Halvårsrapport för EcoRub AB (Publ) januari - juni 2019

Report this content
  • Nettoomsättning för perioden 1,6 Mkr (1,4)
  • Resultat efter finansnetto – 4,0 Mkr( – 2,3 )
  • Resultat per aktie -0,04 kr (-0,05)
  • Likvida medel vid periodens slut 2,189 Mkr (0,197)
  • Försäljningen har ökat med 14 % andra halvåret jämfört med samma period året före. Försäljningen av arbetsplatsmattor ökade med 23 %.
  • EcoRub har uppnått en milstolpe. Vi omvandlar nu avfall i form av återvunna polymerer till kommersiella handelsvaror registrerade på REACH. Vi är unika på det området.
  • Antalet aktier är 109 473 843. (52 993 031). Samtliga aktier är B-aktier

  Andra kvartalet (2019-04-01 till 2019-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 055 507 (689 886) SEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 990 186 ( -1 774 222) SEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,02 (-0,05) SEK.

VD-KOMMENTAR 

Direkt efter semestern i år kunde vi registrera de första TPRR® materialen på REACH. I och med det har vi lämna det stadium där vi endast får leverera material, i begränsade mängder, för forskning och utveckling till att ha kommersiella TPRR® -råvaror.

Det är också möjligt att leverera större mängder till andra företag som HAR TILLSTÅND ATT HANTERA AVFALL.  Men de är ytterst få och ingen av dem kan omvandla detta avfall till en produkt registrerad på REACH. Nu har vi de lagliga förutsättningarna för att expandera försäljningen av TPRR®.

Vi är världsunika!  

Vi har arbetat med att skapa en ISO 9001 och ISO 1400 certifiering. Vi arbetar i enlighet med det regelverk som finns för dessa idag och beräknar att vår certifiering bli klar inom någon månad. Den är en förutsättning för att kunna leverera till industriella aktörer. När certifieringen är klar kommer vi att få utökade resurser för utveckling av nya material för certifiering på REACH.

Under halvåret kom vi ikapp svackan under första kvartalet och har en försäljningsutveckling som är i fas med den prognos som lämnades i samband med utgivandet av vederlagsfria teckningsoptioner i våras.

För lite mer än ett år sedan påbörjade vi vår resa med att köpa en industrilokal. Den kompletterades med fullskaligt laboratorium, maskinpark för att tillverka formsprutningsråvara, maskiner för att tillverka färdiga TPRR®-produkter, nyanställningar i form av teknisk chef, kvalitets chef, marknadschef och säljare. Allt detta ledde till redovisade förluster föregående år på 6,4 M SEK. Till detta ska läggas första halvårets förluster på 4,0 M SEK. Totalt har vi satsat 10 miljoner på projektet. Till det ska läggas balanserade poster som fastigheter, maskinpark och utrustningar/inventarier på ca 13 M SEK. Totalt sett har 23 M SEK investerats i TPRR®- verksamheten fram tills nu.

När vi kan tillverka TPRR®- produkter i ett skift motsvarar det lite över 1 000 ton per år. Det motsvarar en minskad konsumtion av cirka 2 500 ton råolja och cirka 2 700 ton koldioxid motsvarande 530 svenskars koldioxid emissioner (Källa: ekonomifakta 20190705 ).

Vårt arbete med att systematisk och målmedvetet utveckla verksamheten finns dokumenterat på vår hemsida https://www.ecorub.se/about-ecorub/?lang=sv 

Under detta halvår har försäljningen ökat med 14 % totalt. Försäljningen av arbetsplatsmattor i varumärket Arbergo hade ökat med 23 %. Försäljningen av gummiduk och halkskydd ökat med 11 %. Däremot hade försäljningen av foderringar under varumärket Profarma minskat med 44 %. Det berodde på att vår tidigare distributör, Lantbutiken, lagt ned sin verksamhet och den nye, Bole, inte hann komma i kapp.

I januari 2019 erhöll vi tillståndet att hantera 10 000 ton avfall, i form återvunna polymerer som plast och gummi, per år.

I februari tar styrelsen beslut om att avstå från att rekvirera fler trancher. Samtidigt beslutar styrelsen om att utge ”vederlagsfria teckningsoptioner”. Samma månad anställer bolaget en kvalitetschef med målsättning att ISO-certifiera verksamheten.

I maj ger bolaget ut teckningsoptionerna och 6,2 miljoner erhålls som nytt aktiekapital från en riktad emission och från inlösen av teckningsoptioner.

Verksamhet 

EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic Recycled Rubber- som är patenterad. Bolaget blandar blanda termoplaster, gummipulver och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

EcoRub AB arbetar med varumärken som Arbergo® (arbetsplatsmattor), EcoElast ® (gummiduk), Holmsund Golv®, (vilande verksamhet) och Profarma® (huvudsakligen foderringar till hästägare).

