Edgewares valberedning utsedd

Report this content

Vid årsstämman som hölls den 11 april 2019 beslutades att valberedningen inför kommande årsstämma ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti 2019, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren om inte valberedningen föreslår någon annan. 

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt eventuella förändringar i förslag till valberedning till årsstämman 2020.

Den 31 augusti 2019 var de tre största aktieägarna i Edgeware Amadeus Capital Partners (23,1%), Nordea Fonder (9,4%) och Creandum (8,8 %). Creandum har emellertid avböjt deltagande till förmån för Volador AB som är fjärde största ägare och äger 7,2% av aktierna per 31 augusti 2019.

Valberedningen i Edgeware har nu konstituerats och består av Anne Glover, utsedd av Amadeus, Erik Durhan från Nordea Fonder och Lars Kongstad, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, utsedd av Volador AB samt styrelsens ordförande Michael Ruffolo. Valberedningens ordförande kommer att vara Anne Glover.

Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 39,7 procent av rösterna i bolaget. 

För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag bör förslag lämnas in senast den 28 februari 2020. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 samt på bolagets hemsida. Edgewares årsstämma 2020 kommer att äga rum i Stockholm den 28 april 2020. Aktieägarna i Edgeware AB uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till richard.berg@edgeware.tv. 

För ytterligare information, kontakta; 

Richard Berg, Chefsjurist Edgeware AB, richard.berg@edgeware.tv, tel +46702853157 

Annika Norin, CFO Edgeware AB, annika.norin@edgeware.tv, tel +46708856774 

Om Edgeware

Edgeware erbjuder operatörer och innehållsleverantörer lösningar som möjliggör distribution av moderna TV-och videotjänster över internet i stor skala till låga kostnader. Edgewares unika teknologi ger en fantastisk tittarupplevelse och ger kunderna kontroll över sitt innehåll. Edgeware har fler än 200 kunder och har huvudkontor i Stockholm och personal spritt över Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika.

För mer information besök https://corporate.edgeware.tv 

Edgeware – Let’s make TV amazing again!

Dokument & länkar