Delårsrapport för perioden januari-juni 2002

Report this content

Fortsatt hög lönsamhetsnivå för Ecovision som ytterligare stärker sin position genom strategiska storaffärer Franska finansinformationsföretaget Fininfo SA blir ny strategisk aktieägare i Ecovision. Förvärv av omfattande verksamhet i Finland ökar omsättningen med c:a 20 Mkr Försäljningen under första halvåret 2002 uppgick till 28,5 Mkr (29,5) Resultatet efter finansnetto för första halvåret 2002 uppgick till 4,3 Mkr (4,4) Franska Fininfo, en av de ledande europeiska leverantörerna av finansiell information till den professionella marknaden, blev ny strategisk aktieägare i Ecovision Ecovision förvärvade tjänsterna Stardesk och Starweb med tillhörande kundbaser från finska Sanoma-koncernen. Förvärvet i Finland väntas ge Ecovision-koncernen en omsättningsökning på mer än 2 miljoner Euro under år 2003. Ecovision fick order från Förenings-Sparbanken avseende finanstjänst med push-teknik för NetTrade Vinst per aktie uppgick till 2,10 kr (2,24) Verksamhetsområden Ecovision-koncernens verksamhet är uppdelad på tre affärsområden: · Ecovision ProTrader är ett komplett finansiellt realtidssystem. Informationen hämtas från primärkällor såsom börser och nyhetsbyråer och bearbetas av Ecovision för att därefter distribueras via satellit, Internet och nätverk. · Ecovision Solutions utvecklar och driver skräddarsydda informations- och handelstjänster på Internet för banker, fondkommissionärer och media. · Nyhetsbyrån Ticker är en nyhetsbyrå som bearbetar, producerar och distribuerar nyheter i realtid till finansmarknaden. 2002 2001 förändr. jan-juni jan-juni Omsättning, Mkr 28,5 29,5 -3% Rörelseresultat, Mkr 4,2 3,8 +10% Rörelsemarginal, % 14,7 12,9 - Resultat efter 4,3 4,4 -2% finansnetto, Mkr Vinst per aktie, kr 2,10 2,24 -6% Eget kapital per aktie 23,68 20,11 +18% [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] Försäljning och resultat Under perioden uppgick Ecovisions försäljning till 28,5 Mkr (29,5). Resultatet efter finansnetto för perioden blev 4,3 Mkr (4,4). Viktiga händelser under andra kvartalet Sanoma har överlåtit hela sitt aktieinnehav i Ecovision, vilket uppgick till 33,4 % procent av kapital och röster, till det franska företaget Fininfo SA. Fininfo förvärvade samtidigt, från Ecovisions grundare och VD Paul Östling, ytterligare 17,6 % av aktierna i Ecovision och har nu 51 % av kapital och röster i Ecovision AB Fininfo är en ledande europeisk leverantör av finansiell information till den professionella marknaden. Fininfo har verksamhet i Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Spanien och Marocko. Fininfos omsättning uppgick år 2001 till 119,4 MEuro och nettoresultatet var 11,6 MEuro. Fininfokoncernen har ca 1000 anställda och är noterat på Parisbörsens Second Marché. Genom Fininfo får Ecovision en stark och expansiv industriell aktieägare. Detta kommer att ge synergieffekter och kostnadsbesparingar avseende informationsinnehåll samt ge nya affärsmöjligheter för Ecovision i Norden och övriga Europa. I slutet av juni förvärvade Ecovision tjänsterna Stardesk och Starweb med tillhörande kundbaser från finska Sanoma-koncernen. Starweb är Finlands ledande internetbaserade realtidstjänst med finansiell information för banker, företag och mäklarfirmor. Stardesk är en finsk version av satellitbaserade Ecovision ProTrader som riktar sig till Finlands professionella finansaktörer. Förvärvet i Finland väntas ge Ecovision-koncernen en omsättningsökning på mer än 2 miljoner Euro under år 2003. Redan under andra halvåret 2002 väntas förvärvet få positiva effekter för Ecovisions omsättning och resultat. Ecovision har bildat ett dotterbolag, Ecovision Finland Oy, som kommer att driva verksamheten i Finland. Ecovision fick vidare under andra kvartalet en viktig order från FöreningsSparbanken avseende utveckling och drift av en Internettjänst med börsinformation i realtid. Det är FöreningsSparbankens nätmäklar- service NetTrade som erbjuder sina kunder tjänsten som ger aktiekurser och orderdjup i realtid genom så kallad push-teknik via Internet. Marknadsutveckling Börsutvecklingen har varit fortsatt mycket svag under andra kvartalet. Den långvariga nedgången på världens börser har lett till att marknadens aktörer intar en försiktig hållning till nyinvesteringar. Detta innebär att antalet användare i marknaden har minskat. Vi bedömer emellertid att den underliggande efterfrågan och intresset för kvalificerade informationssystem såsom Ecovision ProTrader, Ecovision Solutions liksom kurspåverkande nyheter från Ticker är stort. Ecovisions lägger nu ned stora resurser för att utveckla och fördjupa relationerna med potentiella storkunder som banker och fond-kommissionärsfirmor. Detta innebär att vi har en god position för stark försäljningsutveckling när läget på finansmarknaden förbättras igen. Under första kvartalet förvärvade Ecovision AB en minoritetspost på 35,6 % av aktierna i holländska ShareCompany B.V. Till följd av den svaga marknadsutvecklingen är utvecklingen i ShareCompany väsentligt sämre än förväntat och bolaget kommer att redovisa ett underskott för helåret 2002. Finansiell ställning Bolagets finansiella ställning är god. Soliditeten uppgick den 30 juni till 62,9 procent (59,3). De likvida medlen uppgår till 26,4 Mkr (31,1). Bolaget har inga räntebärande skulder. Moderbolag Ecovision AB Omsättning 26,0 Mkr (26,1). Resultat efter finansiella poster 4,8 Mkr (3,6). Personal Antalet medarbetare uppgick under perioden till 35 personer (38). Investeringar Huvuddelen av Ecovisions investeringar görs i utveckling av system och programvara. Alla utgifter för detta belastar resultatet direkt respektive år, dvs. inga kostnader för programutveckling balanseras som tillgång. Ecovisions investeringar i form av datorutrust-ning och inventarier uppgick till1,9 Mkr (2,5). Göteborg den 20 augusti 2002 Ecovision AB (publ) Paul Östling Verkställande direktör Bokslutsrapporter för 2002 lämnas enligt följande: -Delårsrapport jan-sept, 22 oktober 2002 -Bokslutskommuniké 2002, 11 februari 2003 Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. För ytterligare information: Paul Östling, VD, telefon 031-683450, e-mail: paul@ecovision.se Ecovisions hemsida: www.ecovision.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00910/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00910/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar