Beslut om tilldelning av konvertibla skuldebrev i EcoRub AB (publ) samt beslut om kvittning i efterhand

Styrelsen meddelar härmed att beslut tagits om tilldelning i den emission av konvertibla skuldebrev i EcoRub AB (publ) som godkändes vid extra bolagsstämma den 29 september 2017. Vidare har beslutats om kvittning i efterhand av lån upptagna den 19 juni 2017. 

Beslut om kvittning i efterhand för riktad emission av konvertibla skuldebrev

Styrelsen har beslutat att nedanstående parter tilldelas konvertibla skuldebrev enligt den fördelning som följer av tabellen nedan. Som framgår av kallelse under stycket ”Skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering” har bolaget, som en del av bolagets finansiering, upptagit ett lån om 1 499 998,50 SEK den 19 juni 2017. Kvittning i efterhand har beslutats för att förenkla transaktionsprocessen, vilket möjliggör att omvandla ovanstående kortfristiga lån till långfristiga lån, vilket framgår av kallelse publicerad den 29 augusti 2017. På sikt kommer detta även möjliggöra en förstärkning av balansräkningen genom att minska bolagets skuldsättning. Genom beslut om kvittning i efterhand kommer samma ändamål att uppnås som om betalning först hade erlagts bolaget. Styrelsens bedömning är att ovanstående transaktionsprocess är till fördel för befintliga aktieägare. Innehavaren av konvertibler är berättigad att under tiden från och med registreringen av emissionsbeslutet hos Bolagsverket till och med den 24 oktober 2018 påkalla konvertering, av hela eller delar av konvertibeln, till nya B-aktier i EcoRub AB (publ).  Konvertering av konvertibler till nya B-aktier i EcoRub AB (publ) kan ske till en kurs om 0,65 SEK per B-aktie. Emissionskursen har fastställts till ett bedömt marknadsvärde.

Namn Genom bolag Antal konvertibler Belopp (SEK)
Leif Johansson 4 Chair AB 769 230 499 999,50
Svante Larsson SL Innovation AB 769 230 499 999,50
Jens Malmgren Plano System AB 769 230 499 999,50
Totalt: 2 307 690 1 499 998,50

Emissionen av konvertibla skuldebrev sker utan aktieägares företrädesrätt och grunden för att avvika från aktieägares företrädesrätt är att omvandla ovanstående kortfristiga lån till långfristiga lån samt att på sikt även möjliggöra en förstärkning av balansräkningen genom att minska bolagets skuldsättning. Därutöver stärker emitteringen av konvertibler, som berättigar till konvertering till nya B-aktier, bolagets finansiella ställning genom att minska framtida räntekostnader.

För mer information om EcoRub AB (publ), vänligen kontakta:

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar