Kommuniké från årstämma

Report this content

EcoRub AB (publ) (”Bolaget”) höll under onsdagen den 24 juni 2020 sin årsstämma för verksamhetsåret 2019 i Skellefteå samt via den digitala mötestjänsten GoPlenum, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.ecorub.se.Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet 

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019. Årsstämman beslutade, enligt styrelsen förslag till resultatdisposition att balansera, av till årsstämmans förfogande, resterande stående fria medel, 2 984 023 kronor, i ny räkning. Vidare beslutade årsstämman att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören samt för de funktionärer som under verksamhetsåret 2019 avträtt från sina uppdrag.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode 

till styrelsen och revisorerna 

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter skall vara fem ledamöter utan suppleanter. Mats Allansson, Pär Dunder samt Sven-Erik Svensson omvaldes som ledamöter.

Petra Kreij och Anders Färnlöf valdes till nya styrelseledamöter. Styrelsen utser ordförande inom sig. 

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG för tiden intill utgången av nästa årsstämma. 

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med (1) inkomstbasbelopp (dvs. 66 800 kronor 2020) till styrelseordföranden och med ett halvt (0,5) inkomstbasbelopp (dvs. 33 400 kronor 2020) vardera till ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget. Årsstämman beslutade vidare att arvode ska utgå till valberedningens ordförande med ett halvt (0,5) inkomstbasbelopp (dvs. 33 400 kronor 2020). Därtill beslutades att arvode till revisor skall utgå enligt räkning.

Valberedningsinstruktion

Årsstämman antog en ny valberedningsinstruktion innebärande att Bolaget skall ha en valberedning bestående av lägst två (2) och högst fyra (4) ledamöter. Årsstämman ska välja minst två (2) namngivna ledamöter till valberedningen varav en utses till sammankallande (ordförande för valberedningen). 

Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden. Valberedningen ska därtill, i förekommande fall, lämna förslag till beslut om principer för hur valberedningen utses.

För mer detaljerad information om innehållet i valberedningsinstruktionen hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman.

Utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre (3) ledamöter, vilka ska representera både stora och små aktieägare och ha relevant kompetens och erfarenhet för uppdraget. Årsstämman valde Suzanne Sandler och Mats Allansson till ledamöter av valberedningen och beslutade att ytterligare en ledamot ska väljas in enligt den s.k. Q3-modellen (representant för en av de större ägarna enligt Euroclear per den 31 augusti 2020).

Namnet på den ledamot som väljs enligt Q3-modellen ska offentliggöras så snart denne utsetts. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. 

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier teckningsoptioner och/eller konvertibler 

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till, respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom Bolagets bolagsordning och till ett belopp om högst 10 000 000 kronor (total emissionslikvid). Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apport­emission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. 

_____________

Skellefteå den 24 juni 2020

Styrelsen för EcoRub AB (publ) 

För vidare information vänligen kontakta: 

 

Susanne Stenmark

VD

susanne.stenmark@ecorub.se

+46 70 399 71 07

Ecorub’s business idea is to lead the development and create values in turnover of recycled rubber and plastics into new unique materials. The new raw material makes vital improvements in many areas which gives our customers increased competition on the road to global circular economy.  

.  

Prenumerera

Dokument & länkar