Kommuniké från Elektas årsstämma 2019

Report this content

STOCKHOLM, 22 augusti 2019 – Årsstämman omvalde samtliga styrelseledamöter utom Annika Espander Jansson som hade avböjt omval. Årsstämman beslutade bland annat att lämna en utdelning om 1,80 kr per aktie och att införa ett nytt prestationsbaserat aktieprogram.

Årsstämman beslutade följande:

Utdelning och disposition av bolagets resultat
Av bolagets disponibla vinstmedel, 2 550 414 301 kronor, ska utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 1,80 kronor per aktie. Återstoden ska balanseras i ny räkning. Utdelningen ska fördelas på två utbetalningstillfällen om 0,90 kronor per utbetalning. Den första avstämningsdagen fastställdes till måndagen den 26 augusti 2019 och den andra avstämningsdagen fastställdes till måndagen den 24 februari 2020. Utdelningen beräknas utbetalas torsdagen den 29 augusti 2019 respektive torsdagen den 27 februari 2020.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen per den 30 april 2019. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018/19.

Styrelse och utskott
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Laurent Leksell, Caroline Leksell Cooke, Johan Malmquist, Tomas Puusepp, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson och Cecilia Wikström omvaldes som ledamöter i styrelsen. Laurent Leksell omvaldes som styrelseordförande.

Följande arvoden fastställdes: 1 280 000 (1 165 000) kronor till styrelsens ordförande, 550 000 (500 000) kronor vardera till externa styrelseledamöter, 115 000 (110 000) kronor till ordföranden och 80 000 (75 000) kronor till annan ledamot i bolagets ersättningsutskott, 240 000 (225 000) kronor till ordföranden och 150 000 (135 000) kronor till annan ledamot i bolagets revisionsutskott. Arvode eller ersättning för utskottsarbete ska inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Revisorer
Vid stämman nyvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (”EY”) som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2020. EY har upplyst valberedningen att om EY väljs ska den auktoriserade revisorn Rickard Andersson vara huvudansvarig revisor. Arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Stämman godkände riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Prestationsbaserat Aktieprogram 2019
Stämman beslutade om införande av Prestationsbaserat Aktieprogram 2019. Programmet omfattar den verkställande direktören, ledande befattningshavare och utvalda nyckelpersoner, allt som allt cirka 30 anställda, med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i Elekta efter utgången av en treårig prestationsperiod förutsatt fortsatt anställning inom koncernen till och med utgången av verksamhetsåret 2021/2022. Det maximala antalet aktier som kan komma att tilldelas är beroende av graden av uppfyllande av ett prestationsmål, Elektas totala aktieägaravkastning (”TSR”) jämfört med OMXS30 över en tre-årsperiod. För Prestationsbaserat Aktieprogram 2019, är miniminivån att Elektas TSR är minst +0,1 procent över index för OMXS30. För att uppnå maximinivån krävs att Elektas TSR är lika med +15 procent eller högre än index för OMXS30. Prestationsmålet ska justeras vid händelser som påverkar antalet utestående aktier i bolaget, eller vid oförutsedda väsentliga händelser som påverkar Elekta-koncernens verksamhet eller på annat sätt påverkat prestationsmålet och om styrelsen så finner det relevant. För det fall att redovisningsprinciper ändras eller om bolaget fattar beslut om att uppta omstruktureringskostnader kan styrelsen komma att fatta beslut om förändringar i prestationsmålet för Prestationsbaserat Aktieprogram 2019.

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram 2019 och en aktiekurs om 120 kronor, erfordras maximalt 715 356 aktier av serie B för att fullgöra åtaganden under programmet (inklusive sociala avgifter), motsvarande cirka 0,19 procent av det totala antalet utestående aktier. Under ovan antaganden beräknas kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, uppgå till cirka 85 842 715 kronor.

Förvärv respektive överlåtelse av egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av totala antalet aktier i bolaget. Stämman bemyndigade också styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta egna aktier i samband med finansiering av företagsförvärv och andra strategiska investeringar och förvärv och med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2019 beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier till ett antal av högst 800 000 aktier av serie B och att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm överlåta högst 240 000 aktier i syfte att täcka vissa avgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2017 och 2018 bemyndigade stämman styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm överlåta högst 240 000 aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 76 611 76 25, e-post: cecilia.ketels@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2019 klockan 17.00 CET. (REGMAR)

Om Elekta
I snart femtio år har Elekta lett utvecklingen inom strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda jobbar varje dag, jorden runt, för att möjliggöra precisionsbaserad, individanpassad strålbehandling för alla med cancer som behöver det. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm och är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.elekta.com eller följ oss på Twitter, @elekta.

Taggar:

Dokument & länkar