Halvårsrapport jan-jun 2020

Report this content

Halvår 2020

 • Nettoomsättning för perioden 1 350 TSEK (1 611 TSEK)
 • Resultat efter finansnetto -4 589 TSEK (-3 966 TSEK)
 • Resultat per aktie -0,03 kr (-0,03)
 • Antalet aktier 2020-06-30 var 158 740 024. Alla aktier är B-aktier.
 • Likvida medel vid periodens slut 227 TSEK (2 188 TSEK)
 • Orderingång halvår 2020 -24% jmf 2019

Q2 april-juni 2020

 • Nettoomsättning för perioden 682 TSEK (1 075 TSEK)
 • Resultat efter finansnetto -2 283 TSEK (-1 948 TSEK)
 • Resultat per aktie -0,01 kr (-0,01)
 • Orderingång Q2 (ack perioden) 2020 -42 % jmf 2019

Q1 januari-mars 2020

 • Nettoomsättning för perioden 613 TSEK (536 TSEK)
 • Resultat efter finansnetto -2 337 TSEK (– 2 017 TSEK)
 • Resultat per aktie -0,02 kr (-0,02)
 • Likvida medel vid periodens slut 27 TSEK (13 TSEK)
 • Antalet aktier 2020-03-31 var 150 154 166. Alla aktier är B-aktier.
 • Orderingång ack Q1 2020 – 7% jmf Q1 2019
 

VD-KOMMENTAR

Försäljning och omvärldsutveckling

De första månaderna av året fick en mycket stark inledning. Orderingången för januari och februari hamnade på 75% över föregående års volymer. Den tillförsikt som då låg i luften kom att för EcoRub likt för många andra företag att grusas. Corona-pandemin slog till med full kraft och den totala orderingången föll brant från mitten av mars för att sedan återhämta sig något men på lägre nivåer. Verksamheten består av tre olika varumärken där försäljningsutvecklingen under första halvan av året tagit olika riktningar

TPRR® (utveckling och produktion av nya insatsmaterial till form- och strängsprutning, baserade på återvunna gummin och plaster) har för årets sex första månader en ökad försäljning om 19%. Ökningen kommer både från försäljning av TPRR®-pellets och från, Safety-grip, en halkskyddsprodukt framtagen genom TPRR-teknik. 

Arbergo® (Produktion av ergonomiska arbetsplatsmattor för kontor och industri) försäljningen av Arbergo-arbetsplatsmattor har minskat rejält under senare delen av halvåret (ner 50%) här ser vi tydliga indikationer på att inköp i denna kategori bromsas och förläggs med inköpsstopp med tydlig koppling till pandemin. Flera upphandlingar har skjutits på framtiden. Då Arbergos produkter ligger inom ergonomi och arbetsmiljö ser vi möjligheter till ett uppdämt behov framöver. 

Profarma® (lantbruksprodukter, främst utfodringslösningar för häst och nöt) har haft en positiv försäljningsutveckling under första halvåret och har en ökad omsättning om 13%. 

Utveckling och framtid

Huvudfokus i EcoRubs strategi är att fortsätta att utveckla och producera TPRR®-material. TPRR® med sina olika egenskaper ger kunden en hållbar möjlighet att välja ett återvunnet material, i stället för att basera sina produkter på ny råvara. Det tillväxtmål som har satts upp bygger på en kraftigt ökad försäljning av TPRR, även om vi ser en ökad försäljning under året så är ambitionen väsentligt högre. 

Nedgången i ordervolym har medfört att resurser har kunnat tillföras i materialutvecklingsarbetet och har resulterat i ett färdigt material som nu går till produktion av syllister. Första batchen av syllister är beställt av ett byggföretag specialiserade på ekologiskt byggande.  Hösten 2020 blir intressant då fler byggföretag med tydlig grön profil har uppvisat intresse för syllisten. 

Förutom de i dag redan standardiserade TPRR®-materialen finns ett flertal andra utvecklings-projekt. Bland annat sker utveckling mot material lämpliga för exempelvis relingslister och avfallskärl. EcoRub är även involverade några spännande materialprojekt i Italien. 

Resultat- och finansiell utveckling.

För att stävja den negativa resultatutvecklingen har en del kostnadsreducerande åtgärder redan vidtagits och en viss effekt av detta förväntas i Q3.  Dock kan effekten dämpas om inte försäljningen åter tar fart. EcoRub fortsätter att investera i en effektiv produktionslinje för TPRR- pellets med vetskapen om att det tar tid och resurser att kommersialisera och produktifera en idé. Idén om att göra nya material av återvunnen plast och gummi ligger helt rätt i tiden och har enormt stor potential. Det senaste året har stora steg tagits genom att standardisera och REACH-registrera 5 olika TPRR®-material. Detta innebär att EcoRub har tagit avfall (plast och gummi) och gjort det till nya produkter. Vi bygger vidare med mer materialutveckling, fler TPRR® material, och effektivare produktionskapacitet. 

Efter en genomgång av företagets fastigheter har styrelsen beslutat att värdera om industrifastigheten i Hökmark. Fastigheten har löpande anpassats för en bredare industriell verksamhet än den ursprungliga. Det ses även en ökad efterfrågan och stigande priser på industrifastigheter inom Skellefteå kommun. Styrelsen finner det därför väl motiverat att värdera upp fastigheten till att ligga i nivå med taxeringsvärdet. Fastigheten värderas upp med 1 197 000 SEK. 

För att säkerställa framtida behov av likviditet bemyndigades styrelsen den 24:e juni av bolagsstämman att vid, ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission, konvertibler eller teckningsoptioner till ett belopp om högst 10 MSEK. I dag nyttjar företaget tidigare utställda lånefaciliteter. 

Den tranch från European high growth oppotunities Securitization Fund som rekvirerades i slutet av november 2019 har konverterats i omgångar, per den sista juni var 23 av 25 notes konverterade och i början av augusti konverterades de sista två. Samtliga aktier från tranchen är därmed konverterade. Detta har inneburit att antal aktier under halvåret har ökat med 13 474 746 B-aktier. Aktiekapitalet har ökat med 334 462 SEK. Den 30 juni fanns det 158 740 024 aktier, samtliga är B-aktier. 

Med bakgrund av det rådande läget i omvärlden där corona-krisen har skapat konjunktur-frågetecken i nästintill samtliga branscher, arbetar EcoRubs styrelse proaktivt med frågor bland annat kopplade till likviditet och påverkan på balansräkningen. 

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med ÅRL och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. 

Delårsrapport för Q3 kommer att lämnas 20:e november

Se PDF för fullständig halvårsrapport inklusive ekonomiska rapporter. 


Susanne Stenmark

CEO
susanne.stenmark@ecorub.se

EcoRub AB (publ) är ett clean-tech företag med en unik teknik i att skapa nya insatsmaterial till form- och stängsprutning. Våra material går under namnet TPRR®. (termoplastic recycled rubber) och består uteslutande av återvunnen plast och återvunnet gummi. Genom olika kombinationer får vi fram TPRR® med unika egenskaper från segt, slagtåligt till elastiskt.   

Besök EcoRub i vardagen på Linkedin eller ta del av en närmare presentation på vår website

Prenumerera