Elekta tecknar avtal om förvärv av Nucletron – kompletterar produktsortimentet med världsledande brachy-teknologi

Pressmeddelande
Stockholm den 21 juni 2011

Enligt avtalet förvärvar Elekta Nucletron för 365 miljoner Euro kontant. Förvärvet förväntas bidra positivt till Elektas kassaflöde inom ett år. Affären kräver godkännande av konkurrensmyndighet och beräknas slutföras under början av hösten 2011.

Genom samgåendet kommer Elekta att kunna erbjuda kompletta lösningar för planering och utförande av strålbehandlingar och stärka sin förmåga att tillgodose cancerpatienters och vårdgivares kliniska behov över hela världen.

Elekta meddelar idag att ett avtal träffats om att förvärva Nucletron, som är världens ledande företag inom planering och genomförande av strålbehandlingsformen brachy-terapi. Nucletron är världsmarknadsledande inom brachy-terapi och redovisade 2010 en omsättning på 128 miljoner Euro och ett EBITDA-resultat på 26 miljoner Euro.

Nucletron kommer att tillföra omkring 1 000 kunder till Elektas befintliga kundbas på över 5 000. Mellan de båda företagen finns åtskilliga synergier när det gäller produkter och teknologi. Samgåendet kommer att leda till förbättrade lösningar för kunder och patienter och göra det möjligt för den sammanslagna koncernen att dra fördelar av Nucletrons kunnande inom brachy-terapi tillsammans med Elektas globala närvaro, speciellt på tillväxtmarknader.

Enligt villkoren i avtalet kommer Elekta att betala en kontant köpeskilling om 365 miljoner Euro för förvärvet av Nucletron på kassa och skuldfri basis. Transaktionen, som godkänts av båda bolagens styrelser, är föremål för konkurrensgodkännande och förväntas slutföras under början av hösten 2011.

Förvärvet förväntas bidra positivt till Elektas nettoresultat, före justeringar för icke kassaflödespåverkande effekter, inom ett år. Transaktionen finansieras genom företagets kassa samt tillgängliga kreditfaciliteter. Verksamheten proforma kommer även fortsättningsvis att ha en stark finansiell ställning.

– Elekta och Nucletron har länge varit samarbetspartners. Nucletrons anställda är mycket kompetenta, och företaget har skapat en verkligt marknadsledande verksamhet. Genom att gå samman skapar vi nya möjligheter för våra patienter, kunder, anställda och aktieägare, säger Elektas verkställande direktör och koncernchef Tomas Puusepp.

– Genom samgåendet med Nucletron stärks Elektas produktportfölj, betydande nya möjligheter öppnas upp, och vi ökar vår geografiska räckvidd och distributionskapacitet.

– Vår integrerade produktportfölj blir särskilt betydelsefull, eftersom kombinationen av brachy-terapi och extern strålbehandling fortsätter att utvecklas som en ledande behandlingsmetod mot cancer i hela världen, tillägger han.

– Genom att vi går samman med Elekta blir Nucletron del i en världsledande leverantör för behandling av många cancerformer. Jag är övertygad om att samgåendet ger en unik möjlighet att realisera den fulla potentialen i Nucletron, få kritisk massa och kunna investera i fortsatt utveckling av brachy-terapin. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med våra nya kollegor, säger Nucletrons verkställande direktör Jos Lamers.

Bank of America Merril Lynch har varit Elektas finansiella rådgivare för transaktionen och NautaDutilh juridiska rådgivare. Jefferies International har varit finansiella rådgivare till Nucletron, och juridisk rådgivare var Allen & Overy.

För frågor vänligen kontakta:
Stina Thorman Vice President Corporate Communications på +46 8 587 25437.

Elekta bjuder in till telefon- och webbkonferens för analytiker och media. Webbkonferensen äger rum klockan 10.00. Vänligen registrera ert deltagande på http://webeventservices.stream57.com/20062011elekta/

Det är också möjligt att delta via telefon. Ange mötesnummer: 898145

Telefonnummer, Sverige: +46 (0)8 505 20 110
Telefonnummer, Nederländerna: +31 (0)20 7965 008
Telefonnummer, Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077
Telefonnummer, USA: +1 334 323 6201

Ovanstående information är sådan som Elekta AB (publ) skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och / eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 07.00 den 21 juni 2011.

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta. Elekta har cirka 2 800 medarbetare globalt. Nettoomsättningen uppgick till MSEK 7 904 och EBITDA till MSEK 1744. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Om Nucletron
Nucletron tillhandahåller högteknologiska lösningar för strålbehandling av cancer som tillgodoser behoven hos patienter, vårdgivare och sjukvårdsspecialister världen runt. Nucletron är världsledande inom brachy-terapi, en mycket exakt, effektiv och väl beprövad behandlingsform, anpassad efter patienternas individuella behov. Företaget arbetar tillsammans med klinikteam för att ständigt förbättra och utveckla en innovativ produktportfölj av integrerade produkter, mjukvara och tjänster som säkerställer goda behandlingsresultat.

Nucletron har över 500 anställda, kontor i 18 länder och distribution i mer än 100 länder runt om i världen. Huvudkontoret ligger i Veenendaal, Nederländerna. Webbplats: www.nucletron.com

Prenumerera

Dokument & länkar