Delårsrapport maj-januari 2017/18

Report this content

Tredje kvartalet

 • Bruttoorderingången uppgick till 3 833 (3 653) Mkr, en ökning med 9 procent beräknat på oförändrade valutakurser och 5 procent i SEK. Tillväxten var stark i Nordamerika, Kina, Sydostasien, Australien och Östeuropa.
 • Nettoomsättningen uppgick till 2 747 (2 673) Mkr, en ökning med 7 procent beräknat på oförändrade valutakurser och 3 procent i SEK.
 • Justerad EBITA* uppgick till 502 (325) Mkr. Jämförelsestörande poster uppgick till 0 (-58) Mkr och kundförluster uppgick till -10 (-1) Mkr.
 • Effekten av valutakursförändringar jämfört med föregående år uppgick till cirka 30 (30) Mkr inklusive valutasäkringar.
 • Justerad EBITA*-marginal uppgick till 18 (12) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 366 (144) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 308 (42) Mkr. Resultat per aktie var 0,81 (0,11) kr före/efter utspädning.
 • Kassaflödet efter löpande investeringar förbättrades till 479 (223) Mkr.
 • Två nya Elekta Unity-ordrar bokades under kvartalet.
 • Elekta står fast vid att nå en EBITA-marginal* på >20 procent, men för det här räkenskapsåret förväntar sig bolaget att nå en EBITA-marginal* på cirka 19 procent. Justeringen beror på mindre fördelaktiga valutakurseffekter tillsammans med inverkan från den tidigare kommunicerade förseningen av Elekta Unity.

Maj-januari 2017/18

 • Bruttoorderingången uppgick till 9 838 (9 698) Mkr, en ökning med 3 procent beräknat på oförändrade valutakurser och 1 procent i SEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 7 719 (6 989) Mkr, en ökning med 13 procent beräknat på oförändrade valutakurser och 10 procent i SEK.
 • Justerad EBITA* uppgick till 1 197 (882) Mkr. Jämförelsestörande poster uppgick till 0 (-264) Mkr och kundförluster till -38 (-30) Mkr.
 • Effekten av valutakursförändringar jämfört med föregående år uppgick till cirka 10 (240) Mkr inklusive valutasäkringar.
 • Justerad EBITA*-marginal uppgick till 16 (13) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 769 (250) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 555 (33) Mkr. Resultat per aktie var 1,45 (0,08) kr före/efter utspädning.
 • Kassaflödet efter löpande investeringar förbättrades till 610 (28) Mkr.

*Justerad för jämförelsestörande poster och kundförluster 

Verkställande direktören kommenterar

Vår utveckling i det tredje kvartalet var stark. Både orderingången och nettoomsättningen ökade samtidigt som vi förbättrade kassaflödet och upprätthöll ett lågt rörelsekapital. Unity fortsatte sin positiva utveckling med ytterligare tre vunna ordrar sedan den senaste rapporten. Vi står fast vid att vi ska nå en EBITA-marginal på över 20 procent, men för det här räkenskapsåret förväntar vi oss att nå en EBITA-marginal på cirka 19 procent.

Orderingången* ökade med 9 procent under kvartalet och med 3 procent under de första nio månaderna. Det är glädjande att vi stärker vår ledande position på den viktiga kinesiska marknaden samtidigt som Nordamerika fortsätter att förbättras. Samtidigt visar vi god tillväxt i Östeuropa, Sydostasien och Australien. I Europa var utvecklingen som väntat blandad, vilket främst ska ses som en följd av en utmanande jämförelse med föregående år.

Nettoomsättningen* ökade med 7 procent under kvartalet och med 13 procent för de första nio månaderna. Vi hade goda leveransvolymer av linjäracceleratorer och en fortsatt positiv trend för Leksell Gamma Knife®. Ser vi till vår installerade bas av behandlingssystem så har den ökat med 6 procent jämfört med föregående år. Det är en viktig drivkraft för serviceverksamheten, vilken lägger grunden för stabila och återkommande intäkter över tid.

