Kommuniké från årsstämma i EcoRub AB

Report this content

EcoRub AB, org.nr 556438-0284 (”Bolaget”), har hållit årsstämma den 30 juni 2021 kl. 10:00 i bolagets lokaler i Högmark 114; 932 93 i Lövånger. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och Bolaget för 2020. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Arvoden

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ordföranden ska erhålla 2 inkomstbasbelopp dvs. 136 400 kr år 2021) och envar av av övriga ledamöter ska erhålla 0,5 inkomstbasbelopp (dvs. 34 100 kr år 2021).

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning för granskning av räkenskaper och förvaltning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Anders Färnlöf, Per Dunder, Petra Kreij och Sven-Erik Svensson samt att genom nyval utse Kajsa Hedberg till styrelseledamöter. Beslutades att omvälja Anders Färnlöf som styrelseordförande.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Gunnar Karlsson kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Tillsättande av valberedning

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att Suzanne Sandler och Anders Färnlöf väljs till ledamöter av valberedningen,

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

För mer information vänligen kontakta:

Isac Andersson, VD

Isac.andersson@ecorub.se

+46 70- 399 71 07

EcoRub är ett greentech-bolag som producerar återvunna pellets designade för formsprutning, strängsprutning och kalandrering. Bolagets återvunna material utvecklas och produceras med materialegenskaper som inrymmer material med gummits elasticitet till styvheten hos hårda plaster. Ecorub är en producent av återvunnet plast- och gummimaterial som möjliggör återvunna alternativ för den cirkulära ekonomin. Bolaget grundades 1995 och har sin fabrik i Lövånger.

Prenumerera