Ectin Research AB godkänns för notering och offentliggör prospekt

Report this content

Ectin Research AB (”Ectin” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Godkännandet är villkorat erforderlig ägarspridning samt att Ectin uppnår den lägsta gränsen i Bolagets kommande emission av units (”Noteringsemissionen”), i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk. Bolaget offentliggör härmed även prospektet som granskats och godkänts av Finansinspektionen. Noteringsemissionen, som uppgår till initialt cirka 55 MSEK och om cirka ett år ytterligare cirka 11 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner, har en teckningsperiod som inleds den 1 juli 2021 och avslutas den 15 juli 2021. Ectin har på förhand skriftligen avtalat om cirka 60,55 procent av den initiala delen av Noteringsemissionen genom teckningsförbindelser. Prospektet finns tillgängligt via Bolagets (www.ectinresearch.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teckningsanmälan sker till bank/förvaltare genom att följa bankens/förvaltarens rutiner och riktlinjer.

VD Anna Sjöblom-Hallén kommenterar:

Ectin har god potential att etablera MFA-370 till att bli den första orala behandlingen för metastaserad blåscancer med få och tolererbara potentiella biverkningar. MFA-370 är en kostnadseffektiv behandlingsterapi jämfört med dess konkurrenter. I dagsläget uppgår kostnaderna för en avklarad behandling med Padcev®, som är att betrakta som en av de närmsta konkurrenten, till 110 000 US dollar i USA. Vår läkemedelskandidat, MFA-370, består av en behandling som administreras oralt och som kan ges i patientens hem. Frekventa och långvariga sjukhusbesök där patienten ofta drabbas av svåra biverkningar är annars vanligt vid etablerad behandling av metastaserad blåscancer, vilket därmed borde reduceras avsevärt om MFA-370 används istället. De verksamma substanserna i MFA-370 gör det möjligt för oss att reducera utvecklingstiden då de två komponenterna är läkemedel som redan har en beprövad säkerhetsprofil och en uppskalad tillverkning. Båda komponenterna har en stark vetenskaplig grund inom onkologi och har visat breda anticancereffekter. Vi har i prekliniska studier visat att de båda substanserna i MFA-370 potentierar varandras tillväxthämmande effekter och kan inducera cancercelldöd utan kemoterapeutiska läkemedel. Vi har även funnit liknande effekter vid studier i cellinjer av bröst-, kolorektal- och prostatacancer. Det finns alltså potential för MFA-370 att vara effektiv även för behandling av andra cancerformer.

Vår affärsmodell är i grunden enkel – det Ectin jobbar för är att utveckla en oral cancerbehandling med få och tolererbara potentiella biverkningar, som ökar antalet patienter som överlever sin cancersjukdom samt minskar kostnaderna för samhället. Nästa steg för Ectin är att gå in i klinisk fas I/II-studie för att bekräfta våra prekliniska resultat. Vi planerar att inleda den kliniska studien under H2 2021. Vårt mål är att stora delar av resultatet från studien ska kunna rapporteras i slutet av 2024 och att dessa resultat ska skapa en attraktiv position för oss att utlicensiera läkemedelskandidaten till ett globalt läkemedelsbolag.

Bakgrund och motiv till Noteringsemissionen

Ectin planerar att inleda en kombinerad fas l/ll-studie under H2 2021, studien beräknas pågå fram till och med H2 2024 med ytterligare uppföljning av överlevnad till H1 2025. Ectin planerar att påbörja rekrytering av patienter till fas l-delen samt påbörja behandling under H1 2022 för att sedan under H2 2022 sammanställa resultatet från dess första del och därefter rapportera till Läkemedelsverket. I syfte att tillföra rörelsekapital och skapa förutsättningar för att genomföra den första delen av fas l/ll-studien genomför Ectin nu Noteringsemissionen, som avser en emission av units (aktier och teckningsoptioner). Mer information om Bolaget och erbjudandet presenteras i det prospekt som idag, den 30 juni 2021, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, inklusive fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt via Bolagets (www.ectinresearch.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) samt (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på ovan nämnda hemsidor i samband med teckningstidens inledande den 1 juli 2021.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningstid: 1 juli – 15 juli 2021

Teckningskurs: 35,40 SEK per unit, vilket motsvarar 5,90 SEK per aktie.

Units: En (1) unit består av sex (6) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 160 units (motsvarande 5 664,00 SEK).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 9 322 032 B-aktier, motsvarande cirka 55 MSEK. Av Dessa 55 MSEK avser cirka 2 MSEK den kompensation som brygglånegivare erhåller för det brygglån som sedan tidigare givits. Kompensationen, som således ej innebär kapital för Bolaget, kvittas mot units i erbjudandet, tillsammans med brygglånet i sig. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen är cirka 45 MSEK.

Antal aktier innan nyemissionen: 5 063 232 aktier, varav 1 673 408 är A-aktier och 3 389 824 är B-aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 29,9 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 33,3 MSEK, motsvarande cirka 60,55 procent av den initiala emissionsvolymen.

Notering på Spotlight Stock Market: Aktien och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att noteras på Spotlight Stock Market. Första dagen för handel är beräknad att bli den 29 juli 2021.

ISIN-kod: ISIN-kod för B-aktier: SE0015987714, ISIN-kod för teckningsoptioner TO 1: SE0015988357.

Lock up: Under de tre första månaderna som noterat bolag kommer aktier och andra värdepapper tillhörande aktieägare som tillsammans har en ägarandel om cirka 64 procent och en röstandel om cirka 91 procent att vara under lock up. Under efterföljande månader, fram till och med att teckningsoptionsinlösen är genomförd, kommer aktier och andra värdepapper tillhörande aktieägare som tillsammans har en ägarandel om cirka 44 procent och en röstandel om cirka 86 procent att vara under lock up. Lock up-avtalen innefattar, utöver befintligt ägande, eventuell tecknings i IPO.

Teckningsoptioner: En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till en kurs om 7,10 SEK under nyttjandeperioden som äger rum under tiden från och med den 25 maj 2022 till och med den 15 juni 2022.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Ectin i samband med Noteringsemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information om Noteringsemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Ectin, vänligen kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, VD

Telefon: +46 (0) 73 430 93 30

E-post: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Hemsida: www.ectinresearch.com

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett läkemedelsbolag som utvecklar en cancerbehandling för metastaserad blåscancer. Ectins läkemedelskandidat MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. MFA-370 har i prekliniska studier uppnått framgångsrika resultat för behandling av metastaserad blåscancer och läkemedelskandidaten har även visat lovande potential inom andra cancerformer som bröst-, kolorektal- och prostatacancer

Taggar:

Prenumerera