Electronic Arts Holding AB ändrar villkor för erbjudandet till Digital Illusions aktieägare och fullföljer vid mer än 50% anslutning samt förlänger till 20 januari 2005

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Pressmeddelandet får inte distribueras eller offentliggöras i land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land.

Redwood Shores, Kalifornien och Stockholm -- 20 december 2004 – Electronic Arts Holding AB (”EA”) meddelade idag sitt beslut att ändra ett av villkoren för erbjudandet till Digital Illusions CE AB (publ) (”DICE”) aktieägare och att förlänga anmälningsperioden. Anmälningsperioden för EAs erbjudande till aktieägarna i DICE som lämnades den 15 november 2004, löpte ut den 16 december. När sammanräkningen av utfallet i erbjudandet nu avslutats kan konstateras att aktieägare med totalt 2.587.294 aktier i DICE accepterat EAs erbjudande, inklusive de 1.517.587 aktier som den näst största ägaren Bonnier & Bonnier AB samt anställda med betydande innehav förbundit sig att sälja. Detta motsvarar 25,6% av utestående kapital och röster i DICE. Tillsammans med de 18,9% av utestående kapital och röster som EA för närvarande äger skulle EA kontrollera totalt 4.498.697 aktier, motsvarande 44,5% av utestående kapital och röster i DICE. Erbjudandet har således ännu inte accepterats i sådan utsträckning att EA blivit ägare till mer än 90% av totalt antal aktier, representerande mer än 90% av rösterna i DICE, vilket var ett villkor för erbjudandets genomförande. EA förändrar härmed villkoret ovan så att erbjudandet nu gäller under förbehåll av att det accepteras i sådan utsträckning att EA blir ägare till mer än 50% av totalt antal aktier representerande mer än 50% av rösterna i DICE efter utspädning vid utnyttjande av teckningsoptioner som utestår under det personaloptionsprogram som lanserades 2002. Mot bakgrund av detta förlängs anmälningsperioden till den 20 januari 2005. Vederlaget i erbjudandet om 61 kronor kontant per aktie är oförändrat. Övriga villkor för erbjudandet kvarstår under förlängningen. Under förutsättning att EA fullföljer erbjudandet den 26 januari 2005 beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 27 januari 2005. EA förbehåller sig rätten att förvärva aktier i DICE i marknaden. Styrelsen för DICE har i ett uttalande den 15 november 2004 enhälligt rekommenderat aktieägarna att acceptera EAs erbjudande om 61 kronor per aktie. Nordea Corporate Finance har avgivit ett utlåtande till styrelsen i DICE där erbjudandet bedöms vara skäligt ur finansiell synvinkel. För frågor, kontakta Electronic Arts Director för Investor Relations Tricia Gugler, +1-650-628-7327. För frågor hänvisas media till EA Communications Director Europe, Tiffany Steckler +44-1932-450-703.

Dokument & länkar