Kommuniké från Elektas årsstämma 2020

Report this content

STOCKHOLM, 26 augusti 2020 – Elekta AB (publ) har hållit årsstämma den 26 augusti 2020. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Anförande där tillförordnade vd och koncernchefen beskriver året som gick och adresserar frågor från aktieägare finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.elekta.com. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut. För fullständiga detaljer avseende samtliga beslut hänvisas till årsstämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.elekta.com.

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och vd och koncernchefen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019/20. 

Utdelning och disposition av bolagets resultat
Stämman beslutade att disponera årets resultat innebärande att utdelning till aktieägarna ska ske med ett belopp motsvarande 0,90 kronor per aktie och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till fredagen den 28 augusti 2020. Utdelningen beräknas utbetalas onsdagen den 2 september 2020. 

Styrelse och utskott
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Laurent Leksell, Caroline Leksell Cooke, Johan Malmquist, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson och Cecilia Wikström omvaldes som ledamöter i styrelsen. Laurent Leksell omvaldes som styrelseordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvodet ska vara oförändrat i förhållande till föregående år, innebärande att arvode ska utgå med 1 280 000 kronor till styrelsens ordförande, med 550 000 kronor till ordinarie stämmovald styrelseledamot, med 115 000 kronor till ordföranden och med 80 000 kronor till annan ledamot i bolagets ersättnings- och hållbarhetsutskott, med 240 000 kronor till ordföranden och med 150 000 kronor till annan ledamot i bolagets revisionsutskott. Beslutades att arvode eller ersättning för utskottsarbete inte ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Revisor
Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Rickard Andersson, omvaldes till bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Prestationsbaserat Aktieprogram 2020
Stämman beslutade om införande av Prestationsbaserat Aktieprogram 2020 och om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2020.

Programmet omfattar vd och koncernchef, ledande befattningshavare och utvalda nyckelpersoner, allt som allt cirka 30 anställda, med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i Elekta efter utgången av en treårig prestationsperiod förutsatt fortsatt anställning inom koncernen till och med utgången av verksamhetsåret 2022/2023. Det maximala antalet aktier som kan komma att tilldelas är beroende av graden av uppfyllande av ett prestationsmål, Elektas totala aktieägaravkastning (”TSR”) jämfört med OMXS30 över en tre-årsperiod. För Prestationsbaserat Aktieprogram 2020, är miniminivån att Elektas TSR är minst +0,1 procent över index för OMXS30. För att uppnå maximinivån krävs att Elektas TSR är lika med +15 procent eller högre än index för OMXS30. Prestationsmålet ska justeras vid händelser som påverkar antalet utestående aktier i bolaget, eller vid oförutsedda väsentliga händelser som påverkar Elekta-koncernens verksamhet eller på annat sätt påverkat prestationsmålet och om styrelsen så finner det relevant. För det fall att redovisningsprinciper ändras eller om bolaget fattar beslut om att uppta omstruktureringskostnader kan styrelsen komma att fatta beslut om förändringar i prestationsmålet för Prestationsbaserat Aktieprogram 2020.

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram 2020 och en aktiekurs om 87 kronor, erfordras maximalt 901 164 aktier av serie B för att fullgöra åtaganden under programmet (inklusive sociala avgifter), motsvarande cirka 0,23 procent av det totala antalet utestående aktier. Under ovan antaganden beräknas kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, uppgå till cirka 78 401 626 kronor.

Förvärv respektive överlåtelse av egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier av serie B att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av totala antalet aktier i bolaget. Stämman bemyndigade också styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta egna aktier av Serie B i samband med finansiering av företagsförvärv och andra strategiska investeringar och förvärv och med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2020 beslutade stämman att högst 1 000 000 aktier av serie B får överlåtas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm överlåta högst 485 830 egna aktier av serie B i syfte att täcka vissa avgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Valberedningsinstruktion
Stämman beslutade om instruktion för tillsättande av valberedning.

Bolagsordningsändring
Stämman beslutade att ändra punkt 8 i bolagsordningen genom att ta bort information om avstämningsdag som en anpassning till kommande lagändring. Därtill beslutade stämman dels om att införa en ny punkt i bolagsordningen angående insamling av fullmakter och poströstning samt om vissa icke-materiella ändringar hänförliga till formalia. 

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations
Tel: +46 76 611 76 25, e-post:
cecilia.ketels@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2020 klockan 15.00 CET. (REGMAR)

 

Om Elekta
I snart femtio år har Elekta lett utvecklingen inom strålbehandling. Våra mer än 4000 anställda jobbar varje dag, jorden runt, för att möjliggöra precisionsbaserad, individanpassad strålbehandling för alla med cancer som behöver det. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm och är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information besök
www.elekta.com eller följ oss på Twitter, @elekta.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar