Information med anledning av utgivande av teckningsoptioner TO 4 B

Styrelsen för EcoRub beslutade 2019 03 09  att ge ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare.

Innehavare av aktier i Ecorub vid avstämningsdagen den 2019 03 22 erhåller vederlagsfria teckningsoptioner . Tio aktier per avstämningsdagen ger rätt till nio teckningsoptioner TO 4 B. Avrundning sker nedåt.  Kursen för inlösen av dessa optioner kommer att bli 0,20 SEK.

20 mars 2019. Sista handelsdag i aktierna med rätt att erhålla teckningsoption.

21 mars 2019. Första handelsdag i aktierna utan rätt att erhålla teckningsoption.

Tilldelning av teckningsoptionerna sker till vederbörandes konto inom några dagar efter avstämningsdagen. En teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till kurs 0,20 SEK per B-aktie under perioden 26 mars – 12 april 2019.

Här finns en pdf om den information som ges ut av Ecorub med anledningen av utgivandet av teckningsoptioner. Papperskopia kommer att postas till alla som har aktier på avstämningsdagen.

Information om TO 4 B

Här finns en pdf om anmälningssedel för inlösen av teckningsoptionerna TO 4 B

Anmälningssedel Ecorub TO 4 B för VP-konto

Åke Paulsson

CEO

ake.paulsson@ecorub.se 

+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.