Jan-Aug 2017: Ökad efterfrågan på EKN:s garantier

Delårsrapport jan-aug 2017: Antalet affärer som EKN garanterat årets första åtta månader uppgår till 1 433, en ökning med över 23 procent jämfört med samma period föregående år. Garantivolymen ökade drygt 4 procent till 22,8 miljarder kronor.

Ökningen i antalet affärer beror till stor del på att några stora svenska exportföretag börjat använda EKN:s garantier mer systematiskt i löpande mindre affärer, för att avtäcka risk och därmed stärka sin kapacitet att ta fler exportaffärer.

– Det är glädjande att allt fler upptäcker att EKN:s garanter kan öka exportkapaciteten och därmed stärka företagens internationalisering och konkurrenskraft, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör på EKN.

Det är främst inom transportbranschen som ökningen av affärer och garantivolymen har genererats, medan telekombranschen står för de största garanterade affärerna under perioden. Antalet garanterade affärer för små och medelstora företag minskade med två procent under perioden, efter att ha ökat flera år i rad.

– För små och medelstora företag är det främst finansieringsbehovet som gör att EKN efterfrågas. Bankerna har blivit något mer benägna att ta risk. Samtidigt är det en fortsatt utmaning för många mindre företag att få exportfinansiering, säger Anna-Karin Jatko.

Periodens affärer jan‑aug 2017 jan‑aug 2016
Antal offerter  1 569  1 411
Offertvolym, mkr 69 601 30 575
Antal garanterade affärer 1 433 1 160
Garantivolym, mkr 22 848 21 787
Skadeutbetalningar, mkr  560 929

Mediakontakter:

Carina Kampe, pressansvarig, EKN, 08-788 01 66

Edvard Unsgaard, kommunikationschef, SEK, 0706-21 84 88

EKN, Exportkreditnämnden, är en myndighet med uppdrag att främja svenska företags internationalisering och konkurrenskraft. EKN garanterar företag och banker mot risken att inte få betalt i exportaffärer. Genom garantierna stärks finansiering vid exportaffärer och företagens exportkapacitet. Under 2016 garanterade EKN 1 821 exportaffärer för 43,6 miljarder kronor till 130 länder. Garantier till små och medelstora företag uppgick till 2,5 miljarder kronor. EKN finansieras genom premier för garantierna. Varje affär hållbarhetsscreenas och större affärer granskas i enlighet med OECD:s regelverk innan garantigivning.

Om oss

EKN är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansierasmed försäkringstagarnas premier.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är glädjande att allt fler upptäcker att EKN:s garanter kan öka exportkapaciteten och därmed stärka företagens internationalisering och konkurrenskraft
Anna-Karin Jatko, generaldirektör på EKN