EcoRub AB: EcoRubs emission säkrad till 90 procent

Report this content

Styrelsen i EcoRub AB kan i dag meddela att nyemissionen som inleds måndag den 25 september och tillför bolaget 10,9 MSEK före emissionskostnader har säkerställts till 90 procent genom ett konsortium bestående av större ägare, ledningspersoner, styrelsemedlemmar i bolaget samt externa investerare. Säkerställandet av emissionen är gjord genom teckningsåtaganden som dessa gjort utan kostnad för bolaget.

Villkor för nyemissionen

Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som för varje aktie erhåller en Uniträtt, men även andra investerare såväl privata som institutionella är välkomna att teckna sig.

För varje för varje befintlig aktie erhålls en (1) Uniträtt. Det krävs sex (6) Uniträtter för att teckna en (1) ny Unit. Varje Unit består av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 6 B. Varje utställd aktie har ett kvotvärde om 0,002 kronor per aktie. En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden 8 april – 19 april 2024 konvertera till en (1) aktie där kursen för konvertering ställs till 70 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 11 mars – 22 mars 2024.

Emissionskursen är 0,22 SEK per Unit.

Units som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas de som tecknat Units med stöd av Uniträtter och som önska teckna ytterligare Units, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av Uniträtter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående Units ska fördelas de till de nya investerare som tecknat sig i emissionen.

Units i överteckningsoptionen ska tillfalla de som tecknat units i företrädesemissionen utan att erhållit full tilldelning. Villkoren i övertilldelningsoptionen är de samma som i företrädesemissionen.

De nya aktier som tillkommer i emissionen berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Tidsplan för företrädesemissionen

  • Avstämningsdag för tilldelning av Uniträtter är den 20 september 2023.
  • Sista dag för handel i aktien inklusive Uniträtt är den 18 september 2023.
  • Första dag med handel i aktie exklusive Uniträtt är den 19 september 2023.
  • Teckningsperiod 25 september – 11 oktober 2023.
  • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 11 oktober 2023.
  • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
  • Handel med Uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 25 september – 6 oktober 2023.
  • Handel med BTU kommer att ske från och med den 25 september 2023 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av oktober 2023.
  • Handel med teckningsoptioner kommer att ske från och med att de registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av oktober 2023, fram till dess de konverteras till aktier i april 2024.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras på Bolagets hemsida, www.ecorub.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com, samt på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se innan teckningsperioden startar.

Isac Andersson
CEO

+46 913-247 81
+46 70-399 71 07
isac.andersson@ecorub.se

EcoRub AB (publ) är ett greentech-bolag som producerar återvunna material specialdesignade för 3D-printning, gjutna produkter, gummimattor och material för konventionell tillverkning (form- och strängsprutning). Bolagets återvunna material utvecklas och produceras med materialegenskaper som inrymmer material med gummits elasticitet till styvheten hos hårda plaster. EcoRub är en producent av återvunnet plast- och gummimaterial som möjliggör återvunna alternativ för den cirkulära ekonomin. Bolaget grundades 1995 och har sin fabrik i Lövånger.

EcoRub AB (publ)                                                             

Hökmark 114                                                                       

932 93  LÖVÅNGER                                                          

Hemsida: www.ecorub.se

Prenumerera