser (bland annat Coronapandemin) medger inte någon höjning av arvodena detta år. Valberedningen anser dock inte att arvodena är i paritet med arbetsinsats och ansvar och bör höjas när omständigheterna tillåter.

Förslag till valberedningsinstruktion och val av valberedning

Valberedningen i Ecorub ska bemannas så att den representerar både stora och små aktieägare och har relevant kompetens och erfarenhet för uppdraget. Valberedningen föreslår att stämman beslutar om en ny valberedningsinstruktion och att Suzanne Sandler och Mats Allanson väljs på stämman. Ytterligare en ledamot väljs in i Q3 (en av de större ägarna enligt Euroclear per den 31 augusti).

Presentation av föreslagen ledamot

Petra Kreij

Född:

•                       Född 1968

•                       Inga uppdrag i bolaget finns idag 

•                       Styrelseledamot i Styrelsekompetens, tidigare ledamot i Åkroken Science Park och Flexiwaggon 

•                       Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare

•                       Äger inga aktier i bolaget

•                       Operativ som Product Manager Invercote Packaging & Graphics at Iggesund Paperboard

•                       Utbildad Master of Science, Karlstads universitet KemiEkonomilinjen och Mittuniversitet.

Petra bor i Sundsvall och har en gedigen bakgrund som försäljningschef inom industrin. De senaste fyra åren har hon jobbat med internationella affärer avseende råvaruinköp till skogsbolaget Holmen AB och parallellt med det har hon under det sista året varit projektledare för ett större utvecklingsprojekt inom affärsområdet Paperboard. Sedan i mars i år har Petra gått in rollen som produktchef inom affärsområdet Paperboard. Petra har bred erfarenhet av produktion och utveckling av industriprodukter samt logistik. Hon har erfarenhet från ledningsgruppsarbete i Imerys Mineral AB och från koncernledningen i Holmen AB. Petra har varit styrelseledamot i inkubatorn Åkroken Science Park AB under ett flertal år och har där fått kunskaper och erfarenheter från flera startups i deras utvecklings- och tillväxtresor. Petra har ett brett affärsnätverk och har nyligen startat upp ett styrelsenätverk i Norra Sverige. Dessutom har hon gått Styrelseakademiens utbildning Rätt fokus samt deras hållbarhetsutbildning i CSR.

Beslutsförslag till punkt 12

Styrelsen föreslår 

att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 10 Mkr (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

EcoRub AB

Styrelsen/gm ordförande Mats Allanson

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22:a maj 2020.


Mats Allansson

Styrelseordförande

mats.allansson@gmail.com

070-567 56 20

Ecorub’s business idea is to lead the development and create values in turnover of recycled rubber and plastics into new unique materials. The new raw material makes vital improvements in many areas which gives our customers increased competition on the road to global circular economy.  

.  

Prenumerera

Dokument & länkar