EDITA VÄXTE UNDER 2008 TILL MARKNADSLEDARE I DE NORDISKA LÄNDERNA

Edita växte 2008 till den ledande producenten av marknadskommunikation i Norden med en omsättning under 2008 på 111,1 miljoner euro (90,0 miljoner euro) och en rörelsevinst på 3,6 miljoner euro (5,2 miljoner euro). Genom företagsköp, investeringar i kompetens och omstruktureringar har Edita genomfört sin strategi att integrera produktionen av tryckt och digital kommunikation.

Av Editas omsättning på 111,1 miljoner euro utgjorde verksamheten i Finland 68,2 miljoner euro (65,6 miljoner euro) och verksamheten i Sverige 41,6 miljoner euro (23,1 miljoner euro). Edita hade en soliditet på 31,1 procent (36,7 %) och antalet anställda i Edita uppgick i snitt till 896 personer (705 personer). Editas bokslut för 2008 är upprättat i överensstämmelse med IFRS-standarderna.

Editas bruttoinvesteringar uppgick 2008 till totalt 37,7 miljoner euro (5,6 miljoner euro). Förvärvet av Citat Group AB i juli 2008 var företagets mest betydelsefulla investering. Citat Group är den ledande producenten av tryckt och elektronisk marknadskommunikation i Sverige. I och med förvärvet skapade Edita Nordens största produktionsföretag för marknadskommunikation.

Av Editas omsättning i Norden kommer 37 procent från verksamheten i Sverige och 63 procent från verksamheten i Finland. I januari 2008 befäste Edita sin starka ställning inom direktmarknadsföring genom att förvärva Arkpressen i Västerås AB i Sverige, ett företag som är specialiserat på att producera direktmarknadsförings- och reklammaterial. Förvärvet kompletterades med ett företag med motsvarande kompetens i Finland, Käpylä Print Oy.

Resultatet fortfarande på en god nivå

Den goda utvecklingen för Editas affärsverksamhet i början av 2008 försvagades mot årets slut av den tilltagande allmänna ekonomiska recessionen och det försvagade marknadsläget. Dessutom belastades koncernens resultat av flera omstruktureringar inom Edita.

– Om man beaktar det försvagade marknadsläget och omstruktureringarna av företagen så är Editas resultat för 2008 fortfarande på en god nivå. Vi har skiftat över vårt strategiska kärnområde från tryckverksamhet till mer omfattande kommunikationsproduktion och därigenom skapat starka förutsättningar för den innovativa och internationella kommunikationskoncernen Edita att ytterligare expandera, säger Timo Lepistö, verkställande direktör för Edita.

2008 var Editas affärsområden; Marketing Services, som är specialiserat på produktionstjänster för marknadsföring, Publishing med fokus på faktaförlagsverksamhet och Print & Distribution, som är specialiserat på tryckverksamhet. Som en följd av att företaget förvärvade Citat Group AB grundade man ett fjärde affärsområde 1.1.2009, Editorial Communication, som arbetar med redaktionell kommunikation i alla kanaler, från tidningar och webb till ljud och bild.

Editas affärsområden förenas genom ett löfte till sina kunder: vi hjälper våra kunder att nå sina mål genom att leverera effektiva kommunikationslösningar med tjänster och system som bidrar till kostnadseffektiv marknadskommunikation som gör kundens vardag enklare.

Progressivt miljöansvar

Editas produktionsanläggningar i Sverige, Edita Västra Aros AB och Edita Bobergs AB, uppnådde 2008 målet att bli klimatneutrala, vilket innebär att först reducera och sen kompensera för koldioxidutsläpp. Samma mål har satts för produktionsanläggningarna i Finland. Under 2008 inledde Edita dessutom en omfattande miljöutbildning för personalen, Edita Prima Oy bytte helt om till grön el och Edita Västra Aros AB fick rätt att erbjuda FSC-märkta trycksaker. FSC-märkningen garanterar att papperet som används för trycksaken är producerat av träråvara som är hämtad från skog som är vårdad på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Under 2009 kommer man att börja använda motsvarande system också i Editas övriga produktionsanläggningar.

Ytterligare information: Timo Lepistö, verkställande direktör för Edita Abp, tfn +358 40 860 2355, timo.lepisto@edita.fi

Klicka på länken http://www.edita.se/1396 för att se en kort videoinspelning med Timo Lepistö där han berättar om året 2008.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar