Delårsrapport, maj–juli 2021/22

Report this content

Marknadsåterhämtning med kortsiktiga kostnadsutmaningar

Marknadens återhämtning fortsatte med starkare efterfrågan och bättre tillträde till kunder, särskilt på mer mogna marknader. Orderingången ökade tvåsiffrigt om man bortser från Elektas största order någonsin under första kvartalet föregående år. Installationsvolymerna och intäkterna ökade i linje med nivåerna före pandemin. Vi upplever en tillfällig motvind för vår bruttomarginal på grund av högre kostnader inom leverantörskedjan samt för logistik och service.

Gustaf Salford
Vd och koncernchef

 

 

Första kvartalet

  • Bruttoorderingången uppgick till 3 980 Mkr (4 451), motsvarande en minskning om 4 procent i konstant valuta. När föregående års effekt från Elektas största order någonsin exkluderas var ordertillväxten 17 procent
  • Nettoomsättningen uppgick till 3 009 Mkr (2 981), motsvarande en tillväxt om 8 procent i konstant valuta
  • Bruttomarginalen uppgick till 37,1 procent (45,9), främst på grund av högre kostnader inom leverantörskedjan och för logistik
  • EBIT uppgick till 201 Mkr (335), motsvarande en EBIT-marginal om 6,7 procent (11,2)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,33 kr (0,57) före/efter utspädning
  • Kassaflödet efter löpande investeringar minskade med 371 Mkr till -343 Mkr (26), främst relaterat till lägre resultat, ökade investeringar i FoU och ökat rörelsekapital
  • Vid dagens årsstämma föreslår styrelsen en utdelning på 2,20 kr (1,80) per aktie (betalas i två omgångar) för räkenskapsåret 2020/21. Detta motsvarar 67 procent (63) av nettovinsten för räkenskapsåret 2020/21
 

1 Efter löpande investeringar.
2 Före/efter utspädning.
3 Beräknat på konstant valuta.
4 Jämfört med föregående rullande tolv månaders period aug 2019 – jul 2020 beräknat till konstant valuta.

 

# # #

 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, Elekta AB (publ)
Tel: +46 76 611 76 25, e-post: cecilia.ketels@elekta.com 

Johan Adebäck, CFO, Elekta AB (publ)
Tel: +46 70 873 33 21, e-post: johan.adeback@elekta.com

Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2021 kl. 07.30 CET. (REGMAR)

Om Elekta
I snart femtio år har Elekta lett utvecklingen inom strålbehandling. Våra fler än 4000 anställda jobbar varje dag, jorden runt, för att möjliggöra precisionsbaserad, individanpassad strålbehandling för alla med cancer som behöver det. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm och är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.elekta.com eller följ oss på Twitter, @elekta.

 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar