Kommuniké från Elektas årsstämma 2018

STOCKHOLM, 30 augusti 2018 – Årsstämman beslutade följande:

Utdelning och disposition av bolagets resultat
Av bolagets disponibla vinstmedel, 2 474 667 003 kronor, ska utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 1,40 kronor per aktie. Återstoden ska balanseras i ny räkning. Utdelningen ska fördelas på två utbetalningstillfällen om 0,70 kronor per utbetalning. Den första avstämningsdagen fastställdes till måndagen den 3 september 2018 och den andra avstämningsdagen fastställdes till måndagen den 4 mars 2019. Utdelningen beräknas utbetalas torsdagen den 6 september 2018 respektive torsdagen den 7 mars 2019.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen per den 30 april 2018. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017/18.

Styrelse och utskott
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av nio ledamöter utan suppleanter. Annika Espander Jansson, Laurent Leksell, Caroline Leksell Cooke, Johan Malmquist, Tomas Puusepp, Wolfgang Reim, Jan Secher och Birgitta Stymne Göransson omvaldes som ledamöter i styrelsen. Cecilia Wikström valdes till ny styrelseledamot. Laurent Leksell omvaldes som styrelseordförande.

Följande arvoden fastställdes: 1 165 000 (1 130 000) kronor till styrelsens ordförande, 500 000 (485 000) kronor vardera till externa styrelseledamöter, 110 000 (110 000) kronor till ordföranden och 75 000 (75 000) kronor till annan ledamot i bolagets ersättningsutskott, 225 000 (225 000) kronor till ordföranden och 135 000 (135 000) kronor till annan ledamot i bolagets revisionsutskott. Arvode eller ersättning för utskottsarbete ska inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Revisorer
Vid stämman omvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Johan Engstam, som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2019. Arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Prestationsbaserat Aktieprogram 2018
Stämman beslutade om införande av Prestationsbaserat Aktieprogram 2018. Programmet omfattar den verkställande direktören, ledande befattningshavare, seniora chefer och utvalda nyckelpersoner, allt som allt cirka 180 anställda, med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i Elekta efter utgången av en ettårig prestationsperiod förutsatt fortsatt anställning inom koncernen till och med utgången av verksamhetsåret 2020/2021. Det totala antalet aktier som kan komma att tilldelas är beroende av graden av uppfyllande av ett prestationsmål, EPS-tillväxt över en ettårig prestationsperiod. För PSP 2018 är miniminivån att EPS 2018 är högre än EPS 2017. För att uppnå maximinivån krävs att EPS 2018 är åtminstone 32 procent högre än EPS 2017. Prestationsmålet ska justeras vid händelser som påverkar antalet utestående aktier i bolaget, eller vid oförutsedda väsentliga händelser som påverkar Elekta-koncernens verksamhet eller på annat sätt påverkat prestationsmålet och om styrelsen så finner det relevant. För det fall bolaget beslutar om förändringar i dess redovisningsprinciper eller fattar beslut om att uppta omstruktureringskostnader kan styrelsen komma att fatta beslut om förändringar i prestationsmålet för Prestationsbaserat Aktieprogram 2018. Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram 2018 och en aktiekurs om 100 kronor erfordras maximalt 942 500 aktier av serie B för att fullgöra åtaganden under programmet, inklusive sociala avgifter, motsvarande cirka 0,25 procent av det totala antalet utestående aktier och kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, beräknas uppgå till cirka 94 250 000 kronor.

Förvärv respektive överlåtelse av egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av totala antalet aktier i bolaget. Stämman bemyndigade också styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta egna aktier i samband med finansiering av företagsförvärv och andra strategiska investeringar och förvärv och med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2018 beslutade stämman att avslå styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier till anställda för att säkerställa leverans under programmet. Styrelsen kommer att undersöka andra möjligheter för att säkerställa leveransåtagandena med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2018.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2016 och 2017 bemyndigade stämman styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm överlåta högst 180 000 aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Johan Andersson, Director Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Oskar Bosson, Global EVP Corporate Communications and Investor Relations
Tel: +46 70 410 7180, e-post: 
Oskar.Bosson@elekta.com  
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2018 klockan 16.30 CET.
(REGMAR) 


Om Elekta
Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Taggar:

Om oss

Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

Prenumerera

Dokument & länkar