Kommuniké från årsstämma i EcoRub AB (PUBL)

Vid årsstämman i EcoRub AB (publ) (orgnr 556438-0284) den 25:e juni 2019 i Hökmark, Skellefteå kommun  fattades följande beslut:

  • Resultat- och balansräkningen  fastställdes. 
  • Ingen utdelning lämnades för det gångna räkenskapsåret och att fritt eget kapital om 4 226 185  balanseras i ny räkning.  
  • Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. 
  • Årsstämman fastställde arvoden för styrelseledamöter om 30 000 per år.  Styrelseordförande skall  erhålla 60.000 per år. Det beslutades att revisorn skall arvoderas enligt löpande räkning. 
  • Till styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma  omvaldes Svante Larsson, Jens Malmgren, Tony Rönnqvist och Åke Paulsson. Nyvalda styrelseledamöter blev  Pär Dunder och Sven-Eric Svensson. Till ordföraande för valberedningen valdes Susanne Sander.
  • Årsstämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget KPMG med auktoriserade revisorn Gunnar Karlsson som huvudansvarig revisor. 
  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 20 Mkr (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

    För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. 

Stämman konstaterade att bolaget idag har minst 1 536  delägare och att  9,75 %% av bolagets röster fanns närvarande på stämman. Stämmoledamöterna blev visade EcoRubs lokaler och fick ta del av hur arbetet fortskrider med att iordningsställa dessa. och den inköpta maskinparken och laboratoriet.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Mats Allansson till styrelseordförande.

Åke Paulsson

CEO

ake.paulsson@ecorub.se 

+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar