Bokslutsrapport år 2000 - Elevate AB (publ)

Bokslutsrapport år 2000 - Elevate AB (publ) Elevate redovisar en förlust för år 2000 på 52,6 MSEK. Resultatet påverkas huvudsakligen av uppstartskostnader för dotterbolagen samt jämförelsestörande poster av engångskaraktär. Jämförelsestörande poster består av slutuppgörelse och nedskrivning av fordran gentemot Cellfabriken AB samt nedskrivning av aktier i intressebolaget Streaming Fridge AB. Under året har TecTown International AB väsentligt ökat sin rekrytering, vilket har inneburit kostnader. TecTown har nu nått breakeven och tror på en fortsatt omsättningsökning. NextGenerationSystems Sweden AB har påbörjat sin första installation och under år 2001 förväntas antalet installationer öka. För Software Express AB har det gångna året präglats av omstruktureringar för att uppnå en mer positiv lönsamhetsutveckling. Mot bakgrund av detta är utsikterna för 2001 positiva och resultatprognosen på 4 miljoner står fast. Goodwill skrivs av på 10 år. Jan-Dec Prognos 2000 2001 Nettoomsättning (TSEK) 31.123 100.500 Resultat efter finansiella poster -52.626 4.200 (TSEK) Förlust per aktie (SEK) -0,61 Soliditeten uppgår till (%) 80 Jämförelsestörande poster (TSEK) -26.146 Kassaflöde för 2001 Positivt Eget kapital per aktie (SEK) 1,10 Koncernens resultaträkning år 2000 (TSEK) Koncernens balansräkning 2000-12-31 (TSEK) Nettoomsättning 31.123 Anläggningstillgång 16.741 ar Övriga 1.000 Goodwill 89.041 rörelseintäkter Omsättningstillgång 8.391 ar Tjänster och -25.166 Kassa och bank 2.204 handelsvaror Övriga kostnader -16.709 Summa tillgångar 116.377 Personalkostnader -13.315 Avskrivningar -3.745 Eget kapital 94.074 Finansiella poster 332 Långfristiga 2.937 skulder Jämförelsestörande -26.146 Kortfristiga 19.366 poster skulder Resultat före skatt -52.626 Summa skulder 116.377 och goodwill Elevates ordinarie bolagsstämma äger rum den 26 april 2001. Stockholm den 28 februari 2001 Elevate AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Bertil Haglund, CFO Elevate AB, på 08-503 103 95 eller bertil.haglund@elevategroup.com För mer information om Elevate AB, se www.elevategroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00890/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00890/bit0002.pdf

Dokument & länkar