Kommuniké från årsstämma i EcoRub AB

Report this content

EcoRub AB, org.nr 556438-0284 (”Bolaget”), har hållit årsstämma den 1 juni 2023 kl. 13.00 i Bolagets lokaler, Hökmark 114 i Lövånger. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för Bolaget för 2022. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Arvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 620 000 kr, att fördelas med 260 000 kr till ordföranden och 90 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningens ordförande ska erhålla 45 000 kronor och till ledamot som representerar övriga mindre aktieägare ska erhålla 30 000 kronor.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning för granskning av räkenskaper och förvaltning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Anders Färnlöf, Per Dunder, Kajsa Hedberg, Petra Kreij och Sven-Erik Svensson till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Anders Färnlöf som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades, i enlighet med för valberedningens förslag, att genom nyval utse revisionsbolaget Bright Norr AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Bright Norr AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Joel Brännström kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Tillsättande av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Suzanne Sandler, Anna Henricsson och Anders Färnlöf väljs till ledamöter av valberedningen.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Isac Andersson
CEO

+46 913-247 81
+46 70-399 71 07
isac.andersson@ecorub.se

EcoRub AB (publ) är ett greentech-bolag som producerar återvunna material specialdesignade för 3D-printning, gjutna produkter, gummimattor och material för konventionell tillverkning (kalandrering, form- och strängsprutning). Bolagets återvunna material utvecklas och produceras med materialegenskaper som inrymmer material med gummits elasticitet till styvheten hos hårda plaster. EcoRub är en producent av återvunnet plast- och gummimaterial som möjliggör återvunna alternativ för den cirkulära ekonomin. Bolaget grundades 1995 och har sin fabrik i Lövånger.

EcoRub AB (publ)                                                             

Hökmark 114                                                                       

932 93  LÖVÅNGER                                                          

Hemsida: www.ecorub.se

Prenumerera