Bokslutskommuniké maj–april 2018/19

STOCKHOLM - 29 maj 2019

Fjärde kvartalet

 • Bruttoorderingången ökade med 16 procent till 5 401 (4 656) Mkr och med 8 procent beräknat på oförändrade valutakurser.
 • Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 4 086 (3 409) Mkr och med 12 procent beräknat på oförändrade valutakurser.
 • EBITA ökade med 16 procent till 985 (848) Mkr.
 • EBITA-marginalen uppgick till 24,1 (24,9) procent.
 • Rörelseresultatet var 755 (714) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 536 (502) Mkr. Resultat per aktie var 1,40 (1,31) kr före/efter utspädning.
 • Kassaflödet efter löpande investeringar var 1 359 (979) Mkr.
 • Sex Elekta Unity-ordrar bokades i kvartalet.
 • Bruttoorderingången ökade med 16 procent till 16 796 (14 493) Mkr och med 8 procent beräknat på oförändrade valutakurser.
 • Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 13 555 (11 573) Mkr och med 10 procent beräknat på oförändrade valutakurser.
 • EBITA ökade med 5 procent till 2 477 (2 369) Mkr inklusive en vinst om 70 Mkr avseende en avyttring av verksamhet under året.
 • EBITA-marginalen uppgick till 18,3 (20,5) procent.
 • Rörelseresultatet var 1 696 (1 845) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 1 198 (1 348) Mkr. Resultat per aktie var 3,14 (3,53) kr före/efter utspädning.
 • Kassaflödet efter löpande investeringar var 962 (1 589) Mkr
 • Nettoskulden uppgick till 439 (803) Mkr.
 • 17 Elekta Unity-ordrar bokades under räkenskapsåret.

Helår maj-april

Utdelning för räkenskapsåret 2018/19

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,80 (1,40) kr per aktie för räkenskapsåret 2018/19.


KONCERNEN I SAMMANDRAG

Koncernen i sammadrag
*
Jämfört med föregående räkenskapsår beräknat på oförändrade valutakurser.

Utsikter för räkenskapsåret 2019/20

 • Nettoomsättningstillväxt på 8-10 procent, beräknat på oförändrade valutakurser.
 • EBITA-marginal på omkring 19 procent.


Vd-kommentar

Starkt avslut på ett framgångsrikt år med bevis på Unitys unika styrkor och fortsatta mjukvaruinnovationer  

Ett starkt avslut i fjärde kvartalet summerar ett framgångsrikt år 2018/19. Vi överträffade föregående års försäljningstillväxt med bidrag från alla affärsområden och regioner. Återkopplingen från kliniker understryker Elekta Unitys framstående egenskaper och vår försäljningspipeline har fortsatt att växa, vilket resulterade i en hälsosam orderingång. Orderingången generellt hade en bra tillväxt om 8 procent, både för året och fjärde kvartalet. Vi överträffade det årliga nettoomsättningsmålet och levererade på det justerade målet för EBITA-marginalen. Baserat på vår enastående innovativa produktportfölj, solida finansiella ställning och en ökande pipeline, är jag både trygg och entusiastisk över våra framtidsutsikter.

Kvartal 4 - Ett starkt avslut
Under det sista kvartalet presterade vi ett starkt resultat. Vi uppnådde en kraftig tillväxt i netto-omsättningen och den robusta orderingången fortsatte överlag. Efter myndighetsgodkännanden i Nordamerika fick vi våra första kommersiella Unity-ordrar, både i USA och Kanada. På ESTRO-konferensen i april framgick det ökande intresset vi ser för våra innovativa framsteg inom precisionsbaserad strålbehandling. I tillägg till Unity fick även vår senaste mjukvarulösning MOSAIQ® Plaza och vårt uppgraderade behandlingsplaneringssystem Monaco® HD stor uppmärksamhet. Nettoomsättningen och orderingången utvecklades väl tvärs över segmenten med särskild stark tillväxt inom mjukvara. Bruttomarginalen förbättrades väsentligt och ett minskat rörelsekapital förbättrade vårt kassaflöde, vilket ledde till en bättre kassagenerering för kvartalet.

