Delårsrapport maj – juli 2018/19

Första kvartalet 

 • Bruttoorderingången ökade med 16 procent till 3 174 (2 738) Mkr och med 12 procent beräknat på oförändrade valutakurser.
 • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 2 819 (2 504) Mkr och med 10 procent beräknat på oförändrade valutakurser.
 • EBITA uppgick till 386 (420) Mkr inklusive en vinst om 76 mkr avseende en avyttring av verksamhet under perioden.
 • EBITA -marginalen uppgick till 13,7 (16,7) procent.
 • Rörelseresultatet var 238 (281) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 166 (199) Mkr. Resultat per aktie var 0,43 (0,52) kr före/efter utspädning.
 • Kassaflödet efter löpande investeringar var -542 (-95) Mkr. 
 • Nettoskulden uppgick till 1 307 (1 912) Mkr. 
 • Fyra Elekta Unity-ordrar bokades under kvartalet.

Utsikter för räkenskapsåret 2018/19 återupprepade

 • Nettoomsättningstillväxt om cirka 7 procent, beräknat på oförändrade valutakurser.
 • EBITA-marginal om cirka 20 percent.

 
Verkställande direktören kommenterar

Det är glädjande att rapportera att vi i många avseenden levererade ett bra första kvartal. Det präglades av en stabil marknadsutveckling, order på Elekta Unity och ett antal vunna upphandlingar, vilket ledde till en ökning av orderingången på 12 procent jämfört med föregående år och beräknat på oförändrade valutakurser. I regionerna Nord- och Sydamerika och Europa, Mellanöstern och Afrika steg orderingången med 23 respektive 15 procent. Asien återvände till tillväxt under kvartalet med en ökning på 8 procent i Kina och dubbelt så mycket i Japan. Vi uppskattar att den globala marknadstillväxten under de senaste 12 månaderna har varit 7 procent och vi ser fortsatt positivt på marknaden i samtliga regioner.

Nettoomsättningen ökade med 10 procent under första kvartalet. Försäljningen av linjäracceleratorer utvecklades starkt, särskilt på tillväxtmarknaderna, likaså tillväxten inom samtliga mjukvarusegment. Våra serviceintäkter växte med 8 procent. Vi fortsätter att investera i långsiktigt lönsam tillväxt. Där ingår en expansion av den kommersiella organisationen och marknadsföring samt aktiviteter för att stärka vår roll som ledande inom precisionsdriven strålbaserad medicin.

Vi rapporterade en EBITA-marginal om cirka 20 procent för den rullande 12-månadersperioden. Bruttomarginalen under kvartalet uppgick dock till 39,1 procent, en minskning jämfört med föregående år främst till följd av högre volymer på tillväxtmarknader och en ogynnsam projektmix i kvartalet. Vi är övertygade om att bruttomarginalen kommer att öka under återstoden av året, främst relaterat till förbättrad geografisk mix och projektmix samt Elekta Unity-intäkter.

Kassagenereringen för den rullande 12-månadersperioden uppgick till 78 procent. Under första kvartalet påverkades kassaflödet av en minskning av förskott från kunder samt högre lagernivåer. Det är en temporär effekt som beror den starka omsättningstillväxten i kvartalet samt på färre utleveranser och därmed lägre fakturering, eftersom vi nu fokuserar på att starta projektinstallationer och ytterligare korta ledtiderna. Vi har också byggt upp vårt lager inför kommande installationer av Elekta Unity.

Elekta Unity har nyligen nått tre milstolpar: CE-märkning i Europa, de första patienterna har behandlats med det kliniskt godkända systemet och ansökan om marknadsgodkännande i USA har lämnats in till den amerikanska läkemedels­myndig­heten FDA. Jag är övertygad om att Elekta Unity är framtiden för strålterapi och ett oöverträffat system för precisionsdriven strålbaserad medicin. Detta bekräftas av det mycket stora intresse som kunderna visar. Ett tydligt exempel är det seminarium om MR-strålterapi som UMC Utrecht höll nyligen, där över 300 personer deltog från universitet och sjukhus runt om i hela världen.

Under kvartalet bokade vi fyra nya beställningar av Unity-system, vilket innebär att vi totalt har sålt 32 system. Den feedback vi får från våra kunder bekräftar potentialen hos Unity att erbjuda varje patient en möjlighet till en mer skräddarsydd strålbehandling med högsta precision och minskad risk för komplikationer.

För att stärka vår portfölj förvärvade vi nyligen två företag: Acumyn och dess integrerade kvalitetshanteringssystem AQUA och PalabraApps som hjälper till att förbättra vårt kliniska arbetsflöde inom Elektas onkologiinformationssystem MOSAIQ®. Under kvartalet avyttrade vi också vår MEG-verksamhet.

Vi ser en fortsatt ökande efterfrågan på avancerad cancervård och våra utsikter för helåret är positiva och oförändrade: vi förväntar oss att nettoomsättningen kommer att växa med 7 procent och att vi kommer att nå en EBITA-marginal på omkring 20 procent för innevarande räkenskapsår.

Richard Hausmann
Vd och koncernchef  


Information till aktieägare

Telefonkonferens

Elekta har en telefonkonferens den 30 augusti klockan 10:00 – 11:00 med vd och koncernchef Richard Hausmann och ekonomi- och finansdirektör Gustaf Salford.

För att delta via telefon, ring cirka 5 minuter i förväg.

Sverige: +46 (0)8 566 42 690
Storbritannien: +44 (0) 203 008 98 01
USA: +1 855 753 22 36

Webbsändningen kan nås via följande länk:

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1484137&s=1&k=39E555725E4C5C2CC7AFBC63D03E1012

Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 07.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Salford
Ekonomi- och finansdirektör
Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 487
gustaf.salford@elekta.com

Johan Andersson
Director Investor Relations
Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 415
johan.andersson@elekta.com

Taggar:

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar