Delårsrapport för Ecorub AB (publ)

Report this content

Januari - Mars 2020

JANUARI-MARS

  • Nettoomsättning för perioden 613 TSEK (536 TSEK)
  • Resultat efter finansnetto -2 337 TSEK (– 2 017 TSEK)
  • Resultat per aktie -0,02 kr (-0,02)
  • Likvida medel vid periodens slut 27 TSEK (13 TSEK)
  • Antalet aktier 2020-03-31 var 150 154 166. Alla aktier är B-aktier.
  • Orderingång ack Q1 2020 – 7% jmf Q1 2019
2020 01 01 -2020 03 31 2019 01 01 -2019 03 31 2019 01 01 – 2019 12 31
Omsättning under perioden: 613 407 536 111 3 535 362
Resultat efter finansiella poster -2 337 796 -2 017 379 -7 445 610
Kassa och bank 27 000 13 165 1 743 284
Resultat per aktie -0,02 -0,02 -0,05

VD-KOMMENTAR

Det nya året fick en stark inledning. EcoRubs idé att omvandla avfall till nya resurser genom att skapa nya insatsmaterial till form- och strängsprutning har tagit ytterligare steg. De nya material som tas fram går under namnet TPRR® (termoplastiskt återvunnet gummi).

Under det gånga kvartalet har ytterligare två varianter av TPRR® standardiserats och registrerats in på REACH. Detta innebär att EcoRub i slutet av mars hade fem material av TPRR® med differentierade egenskaper, redo att ersätta jungfruliga material i plast- och gummiprodukter. 

Under vintern producerades av TPRR®-material 301-98 en testserie av sorteringskärl för hotellrum. Testserien föll väl ut och genererade en beställning om 5000 enheter som producerades och levererades till kund. 

EcoRubs väg mot ISO-certifiering 9001 och 1400 har avslutats med en lyckad extern revision och nu inväntas beslut om certifikat. 

Materialutveckling ligger väl inkapslat i EcoRubs DNA och under kvartalet har fokus legat på att ta gentemot byggindustrin ta fram ett material lämpligt för exempelvis syllister, samt ett material anpassat för relingslister till båtar. 

Covid-19 krisen kändes av först i februari när en leverans av produktionsutrustning från Kina försenades. I mars när situationen i Europa och Sverige eskalerade påverkades EcoRub likt många andra av en minskad orderingång. Från att ha inlett 2020 starkt där januari och februari uppvisade en ökning om 75% i orderingång jämfört med motsvarande månader föregående år, föll orderingången i mars med 42 % jämfört med månaden innan. Ackumulerat för Q1 slutar minskningen i orderingång med – 7%. För april och hittills i maj ses en halverad orderingång jämfört med föregående år.  Den minskade efterfrågan ligger främst på varumärket Arbergo som tillhandahåller ergonomiska arbetsplatsmattor, för TPRR® och TPRR-relaterade produkter ses inte samma nedgång. Profarma med utrustning till lantbruk, främst utfodringslösningar till häst, ligger kvar på omkring samma nivåer. 

Ecorub beslutade i juni 2019 att anlita ett lokalt företag för att göra en tillväxtanalys enligt Ahrens Rapid Growth Concept. Den kartlade företagets starka och svaga sidor.  De starka sidorna var en stark vilja för tillväxt i organisationen och att ett starkt engagemang för TPRR® genomsyrade organisationen.  Företaget har en unik produkt som ”ligger rätt i tiden”.  Med avstamp i denna analys och med upprättandet av en affärsplan baserat på tillväxtkriterierna i ägardirektivet läggs nu grunderna för att TPRR® verkningsfullt ska nå marknaden. Under kvartalet påbörjades en marknadspaketering med kommande go to market satsning. Försäljningsorganisationen har också som ambition att öka EcoRubs digitala närvaro väsentligt. Den pågående Covid-19 krisen har inte påverkat EcoRubs arbete framåt beträffande TPRR® utan snarare har denna tid använts för att kunna accelerera försäljningsaktiviteterna. 

