KALLELSE TILL årsstämma I EcoRub AB

Report this content

Aktieägarna i EcoRub AB, org.nr 556438-0284, kallas till årsstämma den 30 juni 2021 kl. 10.00 i bolagets lokaler i Hökmark 114; 932 93 Lövånger, dessutom ges möjlighet till digital närvaro. Hur det går till kommer att finnas redovisat på Ecorub AB:s webbplats.

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid årsstämman:

 • Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.30.
 • Inget anförande av VD kommer att genomföras på stämman.
 • Externa gäster bjuds inte in.
 • Ingen förtäring kommer att serveras.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om stämman på bolagets hemsida, www.ecorub.se.

Rätt till deltagande

För att få delta i årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 juni 2021, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 23 juni 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 23 juni 2021 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till årsstämman ska ske skriftligen under adress EcoRub AB, Hökmark 114; 932 93 Lövånger eller per e-post till isac.andersson@ecorub.se. I anmälan ska namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier anges. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.ecorub.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut om:  
 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 1. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn
 2. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
 3. Val av styrelse och revisor
 4. Tillsättande av valberedning
 5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
 6. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsens förslag avseende ordförande vid stämman (ärende 2)

Styrelsen föreslår att Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt utses till ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag till resultatdisposition (ärende 8 b))

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag avseende styrelse, revisorer, arvoden samt tillsättande av valberedning (ärendena 9-12)

Valberedningen, bestående av Mats Allansson och Suzanne Sandler, föreslår följande under ärendena 9-11 på dagordningen:

 • att ordföranden ska erhålla 2 inkomstbasbelopp (dvs. 136 400 kr år 2021) och envar av övriga ledamöter ska erhålla 0,5 inkomstbasbelopp (dvs. 34 100 kr år 2021) (ärende 9);
 • att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning för granskning av räkenskaper och förvaltning (ärende 9);
 • att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem, och att ingen styrelsesuppleant ska utses (ärende 10);
 • att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor (ärende 10);
 • att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Anders Färnlöf, Per Dunder, Petra Kreij och Sven-Erik Svensson samt nyvälja Kajsa Hedberg, till styrelseledamöter. Mats Allansson har avböjt omval (ärende 11);
 • att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Anders Färnlöf som styrelseordförande (ärende 11); samt
 • att omval sker av revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att, under förutsättning att förslaget antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Gunnar Karlsson kommer vara huvudansvarig revisor (ärende 11).

Nedan följer en kort beskrivning av Kajsa Hedberg som föreslås för nyval.

Kajsa Hedberg, född 1968

Utbildning: Teknologie Licentiatexamen Systemanalys från Uppsala Universitet samt MBA från Wharton School, University of Pennsylvania.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD för E.ON Biofor Sverige AB (2020-), SISP Swedish Incubators and Science Parks (2018 - 2020), SRV Återvinning AB (2015 - 2018) samt affärsområdeschef för Skellefteå Kraft AB (2005 - 2015).

Kajsa Hedberg är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare. Kajsa Hedberg äger inga aktier i EcoRub AB.

Valberedningen föreslår följande under ärende 12.

Valberedningen i Ecorub AB ska bemannas så att den representerar både stora och små aktieägare och har relevant kompetens och erfarenhet för uppdraget. Valberedningen föreslår att stämman beslutar att Suzanne Sandler och Anders Färnlöf väljs till ledamöter av valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (ärende 13)

Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid svenska Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Tillgängliga handlingar och upplysningar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.ecorub.se minst två veckor före stämman. Kopia av handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

_________

Lövånger i maj 2021

EcoRub AB

Styrelsen