Delårsrapport maj – januari 2018/19

Report this content

Tredje kvartalet

 • Bruttoorderingången ökade med 19 procent till 4 551 (3 833) Mkr och med 12 procent beräknat på oförändrade valutakurser.
 • Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 3 320 (2 756) Mkr och med 14 procent beräknat på oförändrade valutakurser.
 • EBITA uppgick till 505 (534) Mkr.
 • EBITA-marginalen uppgick till 15,2 (19,4) procent.
 • Rörelseresultatet var 311 (409) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 212 (342) Mkr. Resultat per aktie var 0,55 (0,90) kr före/efter utspädning.
 • Kassaflödet efter löpande investeringar var -222 (479) Mkr.
 • Sju Elekta Unity-ordrar bokades i kvartalet.
 •  Stärkt försäljningspipeline för Elekta Unity. 
 • Bruttoorderingången ökade med 16 procent till 11 395 (9 837) Mkr och med 9 procent beräknat på oförändrade valutakurser.
 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 9 468 (8 164) Mkr och med 10 procent beräknat på oförändrade valutakurser.
 • EBITA uppgick till 1 492 (1 521) Mkr inklusive en vinst om 70 mkr avseende en avyttring av verksamhet i perioden.
 • EBITA-marginalen uppgick till 15,8 (18,6) procent.
 • Rörelseresultatet var 941 (1 131) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 662 (846) Mkr. Resultat per aktie var 1,73 (2,21) kr före/efter utspädning.
 • Kassaflödet efter löpande investeringar var -397 (610) Mkr
 • Nettoskulden uppgick till 1 521 (1 450) Mkr.
 • Elva Elekta Unity-ordrar bokades under perioden.

Maj - januari

 • Bruttoorderingången ökade med 16 procent till 11 395 (9 837) Mkr och med 9 procent beräknat på oförändrade valutakurser.
 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 9 468 (8 164) Mkr och med 10 procent beräknat på oförändrade valutakurser.
 • EBITA uppgick till 1 492 (1 521) Mkr inklusive en vinst om 70 mkr avseende en avyttring av verksamhet i perioden.
 • EBITA-marginalen uppgick till 15,8 (18,6) procent.
 • Rörelseresultatet var 941 (1 131) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 662 (846) Mkr. Resultat per aktie var 1,73 (2,21) kr före/efter utspädning.
 • Kassaflödet efter löpande investeringar var -397 (610) Mkr
 • Nettoskulden uppgick till 1 521 (1 450) Mkr.
 • Elva Elekta Unity-ordrar bokades under perioden.

         KONCERNEN I SAMMANDRAG


*
Jämfört med föregående räkenskapsår beräknat på oförändrade valutakurser.

 

Utsikter för räkenskapsåret 2018/19 uppdaterade

 • Nettoomsättningstillväxt på omkring 8 procent, beräknat på oförändrade valutakurser.
 • EBITA-marginal på omkring 18 procent.

Vd-kommentar

Stärkt ledarskap inom innovation och ökad tillväxt

Vår rapport för det tredje kvartalet visar att vi växer tvåsiffrigt både gällande orderingång och försäljning, vilket beror på det ökade behovet av effektiv cancerbehandling i världen och den starka konkurrenskraften för våra produkter och tjänster. Jag är glad för de sju ordrarna på Elekta Unity i kvartalet. Marginalerna är dock lägre än väntat framförallt beroende på projektmix och pris. Vi har pågående åtgärder för att ändra detta och jag ser stora förbättringsmöjligheter. Vi har fortsatt att stärka vår pipeline för Unity och den feedback vi får från de kliniker som börjat behandla patienter är mycket positiv. Unity lever helt klart upp till löftet att möjliggöra strålbehandling för nya kliniska användningsområden.

Sedan vi berättade om vårt nya strategiska fokus på ledarskap inom precisionsbaserad strålbehandling i september har vi redan gjort tydliga framsteg. Några exempel på hur vi ökat tillgängligheten till avancerad cancerbehandling är genom FDA-godkännande i USA (sk 510k) för Elekta Unity och att de första patienterna i USA därefter kunde behandlas på MD Anderson-kliniken. Vi fick också vår första order på en Elekta Unity i Mellanöstern, priser för bästa design och bästa teknologi för Elekta Unity respektive MOSAIQ® och invigde vår strålbehandlingsakademi i Kina.

Vi har också startat det globala MOMENTUM-programmet, vilket är ett sätt att vetenskapligt visa hur MR-linjäracceleratorer kan användas för att förbättra cancerbehandlingar. Jag ser fram emot att se de klinsika bevisen för vad jag redan hör – att Unity kommer att kunna användas för ytterligare cancerformer och potentiellt förbättra resultaten för patienter.

Vi såg en stark ökning i orderingången i kvartalet summerat till 12 procent i oförändrade valutakurser och 9 procent ackumulerat. Tillväxten understryks av den återkoppling som många kunder, cancerläkare, politiker och andra ger oss om det ökande behovet av kostnadseffektiv cancerbehandling, där precisonsbaserad strålbehandling spelar en väsentlig roll.

Det glädjer mig att se det ökande intresset för Unity – de sju systemen som är beställda under kvartalet bekräftar det. Vi ser också att vår pipeline kontinuerligt växer. Förutom ordern till Mellanöstern har vi också bokat fyra system i EU, ett till Kina och ett till Australien. Det summerar nu till totalt 39 ordrar, i linje med vårt mål på 75 system som vi ska nå i mitten av 2020.

Försäljningen ökade med 14 procent räknat med oförändrade valutakurser i kvartalet och 10 procent ackumulerat, vilket framförallt kan härledas till ett ökat antal installationer i våra regioner. Givet detta och vad vi tror om vårt kommande fjärde kvartal har vi beslutat att höja våra utsikter när det gäller tillväxten för 2018/19 från omkring 7 procent till omkring 8 procent.

Bruttomarginalen föll dock beroende på en sämre projektmix och pris på mogna marknader. Detta tillsammans med den pågående kommersialiseringen av Unity och våra fortsatta investeringar i Kina har betytt att vår EBITA-marginal blev 15,2 procent i kvartalet och till 18,2 procent på rullande 12-månaders bas. Jag är inte nöjd med den marginalnivån och vi har pågående åtgärdsprogram för att motverka denna utveckling, bl a ett program för att reducera produktrelaterade kostnader. Jag ser också stora förbättringmöjligheter i de effektiviseringsprocesser som vi bedriver.

Trots att vi förväntar oss ett starkt fjärde kvartal kommer vi inte kunna kompensera för tappet i EBITA-marginal för helåret. Som en konsekvens har vi därför sänkt våra utsikter för helåret 2018/19 från 20 procents EBITA-marginal till omkring 18 procent.

Vi har nu i fem raka kvartal redovisat ordertillväxt och Elekta fortsätter att utvecklas i rätt riktning och enligt den strategi som vi stakat ut. Jag är glad för det fina gensvar vi får från cancerkliniker som börjat behandla med Unity och det stora intresse våra produkter möter. Med detta i åtanke har jag fortsatt stark tilltro till vår framtida utveckling.

Richard Hausmann

Vd och koncernchef

Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 07.30 CET. (REGMAR)

Om Elekta
I snart femtio år har Elekta lett utvecklingen inom strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda jobbar varje dag, jorden runt, för att möjliggöra precisionsbaserad, individanpassad strålbehandling för alla med cancer som behöver det. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm och är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information besök http://www.elekta.com eller följ oss på Twitter, @elekta.

Dokument & länkar