Edgeware: delårsrapport januari-mars 2017

Första kvartalet 2017: (JANUARI-MARS)  

  • Nettoomsättning 68,7 MSEK (63,6) en ökning med 8,1 procent.
  • Bruttoresultat 52,4 MSEK (46,1), motsvarande en bruttomarginal på 76,2 procent (72,6).
  • Rörelseresultat (EBIT) 13,0 MSEK (10,6), motsvarande en rörelsemarginal på 18,9 procent (16,7).
  • Justerat rörelseresultat (justerad EBIT) 13,0 MSEK (12,1), motsvarande en rörelsemarginal på 18,9 procent (19,1).
  • Periodens resultat 10,3 MSEK (8,3).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 4,7 MSEK (-2,0).
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning 0,3 kr per aktie (0,3).

viktiga händelser första kvartalet och efter rapportperioden

  • Årsstämma hölls 12 april 2017.
  • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016. Resultatet balanseras i räkning och ingen utdelning sker.

VD:s KOMMENTARER 

2017 har börjat bra för Edgeware. Vår tillväxtresa fortsätter med internationella kundframgångar, en förstärkt organisation och ett utökat produktutbud.

Det första kvartalet 2017 har följt det förväntade säsongsmönstret och var ett bra kvartal, i många avseenden bättre än det fina första kvartalet 2016. Edgeware levererade högre omsättning och förbättrade bruttomarginaler. Rörelseresultatet är starkt och EBIT-marginalen i nivå med motsvarande period föregående år. Det bör noteras att de rekryteringar som genomförts under kvartal ett ännu ej fullt ut belastat resultatet. Under kvartalet lanserade vi även vår helt mjukvarubaserade streaminglösning till de första kunderna.

Vår kundkoncentration har fortsatt att minska under kvartalet. Med en större kundbas minskar vårt beroende av enstaka kunders köp. Hos våra befintliga kunder har vi noterat en ökad efterfrågan på TV-tjänster, vilket ökat efterfrågan på kapacitetsökningar. Vi kan då skala upp kapacitet genom att sälja ytterligare licenser. Det har en positiv effekt på bruttomarginalen då ingen ytterligare leverans av fysiska system krävs till kunden.

Bygger starkare närvaro internationellt

Under det första kvartalet har Edgeware förstärkt såväl företaget som kunderbjudandet. Under kvartalet har åtta nya medarbetare rekryterats, varav flera seniora nyckelpersoner, för att bidra till ökad försäljning och förbättrad kundservice.

Den nyemission vi gjorde i samband med börsintroduktionen var delvis ägnad åt att möjliggöra snabbare expansion genom att förstärka säljkåren med fler medarbetare. Därtill har vi tillsatt en helt ny tjänst, ansvarig för global partnerförsäljning. Våra nya medarbetare är placerade i våra tre regioner och dessutom på nya geografiska marknader, som exempelvis i England och Chile.

Stort intresse för att bygga egna TV-CDN

Den marknadstrend vi aktivt bidrar till men även tidigare förutspått, att innehållsbolag investerar i att bygga egna distributionsnätverk, så kallade TV-CDN, syns allt tydligare i vår försäljning. Kundkategorin som investerar i egna TV-CDN står nu för över tio procent av vår försäljning och har den kraftigaste tillväxten. Särskilt framträdande var detta under det första kvartalet i Asia-Pacific.

Intresset för att bygga sina egna TV-CDN, som alternativ till att hyra tjänsten, var även tongivande på NAB Show i Las Vegas 24-27 april. På mässan, som är den viktigaste branschmässan för kunder i Nordamerika och Latinamerika, hade Edgeware sin hittills största närvaro med monter, kundevent och seminarium. Mässan gav värdefulla kontakter med befintliga och potentiella kunder.

Fortsatt tillväxt och expansion i fokus

Med ett alltmer komplett och differentierat produktsortiment erbjuder vi produkter som efterfrågas av tele- och kabeloperatörer samt innehållsleverantörer över hela världen. Allt för att de ska kunna leverera en fantastisk TV-upplevelse och tjänster till nutidens krävande konsumenter, inte minst på den mobila sidan.

Joachim Roos
VD Edgeware

Om Edgeware 

Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer verktyg som möjliggör distribution av moderna TV-och videotjänster i stor skala till låga kostnader. Edgewares teknologi skapar kontroll, information om användarbeteende samt fantastiska tittarupplevelser. Edgeware har de senaste åren haft en snabb tillväxt och bolaget nådde under 2016 en omsättning på 252 miljoner kronor. Edgeware har huvudkontor i Stockholm samt dotterbolag i USA och kontor i Hong Kong. Dessutom har Edgeware personal inom försäljning och tekniskt säljstöd på flera platser i Europa, Asien och Nord- och Latinamerika. För mer information besök www.edgeware.tv.

Denna information är insiderinformation som Edgeware AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 7.30 CET.


 

Om oss

Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer system som möjliggör distribution av moderna TV- och videotjänster över Internet i stor skala. Edgewares unika teknologi ger fantastiska tittarupplevelser och kunderna möjlighet att ha kontroll över sitt innehåll. Edgeware har mer än 200 kunder och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt personal i Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika. För mer information besök https://corporate.edgeware.tv

Prenumerera

Dokument & länkar