KALLELSE TILL årsstämma I EcoRub AB

Report this content

Aktieägarna i EcoRub AB, org.nr 556438-0284, kallas till årsstämma den 1 juni 2023 kl. 13.00 i bolagets lokaler i Hökmark 114; 932 93 Lövånger. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12.45.

Rätt till deltagande

För att få delta i årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 maj 2023, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 26 maj 2023.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 26 maj 2023 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till årsstämman ska ske skriftligen under adress EcoRub AB, Hökmark 114; 932 93 Lövånger eller per e-post till isac.andersson@ecorub.se. I anmälan ska namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier anges. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.ecorub.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 9. Beslut om:  
 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 1. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn
 2. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
 3. Val av styrelse och revisor
 4. Tillsättande av valberedning
 5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
 6. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens förslag avseende ordförande vid stämman (ärende 2)

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Anders Färnlöf utses till ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag till resultatdisposition (ärende 9 b))

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag avseende styrelse, revisorer, arvoden samt tillsättande av valberedning (ärendena 10-13)

Valberedningen, bestående av Suzanne Sandler, Anna Henricsson och Anders Färnlöf, föreslår följande under ärendena 10-12 på dagordningen:

 • att ordföranden ska erhålla 260 000 kronor och envar av övriga ledamöter ska erhålla 90 000 kronor. Valberedningens ordförande föreslås erhålla 45 000 kronor och ledamot som representerar övriga mindre aktieägare ska erhålla 30 000 kronor (ärende 10);
 • att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning för granskning av räkenskaper och förvaltning (ärende 10);
 • att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem, och att ingen styrelsesuppleant ska utses (ärende 11);
 • att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor (ärende 11);
 • att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Anders Färnlöf, Per Dunder, Petra Kreij, Kajsa Hedberg och Sven-Erik Svensson (ärende 12);
 • att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Anders Färnlöf som styrelseordförande (ärende 12); samt
 • att nyval sker av revisionsbolaget Bright Norr AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bright Norr AB har meddelat att, under förutsättning att förslaget antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Joel Brännström kommer vara huvudansvarig revisor (ärende 12).

Valberedningen föreslår följande under ärende 13.

Valberedningen i Ecorub AB ska bemannas så att den representerar både stora och små aktieägare och har relevant kompetens och erfarenhet för uppdraget. Valberedningen föreslår att stämman beslutar att Suzanne Sandler, Anna Henricsson och Anders Färnlöf väljs till ledamöter av valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (ärende 14)

Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid svenska Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Tillgängliga handlingar och upplysningar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.ecorub.se minst tre veckor före stämman. Kopia av handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

_________

Lövånger i maj 2023

EcoRub AB

Styrelsen

Isac Andersson
CEO

+46 913-247 81
+46 70-399 71 07
isac.andersson@ecorub.se

EcoRub AB (publ) är ett greentech-bolag som producerar återvunna material specialdesignade för 3D-printning, gjutna produkter, gummimattor och material för konventionell tillverkning (kalandrering, form- och strängsprutning). Bolagets återvunna material utvecklas och produceras med materialegenskaper som inrymmer material med gummits elasticitet till styvheten hos hårda plaster. EcoRub är en producent av återvunnet plast- och gummimaterial som möjliggör återvunna alternativ för den cirkulära ekonomin. Bolaget grundades 1995 och har sin fabrik i Lövånger.

EcoRub AB (publ)                                                             

Hökmark 114                                                                       

932 93  LÖVÅNGER                                                          

Hemsida: www.ecorub.se

Prenumerera