Halvårsrapport i sammandrag: 

2019 01 01 – 2019 06 30  201801 01 – 2018 06 30  2019 04 01-2019 06 30  2018 04 01- 2018 06 30 
Omsättning under perioden: 1 591 618 1 394 029 1 055 507 689 886
Resultat efter finansiella poster -4 052 354 -2 389 679 - 1 990 186 -1 774 222
Kassa och bank 2 188 602  196 757 2 188 602 196 757
Resultat per aktie -0,04 -0,05 0,02 -0,05

Väsentlig information efter halvårsbokslutet

De första certifieringarna av material genomfördes i augusti. Fler certifieringar på REACH är under behandling.

Redovisningsprinciper 

Denna halvårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

Kvartalsredogörelse för tredje kvartalet ska lämnas 15 november 2019

Denna information är insiderinformation som EcoRub AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20190827

Hökmark  2019 08 27

Åke Paulsson

VD

ake.paulsson@ecorub.se  

tel: 070 6634174

EcoRub AB (publ) 5564380284

Resultaträkning  2019 01 01 – 2019 06 30  2018 01 01 - 2018 06 30  2019 04 01 - 2019 06 30  2018 04 01- 2018 06 30 
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 1 591 618 1 394 029 1 055 507 689 886
Rörelsens kostnader 
Råvaror -457 994 -424 827 -377 974 -324 213
Övriga externa kostnader -1 626 608 -1 138 261 -785 575 -580 952
Personalkostnader - 2773 871 -1 741 884 -1 426 149 -1 151 499
Avskrivningar -508 926 -243 786 -268 809 -229 786
Summa rörelsens kostnader  -5 367 399 -3 548 758  - 2 858 507 -2 286 447 
Rörelseresultat  -3 775 781 - 2 154 729  -1 803 000 -1 596 564 
Ränteintäkter 78 0 77 0
Finansiella kostnader -276 651 -187 263 -177 658
Resultat efter finansiella poster  -4 052 354 -2 389 679  -1 990 186 -1 774 222 


Balansräkning  2019 06 30  2018 06 30 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Varumärken 68 884 47 733
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 355 418 167 024
Goodwill 459 308 649 965
Materiella tillgångar 
Inventarier maskiner 3 298 350 2 233 377
Fastigheter 4 326 589 4 443 752
Övriga långfristiga fodringar 6 000 5 000
Summa anläggningstillgångar 8 514 549 7 546 851 
Omsättningstillgångar 
Varulager 1 745 580 1 295 741
Kundfordringar 661 543 233 159
Skattefordringar 173 663 289 625
Övr. kortfristiga fordringar 169 387 384 369
Förutbetalda kostnader 146 896 1 162 566
Summa omsättningstillgångar  2 897 069 3 365 460 
Kassa & bank 2 188 602  196 757
Summa tillgångar  13 600 220 11 109 068 


Balansräkning  2019 06 30  2018 06 30 
Eget kapital och skulder 
Eget kapital 
Aktiekapital  2 736 802 1 324 825 
Aktieägartillskott  1 000 000 1 000 000 
Bundna reserver 
Summa  3 736 802 2 324 825 
Fritt eget kapital 
Överkursfond  36 377 030 24 583 233 
Balanserad vinst/förlust  -28 442 232 -22 314 999 
Årets resultat  - 4 052 354 - 2 389 679 
Summa fritt eget kapital  3 882 444 121 445 
Summa eget kapital  7 619 246 2 446 270 
Långfristiga skulder  0 0
Obeskattade reserver  0 0 
Skulder kreditinstitutioner  0 0 
Avsättningar  0 0 
Summa långfristiga skulder  0 0
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  604 319 508 065 
Bryggfinansiering  0 1 500 000 
Skulder närstående  9 723 461 659 
Skatteskulder  11 046 55 664 
Skulder kreditinstitutioner  0 0 
Lån från delägare  4 500 000 5 281 524 
Övriga kortfristiga skulder  855 886 855 886 
Upplupna kostnader  0 0 
Summa kortfristiga skulder  5 980 974 8 662 798 
Summa skulder & eget kapital  13 600 220  11 109 068 


Kassaflödesanalys Jan-juni 2019 Jan-juni 2018 Jan-dec 2018
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -4 052 354 -2 069 896 -6 370 129
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet inklusive effekter av fusioner 508 926 243, 786 726 391
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -3 543 428 - 1 826 110 -5 643 728
Ökning/minskning varulager 91 000 190 000 -350 839
Ökning/minskning fodringar 241 258  1 037 030 1 549 348
Ökning/minskning kortfristiga skulder -264 516 141 174 -490 480
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 475 686 -457 106 -3 954 749
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -118 542 -258 161 -614 510
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -896 959 -6 618 078 7 205 449
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 015 501 -6 879 239 -7 819 959
Finansieringsverksamheten
Nyemission/ ändring av aktiekapital 5 790527 2 041 910 9 434657
Upptagna lån -993 552 4 783 705 4 000 000
Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder -510 274
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   4 796 975  6 798 618 12 924 383
Periodens kassaflöde 305 788 -535 527 1 149 675
Likvida medel vid periodens början   1 882 814  733 139 733 139
Likvida medel vid periodens slut 2 188 602  197 612 1 882 814

Prenumerera

Dokument & länkar