• news.cision.com/
  • ECOVISION/
  • Ökad omsättning och högre resultat för Ecovision som fortsätter att stärka sin nordiska marknadsposition

Ökad omsättning och högre resultat för Ecovision som fortsätter att stärka sin nordiska marknadsposition

Report this content

Ökad omsättning och högre resultat för Ecovision som fortsätter att stärka sin nordiska marknadsposition Förvärvet av Starweb och Stardesk i Finland utvecklas väl och bidrar till både ökad omsättning och ökad vinst för Ecovision-koncernen. ·Försäljningen under perioden uppgick till 47,1 Mkr (44,9) ·Resultatet efter finansnetto uppgick till 8,4 Mkr (8,1) ·I slutet av andra kvartalet i år förvärvade Ecovision produkterna Stardesk och Starweb med tillhörande kundbaser från finska Sanoma-koncernen. Den finska verksamheten utvecklas väl och bidrar under tredje kvartalet till både ökad omsättning och ökat resultat för Ecovision-koncernen. ·Samarbetet inom Fininfo-koncernen ger kostnadsreduceringar avseende inköp av information vilka delvis redan fått effekt under det tredje kvartalet. ·Vinst per aktie uppgick till 4,13 kr (4,13) ·skräddarsydda informations- och handelstjänster på Internet för banker, fondkommissionärer och media. ·Nyhetsbyrån Ticker är en nyhetsbyrå som bearbetar, producerar och distribuerar nyheter i realtid till finansmarknaden. Verksamhetsområden Ecovision-koncernens verksamhet är uppdelad på tre affärsområden: · Ecovision ProTrader är ett komplett finansiellt realtidssystem. Informationen hämtas från primärkällor såsom börser och nyhetsbyråer och bearbetas av Ecovision för att därefter distribueras via satellit, Internet och nätverk. Ecovision Solutions utvecklar och driver 2002 2001 förändr. jan-sept jan-sept Omsättning, Mkr 47,1 44,9 +4,9% Rörelseresultat, Mkr 8,1 7,1 +14,1% Rörelsemarginal, % 17,2 15,8 - Resultat efter finansnetto, Mkr 8,4 8,1 +3,7% Vinst per aktie, kr 4,13 4,13 - Eget kapital per aktie 25,72 22,00 +16,9% [REMOVED GRAPHICS] Försäljning och resultat Under perioden uppgick Ecovisions försäljning till 47,1 Mkr (44,9). Resultatet efter finansnetto för perioden blev 8,4 Mkr (8,1). Viktiga händelser under tredje kvartalet I slutet av andra kvartalet förvärvade Ecovision tjänsterna Stardesk och Starweb med tillhörande kundbaser från finska Sanoma-koncernen. Starweb är Finlands ledande internetbaserade realtidstjänst med finansiell information för banker, företag och mäklarfirmor. Stardesk är en finsk version av satellitbaserade Ecovision ProTrader som riktar sig till Finlands professionella finansaktörer. Verksamheten i Finland utvecklas mycket väl och bidrar under tredje kvartalet till Ecovision-koncernens ökade omsättning och resultat. Verksamheten i Finland stärker också Ecovisions nordiska position genom att Ecovision är exklusiva distributörer till finansmarknaden av den ledande finska nyhetstjänsten Startel News. Samarbetet med franska Fininfo har under kvartalet inletts. Fininfo SA äger sedan slutet av juni i år 51 % av aktierna i Ecovision AB. Genom att Ecovision nu ingår i Fininfo-koncernen kan kostnadsreduceringar avseende börsavgifter och andra informationskällor uppnås. Effekterna av detta har redan delvis fått genomslag under tredje kvartalet. Dessutom pågår ett flertal projekt mellan Fininfo och Ecovision i syfte att utnyttja varandras produkter och informationsinnehåll för att skapa nya affärsmöjligheter på respektive marknader. Fininfo är en ledande europeisk leverantör av finansiell information till den professionella marknaden. Fininfo har verksamhet i Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Spanien och Marocko. Fininfos omsättning uppgick år 2001 till 119,4 MEuro och nettoresultatet var 11,6 MEuro. Fininfokoncernen har ca 1000 anställda och är noterat på Parisbörsens Second Marché. Marknadsutveckling Börsutvecklingen har varit fortsatt mycket svag under tredje kvartalet. Den långvariga nedgången på världens börser har lett till att marknadens aktörer intar en försiktig hållning till nyinvesteringar. Detta innebär att antalet användare i marknaden har minskat. Vi bedömer emellertid att den underliggande efterfrågan och intresset för kvalificerade informationssystem såsom Ecovision ProTrader, Ecovision Solutions liksom kurspåverkande nyheter från Ticker är stort. Ecovision lägger nu ned stora resurser för att utveckla och fördjupa relationerna med potentiella storkunder som banker och fond-kommissionärsfirmor. Ett flertal stora upphandlingar av informationssystem hos nordiska banker pågår för närvarande. Vår bedömning är att Ecovision har goda möjligheter att vinna flera av dessa affärer och få ökad nordisk marknadsandel. Resultatutvecklingen i holländska ShareCompany B.V, i vilka Ecovision AB äger en minoritetspost på 35,6 % av aktierna, har stabiliserats. För helåret 2002 kommer dock ShareCompany att redovisa ett underskott. Finansiell ställning Bolagets finansiella ställning är god. Soliditeten uppgick den 30 september till 61,4 procent (61,4). De likvida medlen uppgår till 34,3 Mkr (31,3). Bolaget har inga räntebärande skulder. Moderbolag Ecovision AB Omsättning 37,1 Mkr (40,0). Resultat efter finansiella poster 7,3 Mkr (7,2). Personal Antalet medarbetare uppgick under perioden till 38 personer (38). Investeringar Huvuddelen av Ecovisions investeringar görs i utveckling av system och programvara. Alla utgifter för detta belastar resultatet direkt respektive år, dvs. inga kostnader för programutveckling balanseras som tillgång. Ecovisions investeringar i form av datorutrust-ning och inventarier uppgick till 2,8 Mkr (2,7). Göteborg den 22 oktober 2002 Ecovision AB (publ) Paul Östling Verkställande direktör Bokslutsrapporter för 2002 lämnas enligt följande: -Bokslutskommuniké 2002, 11 februari 2003 Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. För ytterligare information: Paul Östling, VD, telefon 031-683450, e-mail: paul@ecovision.se Ecovisions hemsida: www.ecovision.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT01330/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT01330/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar