Edgewares valberedning utsedds valberedning utsedd

Vid årsstämman som hölls den 4 maj 2018 beslutades att valberedningen inför kommande årsstämma ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti 2018, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren om inte valberedningen föreslår någon annan. 

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt eventuella förändringar i förslag till valberedning till årsstämman 2019.

Den 31 augusti 2018 var de tre största aktieägarna i Edgeware Amadeus Capital Partners (23,1%), Creandum (18,8 %) och Swedbank Robur fonder (8,7%). Creandum har emellertid avböjt deltagande till förmån för Nordea Fonder som från Creandum köpt 8,02% av bolagets aktier.

Valberedningen i Edgeware har nu konstituerats och består av Anne Glover, utsedd av Amadeus, Erik Durhan från Nordea Fonder och Annika Andersson från Swedbank Robur fonder samt styrelsens ordförande Michael Ruffolo. Valberedningens ordförande kommer att vara Anne Glover.

Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 39,8 procent av rösterna i bolaget. 

För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag bör förslag lämnas in senast den 1 februari 2019. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida. Edgewares årsstämma 2019 kommer att äga rum i Stockholm den 11 april 2019. Aktieägarna i Edgeware AB uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till richard.berg@edgeware.tv. 

För ytterligare information, kontakta;  

Richard Berg, Chefsjurist Edgeware AB, richard.berg@edgeware.tv, tel +46702853157 

Annika Norin, tillträdande CFO Edgeware AB, annika.norin@edgeware.tv, tel +46708856774 

Om Edgeware

Edgeware erbjuder operatörer och innehållsleverantörer lösningar som möjliggör distribution av moderna TV-och videotjänster över internet i stor skala till låga kostnader. Edgewares unika teknologi ger en fantastisk tittarupplevelse och ger kunderna kontroll över sitt innehåll. Edgeware har fler än 200 kunder och har huvudkontor i Stockholm och personal i 11 länder spritt över Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika.

För mer information besök https://corporate.edgeware.tv 

Edgeware – Let’s make TV amazing again!

Om oss

Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer system som möjliggör distribution av moderna TV- och videotjänster över Internet i stor skala. Edgewares unika teknologi ger fantastiska tittarupplevelser och kunderna möjlighet att ha kontroll över sitt innehåll. Edgeware har mer än 200 kunder och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt personal i Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika. För mer information besök https://corporate.edgeware.tv

Prenumerera

Dokument & länkar