Bruttomarginalen för det tredje kvartalet ökade till 42,0 procent drivet av högre volymer och COGS-besparingar. Ökningen motsvarar en förbättring med 2,3 procentenheter från föregående år. För samma period ökade den justerade EBITA-marginalen med över 6 procentenheter till 18,3 procent. Vi ser en ökande efterfrågan på avancerad cancervård och vi kommer att fortsätta att förbättra marginalerna framöver. Vi står fast vid att vi ska nå en EBITA-marginal på över 20 procent, men för det här räkenskapsåret förväntar vi oss att nå en EBITA-marginal på cirka 19 procent. Justeringen beror på mindre fördelaktiga valutakurseffekter tillsammans med inverkan från den tidigare kommunicerade förseningen av Elekta Unity.

Kommersialiseringen av Unity är vårt främsta fokus för tillfället. Säkerställandet av CE-märkningen under det första halvåret 2018 och efterföljande FDA-godkännande utvecklas väl och enligt plan. Samtidigt är vi glada över att se hur intresset för Unity stadigt växer, vilket är något som tydligt återspeglas i de tre nya kunder som har tillkommit sedan den senaste rapporten: Townsville Cancer Center i Australien och Sun Yat-sen University Cancer Center i Kina tillkom under kvartalet, och strax efter kvartalets utgång förvärvade också Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York ett forskningssystem. Det innebär att vi nu har totalt 21 kunder. Inom MR-linac-konsortiet ligger nu fokus på bildtagning av frivilliga patienter. Resultaten visar en mycket hög bildkvalitet som ligger helt i linje med diagnosstandarden för ett MRI-system på 1,5 Tesla. Våra kunder kommer att få tillgång till avancerade bildsekvenser med möjligheter till funktionell bildtagning vid tidpunkten för CE-märkning.

En annan viktig del av vår befintliga och framtida verksamhet är Elekta Digital som har en betydande potential att utveckla och samtidigt effektivisera hur strålterapi administreras. Det under kvartalet inledda samarbetet med IBM Watson Oncology är ett utmärkt exempel. Ett mål med samarbetet är att i hög grad automatisera framtagandet av behandlingsplaner med hjälp av artificiell intelligens för att kunna omvandla big data till skräddarsydda cancerbehandlingar för enskilda patienter. Möjligheterna är mycket spännande och vi ser fram emot att vara pionjärer inom området.

Sammanfattningsvis visar det tredje kvartalet att vi rör oss i rätt riktning och bygger upp en stabil plattform för Elektas långsiktiga tillväxt. Dock återstår det fortfarande mycket arbete. Vårt fokus ligger även fortsättningsvis på Unity-projektet, förbättringar av processer och verksamhet, kostnadskontroll och marginalökningar. Tack för ert fortsatta intresse och stöd till Elekta och tack även till våra medarbetare för ett fortsatt engagemang i vårt bolag och våra kunder.

Richard Hausmann, vd och koncernchef

* Jämfört med föregående räkenskapsår beräknat på oförändrade valutakurser. 

Information till aktieägare

Telefonkonferens

Elekta har en telefonkonferens den 2 mars 2018 klockan 10:00 – 11:00 med vd och koncernchef Richard Hausmann och ekonomi- och finansdirektör Gustaf Salford.

För att delta via telefon, ring cirka 5 minuter i förväg.

Sverige: +46 (0) 8 566 426 91
Storbritannien: +44 (0) 203 008 9808
USA: +1 855 753 2237

Webbsändningen kan nås via följande länk:

http://event.on24.com/wcc/r/1610945-1/DED93131C299D012C6AE58D8B0CA96B6?partnerref=rss-events 

Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2018 kl. 07.30 CET.  (REGMAR) 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Salford
Ekonomi- och finansdirektör
Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 487
gustaf.salford@elekta.com

Johan Andersson
Director Investor Relations
Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 415
johan.andersson@elekta.com

Tobias Bülow
Director Financial Communications
Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 734
tobias.bulow@elekta.com


Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 1 juni, 2018

Maj-april 2017/18

Delårsrapport 30 augusti, 2018

Maj – juli 2018/19

Årsstämma 2018 30 augusti, 2018

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar