Kallelse till extra bolagsstämma i EcoRub AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284 kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 oktober 2020, kl. 10.00 i bolagets lokaler Hökmark 114; 932 93 Lövånger, dessutom ges möjlighet till digital närvaro. Hur det går till kommer att finnas redovisat på Ecorubs hemsida.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 5 oktober 2020, samt
 • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 13 oktober 2020 skriftligen till EcoRub AB, Hökmark 114; 932 93 Lövånger. Anmälan kan också göras per telefon 070-399 71 07 eller per e-post susanne.stenmark@ecorub.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 1 oktober 2020 vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.ecorub.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 160.278.485 st, varav 0 A-aktier och 160.278.485 B-aktier, motsvarande totalt 160.278.485 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Syftet med stämman

Bolagets styrelse arbetar utifrån gällande ägardirektiv vilket styrelsen sammanfatta i följande punkter

 • fokusera på produkten TPRR® - Thermo Plastic Recycled Rubber
 • tillväxtökning för kommande 7 åren skall vara betydande och sikta mot en årlig omsättning på en miljard
 • vi emotser en kraftfull satsning på marknadsföring och sälj

För att möjliggöra detta arbete måste bolaget uppdatera bolagsordningen varför vi kallar till extra bolagsstämma

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Beslut om:
  1. aktieformer
  2. utökning av aktiekapitalet
  3. bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner
 8. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 9. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 6 a

Styrelsen föreslår att i bolagsordningen enbart uppta B-aktier

Punkt 6 b

Styrelsen föreslår att antal aktier skall vara lägst 160.278.485 st och högst 641.113.940 st och aktiekapitalet vara lägst 4.006.798 kr och högst 16.027.193 kr

Punkt 6 c

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, som berättigar till nyteckning av B-aktier i bolaget, som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara 25 miljoner SEK

Övrigt

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Hökmark  i september 2020

EcoRub AB (publ)

STYRELSEN


Susanne Stenmark

VD

susanne.stenmark@ecorub.se

+46 70 399 71 07

EcoRub AB (publ) är ett clean-tech företag med en unik teknik i att skapa nya insatsmaterial till form- och stängsprutning. Våra material går under namnet TPRR®. (termoplastic recycled rubber) och består uteslutande av återvunnen plast och återvunnet gummi. Genom olika kombinationer får vi fram TPRR® med unika egenskaper från segt, slagtåligt till elastiskt.   

Besök oss i vår spännande vardag på Linkedin eller ta del av en närmare presentation på vår website