• news.cision.com/
  • EcoRub/
  • Korrigering - Kallelse till extra bolagsstämma i EcoRub AB (publ)  -  ändring gällande datum.

Korrigering - Kallelse till extra bolagsstämma i EcoRub AB (publ)  -  ändring gällande datum.

Report this content

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284 kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 november 2019, kl. 10.00  i bolagets lokaler Hökmark 114; 932 93 Lövånger.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 november 2019 och anmäla sig till bolaget senast fredagen den 15 november 2019 skriftligen till EcoRub AB, Hökmark 114; 932 93 Lövånger. Anmälan kan också göras per telefon 070-663 41 74 eller per e-post ake.paulsson@ecorub.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 12 november 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m. 

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.ecorub.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 141 931 945  st, varav 0 A-aktier och 141 931 945 B-aktier, motsvarande totalt 141 931 945 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Syftet med stämman 

Bolagets styrelse har tagit initiativ till en enkät bland de större delägarna och efterfrågat deras synpunkter på bolagets färdriktning i form av ett ägardirektiv. Styrelsen har sammanfattat detta till:

* fokusera på produkten TPRR - Thermo Plastic Recycled Rubber
* tillväxtökning för kommande 7 åren skall vara betydande och sikta mot en årlig omsättning på en miljard
* vi emotser en kraftfull satsning på marknadsföring och sälj

Bolaget behöver också besätta den styrelseplats som Tony Rönnqvist lämnat efter sig. Ecorubs valberedning arbetar med rekrytering av styrelseledamot och vår plan är att om möjligt redovisa kandidater i ett separat pressmeddelande.

Förslag till dagordning: 

Stämman öppnas.
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Beslut om ägardirektiv till bolagets styrelse.
Beslut om ny styrelseledamot.
Stämman avslutas.

Övrigt 

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Hökmark  i oktober 2019

EcoRub AB (publ)

STYRELSEN

Åke Paulsson

CEO

ake.paulsson@ecorub.se 

+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag.

Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Ecorub’s affärsidé är att vara ledande i omvandling av återvunnen gummi- och plast till nya hybridprodukter med vår TPRR® teknologi.  

Genom denna kan återvunnet material ges egenskaper som på vitala områden är bättre än det ursprungliga materialet.

Vi hjälper företag på en global marknad att öka sin konkurrenskraft genom att delta i en cirkulär ekonomi.

Prenumerera

Dokument & länkar