egetæpper tar sitt samhällsansvar på allvar

egetæpper har just offentliggjort sin första CSR-rapport, där man på ett lättläst sätt ger en nyanserad bild av den jylländska verksamhetens CSR-strategi. Rapporten beskriver öppenhjärtligt egetæppers arbete med fokusområdena miljö, personal, säkerhet och hälsa.

Ett etiskt bokslut
En CSR-rapport kan betraktas som ett etiskt bokslut, där verksamheten tar ansvar för sina handlingar genom att ärligt redovisa positiva och negativa fakta i samband med verksamhetens arbete. I text och siffror presenterar egetæpper allt från utsläpp, förbrukning, arbetsplatsolyckor och personalomsättning till värderingar, miljöcertifikat, personalförmåner och välgörenhetsarbete. ”Om vi ska bevara en värld som även framtidens generationer ska kunna leva i, måste vi ta ansvar för vårt agerande i egenskap av verksamhet”, förklarar egetæppers koncernchef Svend Aage Færch Nielsen. ”CSR-rapporten hjälper till att synliggöra vad som är bra hos oss, och vad vi kan göra bättre. Ett sådant erkännande är nödvändigt för att säkerställa att det sker.”

Det är inte något nytt för egetæpper att arbeta på det här sättet. Verksamheten sammanställer sedan tidigare både en miljöredovisning och en klimatredovisning, men CSR-rapporten skiljer sig både i uttryck och innehåll. Med hjälp av text, grafik och bilder ger den en bra inblick i en verksamhet som arbetar målinriktat för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för miljö, personal, säkerhet och hälsa.

Ett naturligt steg som förpliktigar
egetæppers engagemang understryks av att verksamheten anslöt sig till Global Compact den 1 maj 2010, dvs. FN:s hållbarhetsriktlinjer. Global Compact består av 10 principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, som egetæpper därmed har förpliktat sig till att arbeta för att följa inom den egna inflytandesfären, bland annat genom att göra dessa principer till en del av egetæppers strategi, kultur och dagliga drift. 

”egetæppers kärnvärdering är ”Respekt för människor och miljö”, så en lång rad av CSR-aktiviteter ligger redan djupt förankrade i verksamhetens filosofi och drift”, fortsätter Svend Aage Færch Nielsen. ”Presentationen av CSR-rapporten är en naturlig förlängning av våra aktiviteter, och med den har vi satt upp en målsättning om att bidra till en hållbarare värld genom att löpande arbeta för att bli bättre på att hantera miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar med den framtida generationen i tankarna.”

Rent konkret har det resulterat i att det nu har formulerats ambitioner om att i framtiden arbeta mer med områden som djurens välbefinnande, välgörenhet, övervägande av leverantörer, vagga till vagga-certifiering och analyser av koldioxidlivscykler.

Fakta om CSR
CSR står för Corporate Social Responsibility, dvs. verksamhetens sociala ansvar. CSR handlar om resultat, åtgärder och förbättringsmöjligheter, med avseende på miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar samt hållbarhet och samhällsansvar. egetæppers CSR-rapport, som är bland de första i branschen, har tagits fram enligt GRI-systemet (Global Reporting Initiative). GRI är en uppsättning riktlinjer för rapportering av hållbarhet som innebär att man har satt rapporteringen i system och dokumenterat den väl.

”CSR har blivit en viktig parameter i modern företagsledning. Det ger intressanta möjligheter att bedöma verksamheterna på ett nytt sätt, och det främjar en öppenhet och ett ansvar som egetæpper ställer sig bakom i allra högsta grad”, avslutar Svend Aage Færch Nielsen. 

Du kan läsa och hämta egetæppers CSR-rapport på www.ege.dk eller skicka efter den via miljöchef Jan Ladefoged: 97 11 88 11 eller jlj@ege.dk.

Om du har frågor eller behöver mer information är du välkommen att kontakta: Dorthe Kallestrup, PR- och kommunikationsansvarig på telefonnummer +45 97 11 74 57 E-post: dak@ege.dk

egetæpper a/s, Industrivej Nord 25, DK-7400 Herning, Telefonnummer 45 97 11 88 11, www.egecarpet.com

Om oss

We help our clients by providing beautiful and strong flooring solutions creating well-being. Every single thought and every action performed at ege takes it starting point in our mission statement. A central sentence containing everything we wish to offer our clients.Why carpets? Beauty, strength and well-being. These three words describe the perfect room – and they are the essence of everything we wish to accomplish. They are the substance of our work and our carpets.

Media

Media