Fin tillväxt under 2018/19
Under året var efterfrågan på strålterapi fortsatt stark i alla regioner. Vi lyckades öka vår tillväxttakt genom vår innovativa produktportfölj och ett starkt marknadsledarskap i Europa, Mellanöstern och Afrika. Vi uppnådde detta samtidigt som vi förkortade processen från leverans till installation för våra produkter. Jag är väldigt stolt över att det resulterade i ett rekordhögt antal installationer under året. Det bevisar vilken stor leveransförmåga Elekta har. En stark installerad bas är också ett mycket bra fundament för vår serviceverksamhet framöver.

Alla produktområden bidrog till tillväxten, både produkter och service. Vår verksamhet inom mjuvara utvecklades bra under året, och jag är särskilt nöjd med tillväxten i Nordamerika. Leksell Gamma Knife® hade också en mycket stark utveckling, nästan i nivå med det starkaste året historiskt sett.

Elekta Unity utvecklades bra med fin orderingång och försäljning. Efterfrågan på Unitys är klart imponerande och pipeline växer. Dock har några av de förväntade ordrarna i fjärde kvartalet förflyttats in i det nya räkenskapsåret på grund av längre upphandlingsprocesser för Unity. Efter räkenskapsårets utgång har vi fått godkännande från Japan. För närvarande har 45 enheter beställts globalt och jag är övertygad om att vi når vårt mål på 75 enheter till mitten av 2020.

Tittar vi på lönsamheten hade vi en tuff början på året, men lyckades förbättra helårsresultatet med hjälp av ett starkt fjärde kvartal. Jag är nöjd med att bruttomarginalen förbättrades vid årsslutet till följd av en bättre produktmix och framgångsrik produktpositionering. EBITA-marginalen förväntas öka efter de insatser vi gör för att förbättra våra processer, våra kostnadsbesparingar för sålda varor samt när våra investeringar i Unity och Kina resulterar i fortsatt försäljningstillväxt.

Ytterligare tillväxt
För att summera året överträffade vi vårt försäljningsmål och levererade enligt det reviderade målet för EBITA-marginalen. Jag vill tacka alla våra anställda för deras ansträngningar som gett detta resultat. Ett sant teamwork där var och en är viktiga för vår framgång.

Framöver står vi inför en upptrappning av Unitys kommersialisering, inklusive godkännande från myndigheter i Kina och de första kliniska studierna. Vi lägger ytterligare resurser på Elekta Digital för att exempelvis vidareutveckla funktioner för artificiell intelligens som stöder effektivare cancerbehandling. Baserat på våra utsikter är vår guidance för det nya räkenskapsåret en organisk försäljningsökning om 8-10 procent och en EBITA-marginal om cirka 19 procent. Elektas unika innovativa produktportfölj, tillsammans med vår starka orderpipeline, solida finanser och vår organisations starka engagemang för att skapa fortsatt tillväxt, gör mig trygg över vårt medelfristiga scenario och entusiastisk över vår framtid.

Richard Hausmann,
vd och koncernchef

Information till aktieägare

Telefonkonferens
Elekta har en telefonkonferens den 29 maj klockan 10:00 – 11:00 med vd och koncernchef Richard Hausmann och ekonomi- och finansdirektör Gustaf Salford.

För att delta via telefon, vänligen ring fem minuter i förväg.
 • Sverige: +46 (0) 8 566 427 03
 • Storbritannien: +44 (0) 333 300 9260
 • USA: +1 646 722 4903
 
Telefonkonferensen kommer även att sändas via webben (vänligen ring även in för möjligheten att ställa frågor), via följande länk:
http://event.on24.com/wcc/r/2003600-1/2C26486E459138EA3608C1CAEEAA5B15?partnerref=rss-events

# # #

Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2019 kl. 07.30 CET. (REGMAR)

For further information, please contact:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations
Tel: +46 76 611 76 25, e-mail: Cecilia.Ketels@elekta.com 
Time zone: CET: Central European Time

Taggar:

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar