Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Report this content

 

Första kvartalet (januari-mars 2022)

  • Rörelseresultatet uppgick till -4 741 051 (-2 404 551) SEK
  • Periodens resultat uppgick till -4 754 615 (-2 404 489) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –5 333 226 (-3 481 034) SEK
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,24 (-0,20) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,24 (-0,20) SEK.

 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet

      Elicera Therapeutics säkrar 5 miljoner SEK i bidragsfinansiering från Vinnova för att utveckla en automatiserad tillverkningsprocess av CAR T-celler

  • Bolagsstämma hålls 7 mars. Styrelsen omväljs förutom Karin Hoogedoorn som avböjt omval.
  • Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Biomedical Engineering om iTANK-plattformens verkningsmekanism och data som indikerar dess universella kompatibilitet med andra CAR T-cellsterapier.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

 

 

VD ord

Publicering av iTANK-data i en av världens högst rankade vetenskapliga tidskrifter sänder viktiga signaler till potentiella partners.

 

iTANK genererar intresse från potentiella partners

Vi kunde nyligen rapportera att proof-of-concept data för iTANK-plattformen har publicerats i den vetenskapliga tid­skriften Nature Biomedical Engineering. Med en Impact Score på 25,7 är Nature Biomedical Engineering en av de absolut mest inflytelserika vetenskapliga tidskrifterna inom sitt områ­de, vilket innebär att den tillhör de två procent högst rankade vetenskapliga tidskrifterna i världen (+10 Impact score). Publi­ceringen är därför en signifikant fjäder i hatten och veten­skaplig validering för Eliceras kliniska utvecklingsarbete och kommer att utgöra en mycket viktig del av marknadsföringen av iTANK när vi nu ökar vårt fokus på att säkra vårt första kommersiella partnerskap.

 

Förstärkt patentskydd för ELC-100

I början av året kunde vi rapportera att vårt IP-skydd för vårt onkolytiska virus och mest avancerade kandidat ELC-100 ytterligare har stärkts genom ett återköp av ett patent från Immunicum. Förvärvet innebär också att alla tidigare överens­kommelser med Immunicum gällande eventuella royalties och betalningar för uppnådda mål inte längre gäller vilket vi sam­mantaget bedömer kommer att underlätta framtida samtal med potentiella partners till ELC-100. Slutligen ger patentet oss också en framtida möjlighet att utveckla nya onkologiska virus baserat på samma teknologi.

Hittills har sju patienter behandlats i den första delen av den pågående fas I/II-studien med ELC-100. Patienterna behand­las på Akademiska sjukhuset i Uppsala och vi undersöker även möjligheten att starta upp ännu en klinik utomlands för att påskynda rekryteringen av patienter. Rapportering av säkerhetsdata kommer ske efter varje fullt behand­lad patientgrupp (kohort) i studien. Under 2021 meddelade vi också att ELC-100 erhållit så kallad Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP)-klassificering från Euro­pean Medicines Agency (EMA) vilket är viktigt då det ger oss en tydlig regulatorisk väg för läkemedelskandidaten fram till marknadsgodkännande.

 

Prekliniska studier för ELC-201 på väg mot konklusion

ELC-201 utgör nästa generations onkolytiska virus med tre kombinerade verkningsmekanismer mot cancer. Läkemedel­skandidaten har potential att behandla de flesta cancerformer och vår primära indikation för ELC-201 kommer att utvärderas under detta år. Vi har gjort stora framsteg i den preklinis­ka utvecklingen under kvartalet och räknar med att kunna avsluta och avrapportera den här viktiga fasen i utvecklingen inom kort.

 

ELC-301 närmar sig kliniska försök

För vårt längst framskridna CAR-T-projekt, ELC-301 för behandling av B-cellslymfom, har vi startat Good Manu­facturing Practice (GMP)-produktion av så kallade vektorer för tillverkning av CAR-T-celler vilka beräknas vara klara innan sommaren i år. Vi kunde också nyligen rapportera att Vinnova har beviljat ett bidrag på ca 5 miljoner SEK för att automatise­ra tillverkningsprocessen av våra CAR T-celler. CAR T-cells­terapier är mycket komplexa att tillverka. Vårt mål är därför att etablera en automatiserad produktionsprocess för att

minska tillverkningstiden, förbättra robustheten och minska produktionsfel. Om vi lyckas med det kan vi addera ytterligare en viktig tillgång till vår portfölj av immateriella rättigheter genom att ansöka om patentskydd för den automatiserade tillverkningsprocessen. Vi kommer att kunna använda denna process inte bara för ELC-301 utan också för vår CAR T-cells­terapi i solida tumörer, ELC-401.

 

Många höjdpunkter att se fram emot under 2022

Blickar vi framåt står ett flertal viktiga milstolpar för dörren både för onkolytiska virus och CAR T-celler. Vi har flera paral­lellt pågående partnersamtal med så väl mindre som större pharma-bolag och har en ambition att sluta vårt första kom­mersiella avtal kring iTANK-plattformen redan under 2022.

Det kommande avslutet och avrapporteringen av prekliniska studier för ELC-201, samt redan säkrad kontraktstillverkare för GMP-produktion, innebär att kandidaten inom kort kan börja planeras för kliniska studier. Vi är också i slutskedet av att besluta om studiedesignen för vår första CAR T-cellspa­tientstudie med ELC-301 som vi därefter planerar att diskute­ra med Läkemedelsverket.

Sammanfattningsvis vill jag tacka mina kollegor för fantas­tiska insatser och aktieägarna för fortsatt förtroende under kvartalet. Jag fram emot ett mycket spännande 2022.

 

Jamal El-Mosleh

VD och medgrundare

 

 

 

Detta delårsbokslut har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 kl. 08.02 CET.

 

Elicera Therapeutics AB:s delårsbokslut för januari till mars 2022 finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.elicera.com/investors-2/financial-reports.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

 

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Därtill har Elicera en färdigutvecklad teknologiplattform, iTANK, som kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer.

Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post:ca@gwkapital.se  tel.: 08503 000 50.

 

För mer information, vänligen besök www.elicera.se