Halvårsrapport för  EcoRub AB (Publ) januari - juni 2018

 • Nettoomsättning för perioden 1,4 Mkr (2,1 )
 • Resultat efter finansnetto – 2,3 Mkr( – 0,2 )
 • Resultat per aktie -0,05 kr (0,00)
 • Likvida medel vid periodens slut 0,196 Mkr (0,45)
 • En maskin för tillverknings av formsprutningspellets har köps in.
 • Laboratoriet har utökats med en laboratoriepelletsmaskin och ett slagtestningsinstrument.
 • En industrifastighet har köps i Hökmark, Lövånger och verksamheten har flyttats dit
 • Lyckade formsprutningsförsök har skett i Italien och Kina
 • Ett utvecklingsprojekt i Italien med Italienska företag och EcoRub är under uppbyggnad
 • Tranch nr 2 har rekvirerats
 • Antalet aktier är  52 993 031. Samtliga aktier är B-aktier

Andra kvartalet (2018-04-01 till 2018-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 689 886 (1 429 247) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 774 222 (+227 123) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,05 (0,00) SEK.

VD-KOMMENTAR

Under halvåret har vi inte haft några enstaka stora leveranser som dragit iväg med försäljningsresultatet som under 2017, utan det har varit ”business as usual”. Under 2017 fick vi en enstaka mycket stor order på 990’ för mattor till en inomhusskyttebana. Om vi tar bort den för att få ett jämförbart scenario för 2017 och 2018 ökade försäljningen av mattor under varumärket Arbergo® med 18 %. Försäljningen av produkter för hästmarknaden under varumärket Profarma® ökade med 43 %. Försäljningen av gummiduk under varumärket EcoElast® ökade med 43 %. Den sammanlagda försäljningsökningen med det räknesättet blev 28 %. Och trenden håller i sig. Omsättningsökningen under 3 kvartalet till och med 15 augusti ökade med 24 % jämfört med samma period förra året.

Under första halvåret 2018 har en ny hemsida för EcoRub arbetats fram och den ska fortsätta att utvecklas. Nya hemsidor skall också utvecklas för varumärkena Arbergo®, EcoElast® och Profarma®.

Periodens förlust på 1,7MSEK består i sin helhet av kostnader som har att göra med våra satsningar på utveckling av vår verksamhet.

Vi har haft en del kostnader för verksamhetsflytten från Vilhelmina till Hökmark som bestått i extra lönekostnader och transportkostnader på ca 260’. Enbart fraktkostnaden för flytten från Vilhelmina gick på 110’. Vi får också under en period dubbla hyreskostnader. Flyttavståndet är över 300 km. Lika lång som från Linköping till Helsingborg.

Ungefär 1 100’ har satsats under halvåret i utvecklingsverksamheten varav  utöver det 200’ har balanserats upp.  Därutöver .har våra avskrivningskostnader och räntekostnader ökat med ca 340’ jämfört med 2017 som en konsekvens av våra framtidssatsningar. 

Utrustning för att tillverka pellets för formsprutning i laboratorieskala och i produktions skala (1 – 1,5 ton/ timme) har utvärderats och köpts in. Skall vara i drift under kvartal 3. Laboratoriet har kompletterats med ett slagtestningsinstrument.

I april 2018 köptes en industrifastighet i Hökmark – f.d. Fazers bageri. Köpeskillingen blev 4,5 miljoner som finansierades med ett lån från Styrelseordförande Svante Larsson. Under maj flyttades tillverkningen från Vilhelmina till Hökmark och produktionen var igång i början av juni. Lokalerna rustas upp och anpassats för vår verksamhet.

Under andra kvartalet erhölls en ytterligare tranch ut på 2 429 995. Den har använts till att betala utrustning för produktion och laboratorium och till utvecklingsverksamheten.

Under perioden har lyckade produktionstester skett med formsprutning av EcoRub’s material i Italien. Ett lyckat produktionstest av en kofångare till en Kinesisk SUV har och skett i Kina. En projektgrupp bestående av EcoRub, ETRA (European Tyre Recycling Association), ett plastutvecklingsinstitut - PolyPlast i Turin och plastföretag i Turin-området förbereder en gemensam ansökan till EU:s Horizon 2020. Andra aktörer i andra länder kommer troligtvis också ansluta sig. De kostnader som kan täckas med dessa medel, om ansökan godkänns, är främst lönekostnader i anknytning till marknadsutvecklingsarbete.

Under perioden har EU:s revisorer lämnat besked om ett ”teoretiskt möjligt maximalt krav på återbetalning” på 869’ för projektet ACE, som drevs under EcoInnovation programmets regi åren 2010 till 2012. Den summan har kostnadsförts för 2017. EcoRub har inte accepterat den revision som genomförts utan har kraftfulla anmärkningar mot den. två tredjedelar av återbetalningskravet handlar om lönekostnader. Man skriver: ”The work performed … did not justify the hours reported…”. I pressmeddelande på Aktietorget 2012-04-11 https://www.spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-artikel/?id=24138&publisher=370 berättas att budgeten har hållits för projektet, men att målen för verksamheten överskridits med minst 3 ggr. EcoRub hade med andra ord hållit sin del av avtalet och kräver att EU ska hålla sin del av avtalet om 50 % av kostnaderna i projektet.