Finansiella kommentarer

Omsättningen ökar i Q1 med 14% jämfört med Q1 2019, främst beroende på hög aktivitet i januari och februari. Resultatet efter finansnetto sjunker dock med -16% jämfört med Q1 2019 till följd av ökade kostnader för främst personal. Jämfört med inledningen på 2019 har personal tillkommit i produktionen samt att försäljningsorganisationen genomgår en omstrukturering. I samband med utgången av Q1 startades en kostnadsöversyn för att hålla nere kostnader i samband med minskad orderingång. 

Den tranch från European high growth oppotunities Securitization Fund som rekvirerades i slutet av november 2019 konverteras nu i omgångar. De finansiella kostnaderna för EcoRub ökar sedan tidigare utfästa lånefaciliteter utnyttjas. 

Antalet aktier har under kvartalet ökat med 8 222 221 B-aktier vilket innebär en utspädning om 6%. Vid kvartalets utgång fanns det 150 154 166 aktier, samtliga B-aktier. 

Om EcoRub

Ecorubs affärsidé är att leda utvecklingen och skapa värde i omvandling av återvunnet gummi- och plast till nya unika material. Den nya råvaran - TPRR® - ger förbättringar i prestanda på flertal områden, vilket ger våra kunder ökad konkurrenskraft på väg mot en global cirkulär ekonomi.

När vi kan tillverka TPRR®– produkter i ett skift motsvarar det lite över 1 000 ton per år. Det motsvarar en minskad konsumtion av 2 500 ton råolja och 2 700 ton koldioxid motsvarande 530 svenskars koldioxidemissioner (Källa: ekonomifakta 20190705 ).

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. 

Delårsrapport för Q2 (halvårsrapport) kommer att lämnas 21 augusti

Årsstämman är framflyttad till den 24:e juni och denna kommer att ske digitalt då EcoRub önskar att ge fler ägare möjlighet att närvara samtidig som rådande restriktioner hålls. Särskild information och kallelse till denna kommer att läggas ut. 

 

Susanne Stenmark

VD

susanne.stenmark@ecorub.se                                                                                                                        tel 070 399 71 07

Denna information är insiderinformation som EcoRub AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20200515


EcoRub AB (publ) 556438-0284

Resultaträkning

Q1 2020 Q1 2019 2019
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 613 407 536 111 3 535 362
Aktiverade utgifter
Övrig intäkt 
Summa Intäkter  613 407 536 111 3 535 362
Rörelsens kostnader
Råvaror -125 468 -80 019 -601 948
Övriga externa kostnader  -839 377 -796 033 -2 953 652
Personalkostnader -1 569 364 -1 347 722 -5 793 336
Avskrivningar -274 525 -240 117 -1 113 601
Summa rörelsens kostnader -2 808 733 -2 463 891 -10 462 537
Rörelseresultat -2 195 326 -1 927 780 -6 927 175
Ränteintäkter 124
Räntekostnader / Spotlight / Euroclear -142 792 -89 598 -518 559
Resultat efter finansiella poster -2 338 118 -2 017 379 -7 445 610
Skatt på årets resultat  0
Resultat -2 338 118 -2 017 379 -7 445 610

Balansräkning

UB Q1 2020 IB 2020
Tillgångar
Anläggningstillgångar -8 514 733 -8 700 495
Omsättningstillgångar -3 719 470 -4 965 624
S:a Tillgångar -12 234 203 -13 666 119
Eget kapital och skulder
Eget kapital o obeskattade reserver 4 315 113 6 689 109
Långfristiga skulder och avsättningar 6 329 538 5 527 437
Kortfristiga skulder 1 589 552 1 449 573
S:a Eget kapital och Skulder 12 234 203 13 666 119

Susanne Stenmark

VD

susanne.stenmark@ecorub.se

+46 70 399 71 07

Prenumerera

Dokument & länkar