Kallelse till extra bolagsstämma i EcoRub AB (publ)

Report this content


Aktieägarna i EcoRub AB, org.nr 556438-0284 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 februari 2021 klockan 10:00 i Bolagets lokaler i Hökmark 114; 932 93 Lövånger. Inregistrering till stämman börjar klockan 9:50. Dessutom ges möjlighet till digital närvaro på extra bolagsstämman. Hur det går till kommer att finnas redovisat på Bolagets webbplats, www.ecorub.se.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

dels

är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 februari 2021,

dels


 

anmält sig till Bolaget senast den 22 februari 2021 under adress EcoRub AB, Hökmark 114; 932 93 Lövånger eller per e-post susanne.stenmark@ecorub.se. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 18 februari 2021 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 22 februari 2021. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till EcoRub AB, Hökmark 114; 932 93 Lövånger. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ecorub.se.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande

 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Beslut om godkännande av kvittningsemission
 8. Beslut om emissionsbemyndigande
 9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 – Beslut om kvittningsemission

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie B på följande villkor.

 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 681 155,700143 kronor genom nyemission av högst 27 247 342 nya aktier av serie B. 

 1. Rätt att teckna samtliga nya aktierna av serie B ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Svante Larsson. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar kvitta skuld mot nya aktier av serie B.

 1. Teckning av de nya aktierna av serie B ska ske genom kvittning genom undertecknande av en teckningslista senast tre bankdagar från dagen för beslutet om emissionen. 

 1. Betalning om 0,113 kronor per aktie av serie B ska ske genom kvittning i samband med teckning. Grunden för teckningskursen är ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

 1. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings-/betalningstiden.

 1. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Verkställande direktören eller den som denne utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslutet kräver godkännande från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 8 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor. Aktiekapitalet ska kunna ökas med högst cirka 4 999 795,57744260 kronor fördelat på maximalt 200 000 000 nya aktier.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annat villkor enligt ovan är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och för att kunna bredda aktieägarkretsen i Bolaget samt för att kunna genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter.

Verkställande direktören eller den som denne utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslutet kräver godkännande från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Handlingar

Styrelsens förslag till beslut samt därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Hökmark 114; 932 93 Lövånger och på Bolagets webbplats, www.ecorub.se, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

______________

Skellefteå i januari 2021

EcoRub AB

Styrelsen


Anders Färnlöf

Styrelseordförande EcoRub 


EcoRub AB (publ) är ett green-tech företag med en unik teknik i att skapa nya insatsmaterial till form- och stängsprutning. Våra material går under namnet TPRR®. (thermoplastic recycled rubber) och består uteslutande av återvunnen plast och återvunnet gummi. Genom olika kombinationer får vi fram TPRR® med unika egenskaper från segt, slagtåligt till elastiskt.   

Besök oss i vår spännande vardag på Linkedin eller ta del av en närmare presentation på vår website