Under perioden har det hållits en årsstämma för EcoRub där styrelsen utökades med tre personer med mångårig erfarenhet av marknadsutvecklingsfrågor. På årsstämman beslutades också om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner om högst 20 Mkr (total emissionslikvid). Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Styrelsen bekräftade då att den pågick samtal med andra möjliga investerare förutom Bracknor.

EcoRub arbetar med att söka hyresgäster till fastigheten och några intressenter bearbetas.

EcoRub håller på att skapat en bred grund för stabil utveckling. Det som blir utmaningen under andra halvåret 2018 är att få igång tillverkning av pellets och marknader för det, men också att satsa på ökad försäljning under våra varumärken. 

Verksamhet

EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic Recycled Rubber- som är patenterad. Bolaget blandar blanda termoplaster, gummipulver och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

EcoRub AB arbetar med varumärken som Arbergo® (arbetsplatsmattor), EcoElast ® (gummiduk), Holmsund Golv®, (vilande verksamhet) och Profarma® (huvudsakligen foderringar till hästägare).

Halvårsrapport i sammandrag:

2018 01 01 – 2018 06 30 2017 01 01 – 2017 06 30 2018 04 01-2018 06 30 2017 04 01- 2017 06 30
Omsättning under perioden: 1 394 029 2 103 733 689 886 1 429 247
Resultat efter finansiella poster -2 389 679 -198 239 -1 774 222 227 123
Kassa och bank 196 757 415 970 196 757 415 670
Resultat per aktie -0,05 0,00 -0,05 0,00

Väsentlig information efter halvårsbokslutet

EcoRub har tillsammans med Sveaskog, BLB Industries, Nefab, samt Swerea Sicomp beviljats 4,1 Mkr av Vinnova för att utveckla biobaserade granulat för 3D printing.

Projektet som löper över tre år leds av Swerea Sicomp. Friformsframställning skapar en möjlighet att skapa komplexa produkter i ett stycke, vilket minskar monteringstid och materialspill.

Vi har nu påbörjat rekryteringen av utökade säljresurser och den personalen kommer att placeras i våra kontorslokaler i Hökmark. Vi får räkna med att satsningarna på att utveckla vår verksamhet kommer att ge  fortsatta förluster i nästan  samma storleksordning som andra kv artalet2018. Förlusterna väntas upphöra när satsningarna på säljinsatser börja ge resultat.

Redovisningsprinciper

Denna halvårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

Kvartalsredogörelse för tredje kvartalet ska lämnas 16 november 2017.

Hökmark  2018 08 24

Åke Paulsson

VD

ake.paulsson@ecorub.se     tel: 070 6634174

EcoRub AB (publ) 5564380284

Resultaträkning 2018 01 01 - 2018 06 30 201701 01 - 2017 06 30 2018 04 01 - 2018 06 30 2017 04 01- 2017 06 30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 394 029 2 103 733 689 886 1 429 247
Rörelsens kostnader 
Råvaror -424 827 -669 788 -324 213 -493 214
Övriga externa kostnader -1 138 261 -567 331 -580 952 - 186 307
Personalkostnader -1 741 884 -926 527 -1 151 499 -485 773
Avskrivningar -243 786 -57 142 -229 786 -24 406
Summa rörelsens kostnader -3 548 758 -2 220 788 -2 286 447 -1 189 700
Rörelseresultat - 2 154 729 -117 055 -1 596 564 239 547
Ränteintäkter 0 0 0
Finansiella kostnader -234 950 -81 184 -177 658 -12 424
Resultat efter finansiella poster -2 389 679 -198 239 -1 774 222 227 123


Balansräkning 2018 06 30 2017 06 30
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Varumärken 47 733 0
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 167 024 200 604
Goodwill 649 965 900 000
Materiella tillgångar
Inventarier maskiner 2 233 377 222 130
Fastigheter 4 443 752 0
Övriga långfristiga fodringar 5 000 5 000
Summa anläggningstillgångar 7 546 851 1 327 734
Omsättningstillgångar 
Varulager 1 295 741 834 487
Kundfordringar 233 159 5 914 551
Skattefordringar 289 625 0
Övr. kortfristiga fordringar 384 369 0
Förutbetalda kostnader 1 162 566 364 765
Summa omsättningstillgångar 3 365 460 7 113 803
Kassa & bank 196 757 415 970
Summa tillgångar 11 109 068 8 857 507


Balansräkning 2018 06 30 2017 06 30
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 1 324 825 1 281 087
Aktieägartillskott 1 000 000 1 000 000
Bundna reserver
Summa 2 324 825 2 281 087
Fritt eget kapital
Överkursfond 24 583 233 20 495 259
Balanserad vinst/förlust -22 314 999 -20 423 932
Årets resultat - 2 389 679 -198 239
Summa fritt eget kapital 121 445 -126 912
Summa eget kapital 2 446 270 2 154 175
Långfristiga skulder
Obeskattade reserver 0 0
Skulder kreditinstitutioner 0 0
Avsättningar 0 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 508 065 308 129
Bryggfinansiering 1 500 000 1 500 000
Skulder närstående 461 659 7 132
Skatteskulder 55 664 357 536
Skulder kreditinstitutioner 0 0
Lån från delägare 5 281 524
Övriga kortfristiga skulder 855 886 4 530 535
Upplupna kostnader 0 0
Summa kortfristiga skulder 8 662 798 6 703 332
Summa skulder & eget kapital 11 109 068 8 857 507

Åke Paulsson
Vd
ake.paulsson@ecorub.se
070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar